Now showing items 1-20 of 3308

  • Evaluatie zbo Politieacademie (2016-2023)

   Velde, R. te; Hanswijk, M.; Boer, T. de; Kleter, S.; Klein Kranenburg, L. (medew.) (Dialogic, 2023-12-07)
   Dit onderzoek betreft een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar een complex geheel van nieuwe organisatorische verhoudingen en werkwijzen en een pallet aan doelen. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Wat kan worden gezegd over de realisatie van de doelen van de inbedding van de PA in het nieuwe politiebestel, te weten: Het borgen van de kwaliteit van het politieonderwijs en de onderzoeks- en kennis-functie in het nieuwe politiebestel (met behoud van de onafhankelijke positie van de PA)? Het versterken van de verbinding tussen de PA en de politie? Het verbeteren van de aansluiting van het politieonderzoek op de politiepraktijk? Het efficiënter en effectiever inrichten van de bedrijfsvoering van de PA?INHOUD Begrippenlijst, Samenvatting en Summary Achtergrond en uitvoering onderzoek Governance van de PA BPO VPO HPO K&O Invloed wetswijziging op taakuitvoering PA Conclusies Aanbevelingen
  • Ontwikkelingen in ernstig geweld door Jeugdigen in de periode 2010 tot en met 2021

   Beijers, J.E.H.; Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der (WODC, 2023-12-07)
   Er is in de afgelopen jaren veel aandacht voor ernstige geweldscriminaliteit onder jeugdigen in Nederland. Nieuwsberichten hebben het over verjonging en verharding van de jeugdcriminaliteit en over een toename in ernstig geweld onder jongeren. Zorgen leven er ook in de politiek en onder professionals. In dit onderzoek wordt deze ontwikkeling voor ernstige geweldsdelicten nader be-keken, door te onderzoeken waar en in welke mate ernstig geweld onder jeugdigen plaatsvindt, en in hoeverre zorgen over geweldscriminaliteit onder jongeren terecht zijn. Dit gebeurt aan de hand van de volgende hoofdvraag: Welke ontwikkelingen doen zich voor in de jaren 2010 tot en met 2021 in (ernstige) geweldscriminaliteit waarbij jeugdigen zijn betrokken? Deze ontwikkelingen worden onderzocht aan de hand van data over jeugdigen die door het OM of de rechter schuldig zijn bevonden aan een geweldsmisdrijf, evenals aan de hand van gegevens van zelfrapportage van daderschap. In dit rapport wordt soms ook verwezen naar verdachten en ontwikkelingen in aantallen verdachten. Het gaat hierbij dan om jeugdigen die door het OM als verdachte van een ernstig geweldsmisdrijf zijn aangemerkt, waarvan een deel uiteindelijk ook schuldig zal worden bevonden. Dit onderzoek betreft een verdiepend onderzoek naar geweld uitgevoerd binnen de kaders van de Monitor Jeugdcriminaliteit. INHOUD Inleiding Literatuur Methoden Resultaten Discussie en conclusie
  • Kosten en baten van justitie- en veiligheidsbeleid - Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

   Koopmans, C.; Eijkel, R. van; Hoog, G. op 't; Hulsker, W.; Ritmeester, Y.; Swart, L. de (SEO Economisch onderzoek, 2023-12-04)
   Met een werkwijzer Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Met een MKBA wordt nagegaan of een beleidsmaatregel de welvaart verhoogt. Dit is het geval als de maatschappelijke baten groter zijn dan de maatschappelijke kosten. Maatschappelijke baten en kosten omvatten alles waar mensen belang aan hechten, niet alleen geld, maar bijvoorbeeld ook veiligheid. Morele aspecten zijn geen reden om af te zien van een MKBA. De probleemstelling luidt: Hoe kan de Algemene Leidraad voor MKBA’s worden uitgewerkt naar een domeinspecifieke werkwijzer op het terrein van justitie en veiligheid? INHOUD Inleiding Wanneer is een MKBA geschikt? Probleemanalyse en beleidsalternatieven Effecten en baten Kosten Varianten- en risicoanalyse Presentatie van MKBA-resultaten
  • International approaches to police performance measurement

   Zürcher, E.; Eekelschot, L.; Wolcke, A.; Strang, L. (Rand Europe, 2023-11-21)
   The study had two main goals: To gather insights into how different police jurisdictions have approached performance measurement. To assess what lessons these approaches can offer for improving police performance measurement in the Netherlands.. A series of research questions were developed to meet these goals. These questions focused on the methods and indicators used to measure performance in a selection of ten policing jurisdictions,2 including the Netherlands; the stated purposes of the performance measurement; the reliability of the approaches; identified or potential adverse side effects of measuring performance; and examples of good or innovative practice in these areas. In addition, several research questions focused on the methods and indicators used to gain insight into the performance of the Dutch police; the aspects of policing not currently captured in this framework; the lessons that approaches to performance measurement in other jurisdictions may offer the Netherlands; and the transferability of these approaches to the Netherlands. To address these research questions, the study team conducted a targeted literature review and expert and stakeholder interviews in each of these jurisdictions, including the Netherlands. The team then selected five case study jurisdictions for more in-depth data collection and analysis: England and Wales, Israel, North Rhine-Westphalia (Germany), Seattle (United States) and Sweden. CONTENTS Introduction Methodological approach Police performance measurement in the Netherlands Case study 1: England and Wales Case study 2: Israel Case study 3: North Rhine-Westphalia Case study 4: Seatle Case study 5: Sweden Cross-cutting themes in police performance measurement Lessons for the Netherlands
  • Onder druk - Verkennend onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

   Abraham, M.; Miltenburg, Ch. van; Beune, R.; Klein Kranenburg, L. (medew.); Petersen, A. (medew.) (DSP-groep, 2023-11-20)
   De Nederlandse wetgeving biedt verschillende juridische procedures om de rechten van burgers te beschermen tegen onrechtmatig handelen van overheidsorganen. Bij een onjuiste behandeling, of een onrechtvaardig besluit, kunnen burgers procedures starten om de situatie recht te laten zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, klachtenregelingen en Wob- of Woo-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur, per 1 mei 2022 vervangen door Wet open overheid). Deze wettelijke middelen kunnen echter ook op een oneigenlijke manier worden gebruikt en worden ingezet als middel om bestuurders en overheidsmedewerkers te intimideren (Boswijk, 2021; Klein Kranenburg et al., 2020a). Het gaat dan om een relatief nieuw fenomeen: het intimideren van politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers door middel van het inzetten van wettelijke middelen. We definieerden intimidatie in dit onderzoek als volgt: ‘gedragingen die het slachtoffer angst aanjagen’. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is de aard en omvang van intimidatie jegens decentrale politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers middels wettelijke middelen, (hoe) wordt er tegen dit fenomeen opgetreden, en hoe zou er (aanvullend) hiertegen kunnen worden opgetreden? INHOUD Inleiding Aard en omvang intimidatie door wettelijke middelen Procedeerders en hun motieven Gevolgen voor slachtoffers Maatregelen Conclusies en aanbevelingen
  • De effectiviteit van de Top600-aanpak - Een rechtsvergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers

   Beijersbergen, K.A.; Tollenaar, N.; Kros, M.; Piersma, T.W.; Weijters, G. (WODC, 2023-11-16)
   De Top600-aanpak in de regio Amsterdam-Amstelland is één van de bekendere lokaal georganiseerde aanpakken van veelplegers van zogeheten high impact crimes (HIC) in Nederland. Deze veelplegers worden gekenmerkt door meervoudige en complexe problematiek, waarbij naast crimineel gedrag bijvoorbeeld sprake is van psychische en/of verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking, schulden en/of dakloosheid. Sinds 2011 onderwerpt de Top600-aanpak ongeveer 600 personen aan een persoonsgerichte en integrale aanpak, waarbij elk persoon op de Top600-lijst een zogenoemde regisseur toegewezen krijgt. De regisseur stelt in samenspraak met alle bij de persoon betrokken organisaties een plan van aanpak op en coördineert deze aanpak. Het doel van de Top600-aanpak is drieledig: recidivevermindering (door een duurzame gedragsverandering), het verbeteren van het toekomstperspectief en het voorkomen van instroom van de broertjes en zusjes (en kinderen) van Top600-personen. De aanpak richt zich enerzijds op straffen en lik-op-stuk en anderzijds op het begeleiden en hulp bieden. De Top600-aanpak is ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en wordt uitgevoerd samen met meer dan 40 organisaties. In de huidige studie is onderzocht in hoeverre de Top600-aanpak effectief is in het terugdringen van recidive en dus in het bereiken van één van zijn doelen. INHOUD Inleiding Top600: opzet, theorie en eerder onderzoek Methode kwantitatief deel Methode kwalitatief deel Resultaten kwantitatief deel Resultaten kwalitatief deel Discussie en conclusie
  • De leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen - Een eerste scan van de literatuur

   Otten, K.; Barsegyan, V.; Maliepaard, M. (WODC, 2023-11-14)
   Door de Russische invasie in Oekraïne hebben veel Oekraïners hun land moeten ontvluchten. Meer dan 100.000 Oekraïense vluchtelingen verblijven op moment van schrijven in Nederland. Omdat zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB), wijkt het beleid voor deze groep op meerdere terreinen af van het reguliere asielbeleid. Vanwege de omvang van de groep, de beschermingsopdracht die Nederland ten aanzien van de groep heeft, en het afwijkende beleid dat voor deze groep geldt, is kennis over de leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen van groot belang. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgekomen over Oekraïense vluchtelingen in Nederland en daarbuiten. In deze scan van de literatuur geven we een overzicht van de bevindingen van deze onderzoeken tot nu toe. De onderzoeken beslaan verschillende thema’s, regio’s, en methodes. De nadruk ligt op onderzoek dat is uitgevoerd in Nederland, aangevuld met Europees (al dan niet landen-vergelijkend) onderzoek. Samen geven ze een eerst beeld van de leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen.
  • Het WODC en vijftig jaar onderzoek

   Zebregs, S. (red.); Dijk, J. van; Smit, M.; Bijleveld, C.; Veerman, G.-J.; Kleemans, E.; Kogel, K. de; Laan, P. van der; Weijters, G.; Lensvelt-Mulders, G. (WODC, 2023-11-09)
   ARTIKELEN Inleiding Jan van Dijk - Vijftig jaar victimologie vanuit wetenschapshistorisch perspectief Monika Smit - Veertig jaar onderzoek naar alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland Catrien Bijleveld - Empirisch juridisch onderzoek. Een impressie en beschouwing Edward Kleemans - Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde misdaad en opsporingsmethode Katy de Kogel - Biocriminologie en forensische zorg: controverse - opbloei - integratie Peter van der Laan - Vijftig jaar onderzoek jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht Gijs Weijters - Recidiveonderzoek in Nederland: een korte geschiedenis en blik op de toekomst Gerty Lensvelt-Mulders - Parels in het zand. Hoe het WODC zijn schatkist aan kennis wagenwijd openzet, ten dienste van beleid, wetenschap en samenlevingSAMENVATTING Vijftig jaar onderzoek, kennis, inzicht én impact. Voor u ligt een bijzonder themanummer van Justitiële verkenningen (Jv), geheel gewijd aan het gouden jubileum van het WODC. Een gouden jubileum is een bijzonder moment om bij stil te staan en op te reflecteren. Het WODC ontstond in 1973 uit het toenmalige Wetenschappelijk Voorlichtings- en documentatiecentrum (WVDC) van het ministerie van Justitie. Over de ontstaansgeschiedenis en de vroege jaren van het WODC is in het verleden al vaker in Justitiële verkenningen geschreven, bijvoorbeeld in het themanummer uit 1998 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Dit themanummer is opgebouwd rond de ontwikkeling van kennisgebieden waarin het WODC een rol speelde en nog steeds speelt. Daarnaast is ter afsluiting een bijdrage opgenomen van Gerty Lensvelt-Mulders, de huidige directeur van het WODC, waarin zij de plannen van het WODC voor de komende tien jaar uiteenzet. Uit deze afsluitende bijdrage blijkt duidelijk dat het WODC niet stilstaat, maar probeert mee te bewegen met zijn tijd. Het instituut past zich aan en hoopt daarmee relevant te blijven.
  • Het 'laten landen' van kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving - Een selectie van verschenen kennisparels tussen februari 2020 en augustus 2023

   Waard, J. de (WODC, 2023-11-09)
   Per maart 2020 is een start gemaakt met het bijna dagelijks rondsturen van 'kennisparels' op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Het betreft voornamelijk synthesestudies, maar ook andere studies zoals bijvoorbeeld overheidspublicaties of kritische commentaren op beleid en praktijk. Een kennisparel bevat in de regel een samenvattend overzicht van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van onder meer verschenen meta-evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden dat is gebaseerd op betrouwbare feiten, gedegen analyses en aansprekende concepten en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Vaak wordt ook een samenvattende beschrijving gegeven van een aantal factoren en kenmerken die de werkzaamheid en effectiviteit van die interventies en maatregelen bepalen. In dit rapport wordt een systematisch selectie gepresenteerd van de tot nu toe (per 24 augustus 2023) verschenen 600 kennisparels. Daartoe is onderstaande selectie gemaakt op basis van een systematische indeling naar tien hoofdonderwerpen. INHOUD Criminaliteitsontwikkeling Politiële misdaadbestrijding Criminaliteitspreventie Georganiseerde misdaad Cybercrime/cybersecurity 6 Slachtofferschap/slachtofferhulp Straffen Jeugdcriminaliteit Geweld in partnerrelaties/geweld tegen kinderen Drugs(beleid)
  • Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

   Dantzig, L.A.; Korn, F.R.; Rij, J.C. van; Voert, M.J. ter (medew.) (Cebeon, 2023-10-31)
   Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de bedoelde en onbedoelde gevolgen van de Wet doorberekening voor elk van de drie betrokken beroepsgroepen (gerechtsdeurwaarders, notarissen en advocaten). Daarnaast moest het onderzoek inzichten bieden in de mogelijkheden om de werking en de gevolgen van de wet te verbeteren, dat wil zeggen hoe positieve gevolgen kunnen worden vergroot en negatieve gevolgen kunnen worden verkleind of weggenomen. Inzicht diende te worden verkregen in de mate waarin de – door middel van een reconstructie van de beleidslogica in kaart te brengen – doelstellingen van de wet, zijn behaald en in hoeverre voorziene of niet voorziene neveneffecten zijn opgetreden. De centrale probleemstelling voor het onderzoek luidde: Wat zijn de bedoelde en onbedoelde gevolgen van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen voor betrokken de beroepsgroepen? In hoeverre worden de doelstellingen van de wet behaald? Hoe zouden de werking en de gevolgen van de wet kunnen worden verbeterd?INHOUD Inleiding Reconstructie beleidslogica Procedures kostendoorberekening Gerechtsdeurwaarders Notarissen Advocaten Perspectief ministerie Conclusies Aanbevelingen
  • Mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles - Verkennend onderzoek

   Winter, H.B.; Boxum, C.; Beukers, M.; Cazemier, J.; Bartlema, C. (Pro Facto, 2023-10-25)
   Artikel 13b Opiumwet – ook wel bekend als de Wet Damocles – geeft de burgemeester de bevoegdheid maatregelen te treffen wanneer er in woningen of lokalen of op een daarbij behorend erf drugs worden verkocht, afgeleverd, of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Ook kunnen maatregelen worden genomen wanneer voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bestemd zijn voor het bereiden of telen van drugs. Bij toepassing van de Wet Damocles kan de burgemeester een waarschuwing en een last onder dwangsom opleggen of een woning of lokaal sluiten (voor bepaalde of onbepaalde tijd). De volgende vraagstelling stond in dit verkennende onderzoek centraal: Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoeken van de aard en omvang van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles (waarschuwing, last onder dwangsom of sluiting van een pand) voor bewoners, ondernemers, verhuurders/pandeigenaren en omwonenden? Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken: Een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles voor bewoners, ondernemers, verhuurders/pandeigenaren en omwonenden. Een inventarisatie en analyse van de beschikbare informatiebronnen Een onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijkheden voor een monitor van de gevolgen en het (kunnen) opstellen van een plan van aanpak voor vervolgonderzoekINHOUD Inleiding Literatuuronderzoek Jurisprudentieonderzoek Empirische onderzoek naar de gevolgen Informatiebronnen Contourren van een onderzoeksopzet Slotbeschouwing
  • Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten - Over de advocatuur als maatschappelijke onderneming

   Stokkermans, Chr.; Roo, A. de; Smits, A.-J. (medew.); Groot, M. (medew.) (Erasmus Universiteit - Erasmus School of law, 2023-10-24)
   De hoofdvraag van het onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste: welke alternatieve bedrijfsstructuren (ABS) bestaan er in Engeland, België (vooral Vlaanderen), Duitsland en Frankrijk, en welke ervaringen zijn er in de praktijk mee opgedaan? En ten tweede: hoe zou het toelaten van ABS in Nederland zich verhouden tot de toegang tot, de kernwaarden en privileges van, de samenwerkingsvormen in, en het toezicht op de advocatuur zoals we die in Nederland kennen? Met ‘advocaten’ wordt hier gedoeld op advocaten (Nederland en België), solicitors en barristers (Engeland), Rechtsanwälte (Duitsland) en avocats (Frankrijk en België). Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager beter kunnen beoordelen of er binnen de advocatuur en het huidige systeem en instrumentarium van toezicht in Nederland ruimte kan bestaan voor alternatieve bedrijfsstructuren voor juridische dienstverlening door advocaten. De minister voor Rechtsbescherming heeft een dergelijk onderzoek in juni 2020 toegezegd aan de Tweede Kamer. INHOUD Over het onderzoek Nederland Engeland België Duitsland Frankrijk Landenvergelijking, evaluatie en conclusie
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2022 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Moolenaar, D.E.G. (red.); Choenni, R. (red.); Braak, S.W. (red.) (WODC, 2023-10-11)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving: Ontwikkelingen en samenhangen komt al sinds 1999 uit. De voor u liggende 21e editie – Criminaliteit en rechtshandhaving 2022 – brengt de periode 2012 tot en met 2022 in kaart. Ook deze editie bevat uitgebreide cijfermatige informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, de opsporing ervan door de politie, de vervolging en de strafrechtelijke reactie door het Openbaar Ministerie en de rechter en de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties. De ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan worden slechts in beperkte mate in de tekst besproken maar er wordt wel ingegaan op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtketen. Verder worden de uitgaven en ontvangsten gemoeid met sociale veiligheid beschreven. C&R 2022 beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers. Wat zich aan ontwikkelingen afspeelt in de afzonderlijke maanden binnen het jaar blijft daarmee buiten beeld. INHOUD Inleiding Criminaliteit en slachtofferschap Misdrijven en opsporing Vervolging van misdrijven Berechting van misdrijven Overtredingen Tenuitvoerlegging van sancties Uitgaven aan sociale veiligheid
  • Rechtsextremisme op sociale media platforms? - Ontwikkelingen en handelingsperspectieven

   Wonderen, R. van; Burggraaff, D.; Ganpat, S.; Beek, G. van; Cauberghs, O.; Keijzer, M. (medew.) (Verwey-Jonker Instituut, 2023-10-10)
   Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingspaden voor het optreden van rechtsextremistische radicalisering, met daarin centraal de rol van online sociale media platforms, aanbevelingsalgoritmen en de wisselwerking tussen de online- en offline contexten. De doelstellingen van het onderzoek waren de volgende: Wat zijn de ontwikkelingspaden voor het optreden van rechtsextremistische radicalisering en wat is daarbij de rol van online sociale mediaplatforms? Welke invloed hebben de aanbevelingsalgoritmen die op sociale mediaplatforms worden toegepast (nog) op rechtsextremistische radicalisering van gebruikers van deze platforms? Vindt er naast online radicalisering ook offline rekrutering plaats bij rechtsextremistische radicalisering (wisselwerking online en offline contexten)? Welke haalbare handelingsperspectieven zijn er om rechtsextremistische radicalisering via online sociale mediaplatforms tegen te gaan?INHOUD Introductie Radicaliseringsprocessen Rechtsextremistische content Aanbevelingsalgoritmen als sociale mediafuik Trials op Youtube en TikTok Online en offline radicalisering? Nieuwe regelgeving en handelingsperspectieven Conclusies
  • Police Hacking regulation abroad - A comparative law study into legal regulations and safeguards regarding the quality of data

   Berkel, J.J. van; Uden, A. van; Goes, J.H. (WODC, 2023-10-03)
   The central research question for this study is as follows: What safeguards govern hacking powers abroad, more specifically the use of technical tools, and how does this compare with the Dutch situation? The central research question is answered on the basis of the following subquestions: What countries allow ‘authorised hacking’ and on the basis of which legal ground can foreign police services carry out hacking operations in their own country? What statutory conditions apply in other countries for police services to deploy the hacking power? To what extent do other countries examine technical tools and what has been laid down in legislation and regulations on this? To what extent are there any other rules to ensure the reliability, traceability and integrity of data obtained with the use of technical tools? How does the working method abroad compare with the Dutch working method regarding the approval of technical tools and any other safeguards to achieve data reliability, integrity and traceability?
  • Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0 - Evaluatie van implementatie en gebruik door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering

   Buysse, W.; Petersen, A. (DSP-groep, 2023-09-27)
   In de jeugdstrafrechtketen ondersteunt het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) de ketenpartners bij het verzamelen en analyseren van informatie over de jongeren en hun leefomgeving. Met behulp van de instrumenten in het LIJ krijgen en geven de ketenpartners elkaar inzicht in wat nodig is om recidive te voorkomen. Onderdeel van het LIJ is het risicotaxatie-instrument Ritax. Met de Ritax worden de risico- en beschermende factoren van jeugdige verdachten in kaart gebracht, waarvan uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat ze de kans op herhaling van crimineel gedrag vergroten c.q. verkleinen. Met behulp van de met de Ritax verzamelde informatie wordt inzichtelijk gemaakt op welke domeinen de meeste risico’s liggen. Op basis van de risicoscores in de Ritax geeft het LIJ geautomatiseerd suggesties voor passende gedragsinterventies. De Ritax is in 2021 herzien en verbeterd op basis van een Nederlands normeringsonderzoek door Van der Put et al (2021). De vernieuwde Ritax - Ritax 2.0 - is in februari 2022 in gebruik genomen door raadsonderzoekers van de RvdK en jeugdreclasseringsmedewerkers van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil met een procesevaluatie van de implementatie eventuele knelpunten en problemen in kaart brengen. Het oordeel van de gebruikers van de Ritax was hierbij van belang. Dit rapport is een verslag van de evaluatie. De volgende vragen stonden in dit onderzoek centraal: Hoe is de implementatie van de Ritax 2.0 verlopen? Zijn er fouten, onduidelijkheden of knelpunten in de Ritax 2.0 waar gebruikers van het instrument tegenaan lopen? In hoeverre wordt de Ritax 2.0 anders gebruikt dan de oude versie? Hoe beoordelen gebruikers van het LIJ (RvdK, jeugdreclassering) de aanpassingen in de Ritax 2.0? In hoeverre zijn gebruikers tevreden over de aanpassingen? Wat zijn de ervaringen in het gebruik van de Ritax 2.0 bij jongeren tussen 18 en 23 jaar? Welke aanpassingen kunnen worden aanbevolen om eventueel vastgestelde knelpunten en problemen op te lossen? INHOUD Inleiding Ritax 2.0 Onderzoeksverantwoording Implementatie bij de RvdK Implementatie bij de jeugdreclassering Conclusie
  • Tussen slachtofferbescherming en eigendomsbescherming - Mogelijkheden tot vrijstelling van tegemoetkomingen bij minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsaneringen

   Karapetian, A.; Pavillon, C.M.D.S.; Verheij, A.J.; Verstijlen, F.M.J. (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid, 2023-09-27)
   De probleemstelling luidt: Wat kan op basis van nationale en internationale wetgeving en juridische principes, vergelijkbare situaties of andere redenen, en het type tegemoetkoming, worden gezegd over mogelijke gronden voor het al dan niet maken van inbreuk op het eigendomsrecht bij een uitkering van een financiële vergoeding in een schuldhulpverleningssituatie? Stel dat er inbreuk kan worden gemaakt op het eigendomsrecht bij een uitkering van een financiële vergoeding in een schuldhulpverleningssituatie, hoe zou dat dan gerealiseerd kunnen worden in de Faillissementswet?INHOUD Inleiding De inperking van het verhaalsrecht van de schuldeiser in mensenrechtelijk perspectief De hoofdregel van art. 3:276 BW en de voor dit onderzoek relevante uitzonderingen hierop Beantwoording onderzoeksvragen Samenvatting
  • Stereotypes in ChatGPT - an empirical study

   Busker, A.L.J.; Choenni, S.; Bargh, M.S. (Rotterdam University of Applied Sciences - Research Center Creating 010, 2023-09-27)
   ChatGPT is rapidly gaining interest and attracts many researchers, practitioners and users due to its availability, potentials and capabilities. Nevertheless, there are several voices and studies that point out the flaws of ChatGPT such as its hallucinations, factually incorrect statements, and potential for promoting harmful social biases. Being the focus area of this contribution, harmful social biases may result in unfair treatment or discrimination of (a member of) a social group. This paper aims at gaining insight into social biases incorporated in ChatGPT language models. To this end, we study the stereotypical behavior of ChatGPT. Stereotypes associate specific characteristics to groups and are related to social biases. The study is empirical and systematic, where about 2300 stereotypical probes in 6 formats (like questions and statements) and from 9 different social group categories (like age, country and profession) are posed to ChatGPT.
  • Achtergronden en recidive na het CBR-onderzoek drugs - Potentiële doelgroepen voor de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMD) en het onderzoek drugs

   Blom, M.; Weijters, G. (WODC, 2023-09-26)
   Om de verkeersveiligheid te vergroten kunnen bestuurders die onder invloed van drugs aan het verkeer hebben deelgenomen in Nederland behalve met strafrechtelijk ingrijpen ook te maken krijgen met een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit kan een onderzoek naar iemands drugsgebruik zijn of – sinds 1 april 2023 – een educatieve maatregel drugs en verkeer (EMD). In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: a. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de onderzoek-drugsinterventiegroep uit 2019? b. Wat is het recidivebeeld van de onderzoek-drugsinterventiegroep uit 2019? Wat zijn de achtergrondkenmerken van de potentiële doelgroepen voor de EMD en het onderzoek drugs vanaf 1 april 2023? Hoe verhouden zich de achtergrondkenmerken van bestuurders onder invloed van drugs die werden doorverwezen naar het CBR zich tot de achtergrondkenmerken van de totale groep bestuurders die werden vervolgd vanwege het rijden onder invloed van drugs in 2019?INHOUD Introductie Data en methoden Potentiële doelgroepen EMD en onderzoek drugs Doorverwijzing naar het CBR Conclusie en discussie
  • Inzicht in samenhang - Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorismewetgeving

   Woude, M.A.H. van der; Voorde, J.M. ten; Boekhoorn, P.F.M.; Jonker, A. (Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2023-09-25)
   Als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten ontstond ook in Nederland de behoefte om wetgeving tot stand te brengen, specifiek met het oog op het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Mede naar aanleiding van internationale verdragen en besluiten en nationale behoeften zijn sinds 2004 in Nederland verschillende contraterrorisme-wetten (hierna: CT-wetten) ingevoerd. De meeste van deze wetten zijn na verloop van tijd aan een evaluatie onderworpen. Aan een algehele of integrale evaluatie van alle CT-wetten die sinds 2004 zijn tot stand gebracht, heeft het tot nu toe echter ontbroken. De doelstelling van het onderhavige onderzoek is om, in navolging van reeds uitgevoerde evaluaties van afzonderlijke CT-wetten en de motie Bikker c.s., deze wetgeving in samenhang te evalueren en daarbij niet alleen stil te staan bij het centrale (nationale) niveau, maar ook het decentrale (lokale) niveau te betrekken. Deze doelstelling is vertaald in een drieledige probleemstelling: Hoe wordt de CT-wetgeving, in onderlinge samenhang bezien, geacht bij te dragen aan de aanpak van terrorisme en extremisme? Is de Nederlandse CT-wetgeving voldoende samenhangend bezien vanuit de (decentrale) (uitvoerings)praktijk? Zijn er neveneffecten van de CT-wetgeving, expliciet bij een beoordeling van de samenhang van deze wetgeving? INHOUD Inleiding Terrorisme- en terrorismebestrijding in Nederland Juridische analyse inzake de samenhang van de Nederlandse CT-wetgeving Ervaringen met CT-wetgeving en oordelen uit de praktijk, aandachtspunten in de 'law in action' Ervaringen met de CT-wetgeving op lokaal niveau Conclusies