• COBA-onderzoek bedrijven - een schriftelijke enquete onder Haagse bedrijven over inbraken en inbraakpreventieve middelen; globaal overzicht van de resultaten

      Steinmetz, C.H.D.; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1980)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het onderzoek 3. Begeleiding van het onderzoek 4. Opzet van het onderzoek 5. De steekproef 6. Enkele kenmerken van de bedrijven 7. Maatregelen ter voorkoming van inbraken 8. Maatregelen om nadelige gevolgen van inbraken ter beperken 9. Een aanzet tot een inbraak-risico-analyse bij de Haagse bedrijven 10. Kostenberekeningen van maatregelen tegen inbraken 11. Kostenberekeningen voor de peiljaren 1970 en 1974 12. Samenvatting en conclusies SAMENVATTING: De Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (COBA) heeft in het kader van haar activiteiten op het terrein van de kosten-batenanalyse ondermeer aandacht besteed aan het meten en waarderen van beleidseffecten. Het onderhavige rapport geeft een overzicht van de resultaten van het WODC-onderzoek naar de kosten van preventieve maatregelen en geleden schade bij het bedrijfsleven in de gemeente Den Haag.