• Middellanggestraften - Een vergelijking van twee gevangenisregiems

      Linden, B. van der (WODC, 1981)
      Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van vier van de zeven deelstudies: het onderzoek naar probleemgevend gedrag van gedetineerden in de twee inrichtingen (hoofdstuk 3); het onderzoek naar de beleving van de detentie (hoofdstuk 4); het onderzoek naar tijdens de detentie optredende veranderingen in houdingen en persoonlijkheidsaspecten (hoofdstuk 5); en het onderzoek naar het functioneren in de vrije samenleving na het ontslag uit de inrichting (hoofdstuk 6). De resultaten van de andere deelstudies zijn in afzonderlijke interimrapporten gepresenteerd. Hierop zal in het slothoofdstuk van dit rapport nog kort worden teruggekomen. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de inhoud en opzet van de verschillende deelstudies van het onderzoek middellanggestraften. De gedetailleerde kwantitatieve gegevens betreffende het onderzoek zijn zoveel mogelijk in het afzonderlijke bijlagenrapport ondergebracht.