Show simple item record

dc.contributor.authorKoopmans, C.
dc.contributor.authorVlaanderen, M.
dc.contributor.authorRougoor, W.
dc.contributor.authorFolmer, T.
dc.contributor.authorGrootelaar, H.
dc.contributor.authorDuijneveldt, I. van
dc.contributor.authorBerg, P. van den (medew.)
dc.contributor.authorHers, J. (medew.)
dc.contributor.authorKruijf, J. de (medew.)
dc.contributor.authorVerheuvel, N.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-05-03T12:00:33Z
dc.date.available2021-05-03T12:00:33Z
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3047
dc.description.abstractDe afgelopen tien jaar hebben bezuinigingen en extra financiële middelen tot problemen geleid bij politie, openbaar ministerie en rechtspraak. Het is van belang dat de wijze van bekostiging blijft aansluiten bij de kostenstructuur en de rollen van de drie organisaties. De bekostiging kan zich meer dan nu richten op de strafrechtketen als geheel en op bredere maatschappelijke effecten zoals preventie van criminaliteit. Als vertrekpunt fungeerde een startnotitie van het WODC met de volgende probleemstelling: • “Wat zijn de hoofd- of basisafspraken omtrent de bekostigingssystematiek van politie, OM en de rechtspraak sedert 2010, in welke mate is daarin sprake van continuïteit en wat is de onderliggende beleidstheorie daaromtrent, en wat is daarin de rol van de bijzondere kenmerken van de betrokken organisaties: de politie als ‘sui-generis’ organisatie, de rechtsstatelijke positie van het OM en de onafhankelijkheid van de rechtspraak? Is er in deze hoofdafspraken ook aandacht voor afstemming ten opzichte van elkaar in de keten?” • “Welke fluctuaties (bezuinigingen en investeringen) hebben zich voorgedaan in de bekostiging van politie, OM en rechtspraak sedert 2010 en welke visie/doelstellingen/beleidsafwegingen lagen daaraan ten grondslag, wat kan gezegd worden over de realisatie daarvan, en wat waren de consequenties voor de organisaties en de ketensamenwerking?” • “Zijn er in de begrotingssystematiek op andere beleidsterreinen concrete voorbeelden te vinden die kunnen bijdragen aan vergroting van de continuïteit van de bekostiging? • Wat zijn de ervaringen met een tweetal ketenbrede programma’s in het strafrecht, te weten ZSM en de digitalisering van de keten? • Welke betekenis hebben de bevindingen, ook die onder twee en drie, voor de mogelijkheden om te komen tot het beter borgen in de toekomst van de continuïteit van beleid en bekostiging van deze organisaties, teneinde de rechtsstaat duurzaam te versterken?” INHOUD: 1. Inleiding 2. Economische theorie van bekostigings-systemen 3. Bekostiging politie, OM en Rechtspraak 2010-2020 4. Ketensamenwerking 5. Verkenning alternatieve bekostigingssystematieken 6. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen.nl_NL
dc.description.abstractOver the past ten years, changes in funding as a result of both cutbacks and extra financial resources have led to problems for the police, the public prosecution service and the judiciary. It is important that the method of funding remains in line with the cost structure and the roles of the three organizations. Funding can focus more than now on the criminal justice system as a whole and on broader societal benefits and goals such as crime prevention. The research is based on a starting memorandum from the Research and Documentation Centre (Dutch abbreviation: WODC) which proposed the following problem definition. Funding agreements: • “What are the main or basic agreements regarding the funding system of the police, the public prosecution service and the judiciary since 2010, to what extent can we speak of continuity and what is the underlying policy theory in this respect, and what is the role of the special characteristics of the organizations involved: the police as a ‘sui generis’ organization, the legal position of the public prosecution service and the independence of the judiciary? Do these main agreements also attend to issues of coordination within the criminal justice system?” Fluctuations in funding: • “Which fluctuations (cutbacks and investments) have occurred in the funding of the police, public prosecution service and judiciary since 2010 and which vision/objectives/policy considerations were the basis for this, what can be said about their realization, and what were the consequences for the organizations and the level of cooperation within the criminal justice system?” Lessons for future funding: • “Are there specific examples in the budget system of other policy areas that can contribute to increasing the continuity of funding? • What are the experiences with two system-wide programs in criminal law, namely “Justice done as soon, and as appropriately as possible” (Dutch abbreviation: ZSM) and the system-wide digitization program? • What significance do the findings, including those under two and three, have for the possibilities of better safeguarding the continuity of policy and funding of these organizations, in order to sustainably strengthen the rule of law?”en_GB
dc.publisherSEO Economisch onderzoeknl_NL
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 3176nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/05/03/bekostiging-van-politie-om-en-rechtspraak-onderzochtnl_NL
dc.subjectKostennl_NL
dc.subjectPolitienl_NL
dc.subjectOpenbaar ministerienl_NL
dc.subjectFinancieringnl_NL
dc.subjectRechtspraaknl_NL
dc.subjectDigitaliseringnl_NL
dc.subjectAutomatiseringnl_NL
dc.subjectEconomienl_NL
dc.subjectRechterlijke organisatienl_NL
dc.subjectVersnelde procedurenl_NL
dc.titleContinuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraaknl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project3176nl_NL
dc.contributor.institutionSEO Economisch onderzoeknl_NL
dc.contributor.institutionAndersson Elffers Felixnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityAmsterdamnl_NL
dc.title.englishContinuity in the funding of the police, the public prosecution service and the judiciary (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
3176-continuiteit-in-de-bekost ...
Size:
1.832Mb
Format:
PDF
Description:
3176 volledige tekst
Thumbnail
Name:
3176-continuiteit-in-de-bekost ...
Size:
276.7Kb
Format:
PDF
Description:
3176 samenvatting
Thumbnail
Name:
3176-continuiteit-in-de-bekost ...
Size:
284.6Kb
Format:
PDF
Description:
3176 summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record