Now showing items 21-40 of 3305

  • Nut, noodzaak, vormgeving en kosten van een (revolverend) processenfonds voor collectieve acties

   Kramer, X.; Tzankova, I.; Hoevenaars, J.; Doorn, K. van; FitzGerald, M. (medew.); Apeldoorn, E. (medew.) (Erasmus Universiteit - School of law, 2023-09-14)
   Dit onderzoek ziet op de vraag naar het nut en de noodzaak van een processenfonds voor collectieve acties onder de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA). Op basis van deskonderzoek, (rechts)vergelijkend onderzoek en empirisch onderzoek wordt in kaart gebracht wat thans de financieringsmogelijkheden en knelpunten zijn, hoe de praktijk zich onder de WAMCA heeft ontwikkeld sinds de introductie daarvan per 1 januari 2020, in hoeverre een revolverend processenfonds een oplossing kan bieden voor knelpunten in de financiering van collectieve acties en hoe dit vormgegeven zou kunnen worden. INHOUD Inleiding Collectieve acties, financiering en regulering Inhoudelijke analyse WAMCA-zaken Kwalitatieve analyse financiering collectieve acties: interviews Bevindingen focusgroep en expertmeeting Financiering processenfondsen en collectieve acties in andere landen Analyse en conclusies
  • Protocol 16 EVRM - Achtergronden, betekenis, effecten en ervaringen

   Gerards, J.H.; Loven, C.M.S.; Buyse, A.C. (medew.); Erken, E. (medew.) (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, 2023-09-13)
   Op 1 augustus 2018 is Protocol 16 (hierna ook wel ‘Protocol’) bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in werking getreden. Vijf jaar later is het Protocol door 19 van de 46 lidstaten van de Raad van Europa geratificeerd, waaronder Nederland. In de landen die het Protocol hebben geratificeerd kunnen aangewezen hoogste gerechten een verzoek indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om advies te krijgen over de uitleg of toepassing van het EVRM in een lopende zaak. De Nederlandse gerechten die bevoegd zijn om een adviesverzoek in te dienen (de Hoge Raad, de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben tot nu toe nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het EHRM te verzoeken om een advies. Rechters in andere lidstaten hebben dit wel gedaan. Sinds de inwerkingtreding van Protocol 16 (en tot 1 juni 2023) zijn vanuit de staten die het Protocol hebben geratificeerd acht adviesverzoeken ingediend. Dit onderzoek richt zich op het identificeren en analyseren van de eerste ervaringen die op nationaal niveau zijn opgedaan met het Protocol. Meer specifiek is de centrale vraag: hoe de invoering en toepassing van het Protocol 16 EVRM van het EVRM tot dusver verloopt en hoe de benutting van het Protocol kan worden verbeterd. INHOUD Inleiding Protocol 16 EVRM - een tour d'horizon De adviesprocedure in de praktijk: de door het EHRM uitgebrachte adviezen Goedkeuring en implementatie in Nederland Ratificatie in andere landen Adviesverzoeken in Nederland Adviesverzoeken in andere staten Conclusie
  • Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland

   Blom, T.; Sahebali, W.; Deppe, K.; Romijn, P.; Donath, F.; Brennenraedts, R. (Dialogic, 2023-09-12)
   Het onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Met welke indicatoren kan inzicht worden gekregen in de mate waarin ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland voorkomen en de aard en gevolgen van deze aanvallen met betrekking tot de eigenschappen van de getroffen instellingen en bedrijven, de response op de aanvallen, de geleden schade en andere gevolgen? Bevatten bestaande databronnen gegevens die inzicht bieden in de relevante indicatoren? Welk beeld kan aan de hand van de bestaande databronnen worden gevormd voor de jaren 2020, 2021 en 2022 over de mate waarin ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland voorkomen en de aard en gevolgen van deze aanvallen met betrekking tot de eigenschappen van de betrokken instellingen en bedrijven, de response op de aanvallen, de geleden schade en andere gevolgen? Welke beperkingen hebben de bestaande databronnen met betrekking tot de beschikbaarheid, volledigheid en kwaliteit van data en in hoeverre gelden er andere beperkingen? Op welke wijze kunnen deze beperkingen worden verminderd of weggenomen?
  • De gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel in 2021 - Aantal en kenmerken

   Nagtegaal, M..H.; Broek, T. van den; Fechner, E.A.E. (medew.); Anvelink, C.A. (medew.); Ruiter, T. de (medew.); Varkevisser, T. (medew.) (WODC, 2023-09-11)
   Met de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (Wlt) is het mogelijk geworden langduriger en onder bepaalde voorwaarden levenslang toezicht te houden op personen die wegens een ernstig gewelds- of zedendelict zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf en/of een maatregel terbeschikkingstelling (tbs). De gedrags-beïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) is één van de drie onderdelen van de Wlt en geldt vanaf 1 januari 2018. Met deze zelfstandige toezichtmaatregel kan toezicht worden gehouden na afloop van een gevangenisstraf en/of tbs-maatregel. Aan de GVM kunnen voorwaarden worden verbonden waaraan de betrokkene zich moet houden, bijvoorbeeld een verplichte behandeling, locatie- of gebiedsverbod of een verbod om Nederland te verlaten. De reclassering is de toezichthoudende partij. De GVM is volgens de wetgever bij uitstek geschikt voor personen aan wie een variant van de tbs-maatregel is opgelegd die bij wet een maximale duur kent: de tbs met voorwaarden (maximaal negen jaar) en de gemaximeerde tbs-maatregel (maximaal vier jaar). Tevens zijn potentieel uitreizende zedendelinquenten, verdachten die het pro Justitia (pJ)-onderzoek weigeren en personen veroordeeld voor een terroristisch misdrijf genoemd als doelgroep. Het WODC monitort het aantal opleggingen en kenmerken van de GVM in de eerste vijf jaar: 2018 tot en met 2022. De cijfers over de GVM zijn elk jaar enigszins aan verandering onderhevig, omdat er uitspraken in hoger beroep bijkomen. Dit rapport blikt terug op de cijfers over de GVM’s uit 2018 tot en met 2020 en laat de resultaten van de nieuwe opleggingen tot de GVM in 2021 zien. Doelstelling en onderzoeksvragen Het doel van het huidige rapport is het terugblikken op de cijfers over de GVM uit 2018 tot en met 2020 en het geven van informatie over de GVM in 2021. De onderzoeks-vragen gaan over het aantal opleggingen, kenmerken van de opleggingen, adviezen van de reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de argumentatie van de rechtbanken en hoven. Ook zijn er inmiddels enkele uitspraken over de tenuitvoerlegging van de GVM. INHOUD Inleiding Opleggingen van de GVM's Conclusies
  • Typologieën van plegers van zedendelicten - Een umbrella review

   Weijer, S. van de; Eichelsheim, V.; Blokland, A.; Hendriks, J. (Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), 2023-09-08)
   In dit onderzoek is gebruikgemaakt van een umbrella review waarin op systematische wijze de bestaande literatuurstudies en systematic reviews over typologieën van volwassen plegers van zedendelicten is samengevat. De onderzoeksvragen die centraal staan zijn: Wat zijn de meest gebruikte, dan wel meest veelbelovende en wetenschappelijk onderbouwde, classificaties van volwassen plegers van zedenmisdrijven die op grond van de literatuur onderscheiden kunnen worden? Wat is bekend over de profielen van de verschillende typen plegers (type delict, motieven, modus operandi, kenmerken van plegers, kenmerken van slachtoffers)? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de profielen van verschillende typen plegers? Wat kan op basis van de bestudeerde literatuur (vragen 1 t/m 3) gezegd worden over de aanpak van plegers (preventieve maatregelen, behandeling etc.) die passen binnen de onderscheiden typologieën?INHOUD Introductie Umbrella review Aanvullende literatuurstudie Discussie
  • Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek - Evaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

   Abraham, M.; Dijk, B. van; Pluijm, M. (DSP-groep, 2023-09-07)
   Na aanhoudende kritiek op de kwaliteit van de waarheidsvinding c.q. het feitenonderzoek in de jeugdbescherming, heeft de Tweede Kamer in 2016 een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht een ‘Actieplan waarheidsvinding’ te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen (hierna: Actieplan) dat in 2018 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat het Actieplan na afronding wordt geëvalueerd. Het onderhavige onderzoek voorziet in de gevraagde evaluatie van het Actieplan. De evaluatie is zowel retrospectief, terugkijkend naar de uitvoering en resultaten van het Actieplan, als toekomstgericht, met een blik op de acties die nodig zijn om de kwaliteit van het feitenonderzoek verder te verbeteren. INHOUD Inleiding Het Actieplan Uitvoering van resultaten Ervaringen van betrokken organisaties Doelbereik Verdere acties gericht op verbetering kwaliteit feitenonderzoek
  • I have nothing to lose - Nomadic unaccompanied minors in Europe

   Kulu-Glasgow, I.; Meer, M. van der; Schans, J.M.D.; Scheepmaker, M.P.C. (2023-09-07)
   Unaccompanied minors (UM) coming to Europe form an especially vulnerable group of migrant children, traveling without their parents or other adults exercising authority over them. In many European countries, asking for international protection is the main way for them to receive accommodation and a residence permit. However, minors coming from so-called safe countries, where in general there is no (fear of) persecution (e.g. Morocco, and in the Netherlands until June 2021 Algeria) have little or no chance of receiving a residence permit. Some of these mostly North African youngsters travel from one European country to another, in search of opportunities to work and earn money. The aim of this study was to learn more about the background of this group of minors, and gain knowledge about the experiences of other European countries with this specific group of minors. The general aims of this study were: to paint a picture of the nomadic existence of UMs with (multiple) problems in Europe; to investigate the underlying reasons of their nomadic behaviour and the (multiple)problems they have; and to explore the type of (policy) measures that are taken regarding the supervision and care of this group in other European countries. CONTENT Introduction Size and background of the nomadic unnaccompanied minors with multiple problems Motives for migration, nomadic life and multiple problems in Europe Accomodation and guidance of UMs with multiple problems in four countries Conlusion and Discussion
  • Rood-zwart ontward - Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen

   Halbersma, R.; Poort, J.; Blaker, N.; Burema, F.; Veldkamp, J. (Atlas Research, 2023-09-05)
   Op 1 april 2021 trad de wet Kansspelen op afstand (hierna: wet Koa) in werking en vanaf 1 oktober 2021 werden online vergunninghouders actief in Nederland. Tegen de achtergrond van deze en andere ontwikkelingen in het Nederlandse kansspellandschap heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: ministerie van JenV) de volgende kennisbehoefte: Een brede verkenning van zowel de financiële als niet-financiële kosten en baten van alle soorten kansspelen (waaronder kansspelen op afstand) voor de Nederlandse samenleving. Het gaat daarbij om kosten en baten die gerelateerd zijn aan de drie publieke belangen: het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Daarom wordt ook aandacht voor het illegale aanbod gevraagd. Kennis over eventuele veranderingen van de bovengenoemde kosten en baten als gevolg van de opening van de markt voor online kansspelen. Kennis of de bevindingen van de bovenstaande twee items op enigerlei wijze bruikbaar zijn voor de toekomstige evaluatie van de wet Koa. Om te voorzien in deze kennisbehoefte geeft dit onderzoek een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen. Daarnaast presenteert dit rapport een indicatieve kosten-batenanalyse van de maatschappelijke gevolgen van de invoering van de wet Koa voor de markt voor online kansspelen. INHOUD Inleiding Doelstelling Onderzoeksmethodiek Baten van kansspelen Kosten van kansspelen Kwantitatieve uitwerking Synthese Conclusies
  • Monitor jeugdcriminaliteit 2023 - Jeugdige verdachten van misdrijven - ontwikkelingen tot 2023

   Kessels, R. (CBS, 2023-09-04)
   In dit deelrapport beschrijven we de ontwikkeling van het aantal minderjarigen (12 tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) dat door de politie werd geregistreerd als verdachte van een misdrijf in de periode 2010 tot en met 2022. Cijfers voor het jaar 2023 zullen in 2024 beschikbaar komen. Omdat in dit rapport alleen trends staan over geregistreerde criminaliteit, moet de lezer rekening houden met verschillende registratie-effecten die los kunnen staan van werkelijke ontwikkelingen in de criminaliteit. De hier beschreven ontwikkelingen hebben immers betrekking op een selectie van de populatie jeugdigen dat delicten pleegt. Inhoud Inleiding Geregistreerde jeugdige verdachten Discussie
  • Invloed asielbeleid op migratie naar Nederland - Wetenschappelijke inzichten in migratiedrivers

   Kahmann, M.J.; Hamdi, A.; Verstappen, M.J.; Gruijter, M. de (medew.) (Verwey-Jonker Instituut, 2023-09-04)
   Het onderzoek had als doel om op basis van recent wetenschappelijk onderzoek inzicht te bieden in de wijze waarop asielmigranten een bestemmingsland ‘kiezen’, en in het bijzonder Nederland. Wat kan worden gezegd over de invloed van het asielbeleid op de keuze voor een bestemmingsland, en in het bijzonder Nederland? Centrale onderzoeksvraag: Wat is er in wetenschappelijke bronnen bekend over de mate waarin drivers een rol spelen bij de keuze van een land van bestemming? INHOUD Inleiding Drivers van migratie Kennis van asielmigranten over asielbeleid? Invloed van asielbeleid op de komst van asielmigranten Conclusies
  • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

   Winter, H.; Floor, T.; Bex-Reimert, V.; Diekema, M.; Bergen, E. van; Struiksma, N. (Pro Facto, 2023-09-04)
   Voor vreemdelingen die slachtoffer of getuige zijn van mensenhandel geldt de verblijfsregeling mensenhandel. Onderdeel van deze regeling is de B8/3-regeling, opgenomen in paragraaf B8/3 van de Vreemdelingencirculaire 2000. Op basis van de B8/3-regeling komen slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of op een andere manier meewerken aan het strafproces in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning en de daaraan verbonden voorzieningen als opvang en onderdak, medische bijstand, rechtshulp en speciale voorzieningen voor levensonderhoud. De B8/3-regeling is in 2019 gewijzigd. Dit rapport is een evaluatie van de gewijzigde regeling. De centrale onderzoeksvraag bestaat uit drie onderdelen: Wat was de beleidstheorie van de wijzigingen van de B8/3-regeling? Hoe wordt de gewijzigde regeling uitgevoerd en hoe ervaren betrokkenen (uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke organisaties en de doelgroep) het uitvoeringsproces? Wat zijn de voorlopige resultaten/effecten van de wijzigingen van de B8/3-regeling? INHOUD Inleiding Juridisch kader De beleidstheorie De uitvoering: proces en ervaringen Effecten van de wijziging Conclusie en aanbevelingen
  • Monitor jeugdcriminaliteit 2023 - Ontwikkelingen in jeugdige strafrechtelijke daders en de afdoeningen tot 2022

   Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der (WODC, 2023-09-04)
   In dit deelrapport van de Monitor Jeugdcriminaliteit worden de trends beschreven van de jeugdigen die een Halt-interventie hebben gekregen en de jeugdige daders die schuldig zijn bevonden door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht (ZM) en de bijbehorende afdoeningen voor hun strafzaken tot 2022. De ontwikkelingen worden apart beschreven voor minderjarigen (12- tot 18-jarigen) en jongvolwassenen (18- tot 23-jarigen). Naast ontwikkelingen in de traditionele criminaliteit worden ontwikkelingen in cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit beschreven. Ook wordt specifiek de ontwikkeling van door OM en ZM geregistreerde jeugdcriminaliteit in de Coronajaren (2020-2021) bekeken. Het gaat hier alleen om ontwikkelingen onder jongeren die met Halt, het OM en de rechter in aanraking zijn gekomen wegens een misdrijf. Dat is slechts een deel van de populatie jongeren die delicten pleegt. INHOUD Inleiding Jeugdige strafrechtelijke daders Sancties tegen jeugdige daders Geregistreerde jeugdcriminaliteit tijdens de Coronajaren 2020-2021 Tot besluit
  • De Hackbevoegdheid in het buitenland - Een rechtsvergelijkend onderzoek naar wettelijke regelingen en waarborgen omtrent de kwaliteit van gegevens

   Berkel, J.J. van; Uden, A. van; Goes, J.H. (WODC, 2023-08-31)
   De doelstelling van onderhavig onderzoek is om internationaal inzicht te krijgen in de wettelijke kaders die in verschillende landen bestaan voor de inzet van een hackbevoegdheid en voor de technische hulpmiddelen die daarbij (kunnen) worden toegepast. Indien er in landen geen (aparte) wet- en regelgeving bestaat voor de inzet van technische hulpmiddelen, is tevens het doel om te weten te komen of er andere waarborgen zijn die de betrouwbaarheid, herleidbaarheid en integriteit van de gegevens die verzameld worden met behulp van de hackbevoegdheid moeten garanderen. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt: Met welke waarborgen is in het buitenland de hackbevoegdheid, meer in het bijzonder het gebruik van technische hulpmiddelen omkleed en hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse situatie? INHOUD Inleiding Landenoverzicht België Duitsland Frankrijk Zweden Zwitserland Conclusie
  • Justitiethesaurus 2022 - Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie

   Netburg, C.J. van (Den Haag, 2023-07-12)
   Dit is de elfde editie (2022) van de Justitiethesaurus, die door de Directie Informatisering (DI) als standaard trefwoordenclassificatie is vastgesteld voor het toegankelijk maken en terugvinden van Justitiële informatie in catalogi, documentatiebestanden en Justitiewebsites. Deze editie is grondig herzien. Veel niet gebruikte en verouderde termen en verwijzingen zijn verwijderd. Vanwege de omvang van het aantal vervallen termen zijn ze niet in de mutatielijst opgenomen. De overige wijzigingen ten opzicht van de vorige editie van de Justitiethesaurus zijn terug te vinden in de mutatielijst 2022. Het gaat dan om nieuwe voorkeurstermen, verwijstermen, wijzigingen van schrijfwijze en wijzigingen van relaties. De Justitiethesaurus kan zowel in pdf als in xml gedownloaded worden (zie: link)
  • Korte vrijheidsstraffen - Een literatuuronderzoek naar het bereiken van strafdoelen met korte vrijheidsstraffen ten opzichte van andere straffen

   Boschman, S.; Verweij, S.; Weijters, G. (WODC, 2023-07-06)
   Dit onderzoek heeft betrekking op wat uit wetenschappelijke literatuur bekend is over de effecten van korte vrijheidsstraffen in vergelijking met andere typen straffen of langere vrijheidsstraffen op het bereiken van verschillende strafdoelen. De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is bekend uit Nederlands en internationaal onderzoek over het effect van korte vrijheidsstraffen in vergelijking met andere typen straffen of langere vrijheidsstraffen op het bereiken van de verschillende strafdoelen? INHOUD Inleiding Straffen in Nederland Speciale preventie Generale preventie Vergelding Conclusie
  • Een onderzoek naar de totstandkoming en kwaliteit van, het toezicht op, en beroepsmogelijkheden tegen ideologische duidingen

   Stoeldraaijers, C.; Rodermond, E.; Anwar, T.; Ismaïli, N.; Peels, R. (Vrije Universiteit Amsterdam, 2023-07-05)
   In dit onderzoek wordt gekeken naar de totstandkoming en kwaliteit van, het toezicht op, en beroepsmogelijkheden tegen ideologische duidingen in de volgende vier ketens: de persoonsgerichte aanpak (PGA), de detentieketen, de strafrechtketen en de jeugdbeschermingsketen. Om inzicht te krijgen in de duidingspraktijk binnen de vier ketens, zijn onderzoeksvragen opgesteld verdeeld in vier thema’s: Beschrijving: In welke situaties is ideologische duiding belangrijk en hoe verloopt het proces waarbinnen ideologische duidingen tot stand komen? Kwaliteit van duidingen: In hoeverre wordt de kwaliteit van ideologische duidingen getoetst aan bepaalde criteria? Toezicht op duidingsprocedures: Hoe is het toezicht op de inzet en kwaliteit van ideologische duidingen binnen de verschillende ketens georganiseerd? Beroepsmogelijkheden en contra-expertise: Welke beroepsmogelijkheden zijn er tegen de totstandkoming en consequenties van ideologische duidingen?INHOUD Introductie Wetenschappelijk kader Onderzoeksmethode Resultaten Slothoofdstuk
  • Evaluatie pilot kosteloze rechtsbijstand - Eerste tussenrapportage - mei 2023

   Winter, H. (Pro Facto, 2023-07-05)
   Deze tussenrapportage is de eerste van de evaluatie Pilot kosteloze rechtsbijstand kinderbescherming (hierna: de pilot). Deze pilot houdt in dat ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel kosteloze rechtsbijstand kunnen krijgen. De pilot loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Op 1 september 2023 wordt de pilot mogelijk uitgebreid met procedures rond (spoed)uithuisplaatsingen, met uitzondering van procedures die zien op de verlenging van de uithuisplaatsing. De evaluatie van de pilot heeft als doel de uitvoering van de pilot te monitoren en na te gaan hoe kosteloze rechtsbij-stand de rechtsbescherming van ouders vergroot.
  • Rechtsbijstandsverlening in kinderopvangtoeslagzaken - De doorwerking van de zelfredzaamheidstoets in bezwaarprocedures tegen de Belastingdienst over kinderopvangtoeslagzaken tussen 2011-2021

   Verhoeven, W.J.; Hoekstra, M.S.; Bak, R.R. den; Teeuwen, G.; Wouda, R.S.; Beenakkers, E.M.T. (medew.) (WODC, 2023-07-03)
   De zeer strikte werkwijze van de Belastingdienst rondom de kinderopvangtoeslag heeft enorme consequenties gehad: voor ouders, voor de politiek, voor de rechtspraak en voor de uitvoeringspraktijk. Dat hebben verschillende commissies en onderzoeken in de afgelopen drie jaar duidelijk gemaakt. Toch is er een onderwerp dat tot nu toe nog onderbelicht bleef. Konden gedupeerde ouders voldoende juridische ondersteuning krijgen van een advocaat of stonden ze er alleen voor in hun procedures tegen de Belastingdienst? Mensen met een laag inkomen kunnen vragen om subsidie voor een advocaat, een zogenoemde toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand beslist daarover op basis van wet- en regelgeving. Ouders die slachtoffer werden van de kinderopvangtoeslagaffaire die in bezwaar wilden tegen de Belastingdienst werd zo’n toevoeging vaak geweigerd. Dit onderzoek laat zien hoe het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand functioneerde in bezwaarzaken tegen de Belastingdienst in de periode dat de kinderopvangtoeslag-affaire speelde (2011 tot en met 2021). Ook laat het onderzoek zien welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarmee levert het een bijdrage aan de bredere discussie over het verstevigen van de rechtspositie van burgers tegenover de overheid. Onderzoeksvragen Hoe is de zelfredzaamheidstoets in de wet- en regelgeving over gesubsidieerde rechtsbijstand vormgegeven en op welke veronderstellingen is die gebaseerd? Hoe werd door de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket (JL), de sociale advocatuur en sociaal raadslieden – in het bijzonder bij bezwaarzaken tegen de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag – praktisch invulling gegeven aan de zelfredzaamheidstoets? In welke mate heeft de Raad voor Rechtsbijstand, in de periode van 2011 tot en met 2021, aanvragen afgewezen voor gesubsidieerde rechtsbijstand in bezwaarzaken tegen de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag? INHOUD Gesubsidieerde rechtsbijstand in kinderopvangtoeslagzaken De zelfredzaamheidstoets in de Wet op de rechtsbijstand De zelfredzaamheidstoets in de praktijk Toevoegingsaanvragen in bezwaarzaken omtrent de kinderopvangtoeslag Reflecties over zelfredzaamheid in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Bestuursorganen in hoger beroep - Ervaringen vanuit vijf bestuursorganen en zes appelcolleges

   Geurts, T.; Bak, R.R. den; Scheepmaker, M.P.C. (WODC, 2023-07-03)
   Het deelprogramma burgergerichte overheid wil bestuursorganen stimuleren en ondersteunen om het aantal door het bestuursorgaan ingestelde hoger beroepsprocedures terug te dringen en zo burgervriendelijk mogelijk te procederen. Het deelprogramma wil hiermee het vertrouwen tussen burger en overheid vergroten. Hiervoor is meer inzicht nodig in de beweegredenen achter het instellen van hoger beroep en de bejegening door rechtscolleges en bestuursorganen in de fase van hoger beroep. In deze rapportage wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek waarin dit is onderzocht. De volgende vragen staan centraal: Waarom gaan de bestuursorganen in hoger beroep, en hoe ziet het besluitvormingsproces om hoger beroep in te stellen eruit? Hoe worden burgers door de appelcolleges en de bestuursorganen geïnformeerd en begeleid in de fase van hoger beroep? En hoe zit dit bij een pro forma hoger beroep? Welke (interne) regels zijn daarbij van toepassing? Verschilt de informatie en begeleiding bij appelcolleges in zaken waarbij een bestuursorgaan appelleert van zaken waarin de burger hoger beroep heeft ingesteld? Is dit verschil geformaliseerd? Wijkt de uitvoeringspraktijk af van het formeel gevoerde beleid, en zo ja, in hoeverre? Worden er stappen gezet door het betreffende bestuursorgaan in de bezwaarprocedure om een besluit geaccepteerd te krijgen en/of overeenstemming te bereiken en zo ja welke?December 2022 is een factsheet van dit project gepubliceerd (Factsheet 2022-05). De link is te vinden onder "Externe link". INHOUD Inleiding Achtergronden bij het onderzoek Instellen van hoger beroep Bejegening tijdens hoger beroep Geschiltraject voorafgaand aan hoger beroep Conclusie
  • Slavernijverleden en doorwerking

   Meeteren, M. (red.); Boone, M.M. (red.); Oudshoorn-Tinga, D.; Kool-Blokland, H.; Hartendorp, J.; Allen, R.M.; Klein, M. van der; Woude, M. van der; Schaap, A-J. (WODC, 2023-06-28)
   ARTIKELEN Inleiding Dagmar Oudshoorn-Tinga en Hannie Kool-Blokland - Ketenen van het verleden. De lange weg naar bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking in de huidige samenleving Joandi Hartendorp - Een kritische blik op slavernijonderwijs Rose Mary Allen - Multiperspectiviteit in de maatschappelijke beeldvorming rondom de Curaçaose creoolse spiritualiteit Marian van der Klein - Familienamen en het slavernijverleden. Over een onderzoeksopdracht in een te krap juridisch jasje Maartje van der Woude - Het herkennen en erkennen van 'kleurenblind' racisme Masja van Meeteren Anne-Jetske Schaap - De strafrechtelijke aanpak van hedendaagse vormen van slavernij in internationale productieketens SAMENVATTING De artikelen in deze editie van Justitiële verkenningen gaan over de doorwerking van het slavernijverleden in het hier en nu. De gevolgen ervan zijn nog dagelijks zichtbaar, zowel in Nederland als in de voormalige koloniën. Wanneer we het hebben over slavernij is het bovendien belangrijk om te beseffen dat de afschaffing en later strafbaarstelling van slavernij er niet toe hebben geleid dat er geen slavernij meer in de wereld is. Bij discussie over slavernij gaat het daarom niet alleen over het verwerken van het verleden, maar ook over het aanpakken van slavernij in het heden.