• De vroeghulp in het arrondissement Den Haag

      Nuijten-Edelbroek, E.G.M.; Tigges, L.C.M. (WODC, 1979)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Organisatie van de vroeghulp in het arrondissement 's-Gravenhage 3. Opzet en uitvoering van het onderzoek 4. De inverzekeringstellingen in het arrondissement 's-Gravenhage 5. De melding aan de reclasseringsraad en aan het vroeghulpteam 6. Frequentie en ontbreken van de vroeghulp 7. De inhoud van de vroeghulp 8. Verdere contacten tussen reclassering en inverzekeringgestelden 9. Inhoud van de vervolgcontacten 10. Bijdrage van de hulpverlening aan de situatie 11. Voorlichtingsrapportage 12. Gesprekken met betrokkenen bij de vroeghulp 13. Samenvatting en slotbeschouwing SAMENVATTING: Sedert 1 januari 1974 is wettelijk geregeld dat door de reclassering aan de inverzekeringstelde vroeghulp wordt geboden. Dit houdt in dat met de verdachte die op het het politiebureau is ingesloten, door de reclassering contact wordt opgenomen om te zien in hoeverre hij hulp nodig heeft. In de verschillende arrondissementen heeft men gezocht naar een organisatievorm waarbinnen deze vroeghulp gestalte zou moeten krijgen. Na een aantal experimenten is men geleidelijk aan naar een zekere mate van uniformiteit gegroeid. Het arrondissement 's-Gravenhage wijkt - landelijk gezien - daarvan enigszins af sinds oktober 1976. Nagegaan diende te worden of de Haagse organisatievorm tot een betere samenwerking en een efficiëntere besteding van de tijd zou leiden.