• Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

      Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (WODC, 1979)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. De wetgeving ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten 3. Opzet en uitvoering van het onderzoek 4. Kwantitatieve gegevens over de toepassing van de maatregel 5. Veroordeling tot straf of tbr in 1974 6. Achtergrondsituatie en crimineel gedrag 7. Rapportage ten behoeve van het vonnis 8. Psychische gestoordheid 9. Toerekenbaarheid, advies en veroordeling 10. Combinatie van straf en tbr-maatregel 11. Overplaatsing ex. artikel 47/120 G.M. 12. Samenvatting 13. Slotbeschouwing SAMENVATTING: Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling. De eerste vraag was of er in recente jaren sprake was van een toename van het aantal patiënten dat in de behandelingsinrichtingen verbleef en of daarin een verschuiving was opgetreden naar de status waaronder deze patiënten waren opgenomen. De tweede vraag luidde of er verschillen bestonden tussen personen die langs verschillende wegen in een behandelingsinrichting werden opgenomen, namelijk rechtstreeks op grond van een veroordeling tot een onvoorwaardelijke tbr of via het gevangeniswezen, op grond van een overplaatsing vanuit detentie.