• Achternamen - Onderzoekingen met betrekking tot de artikelen 5 en 9 van het Burgerlijk Wetboek

      Bol, M.W.; Klijn, A. (WODC, 1981)
      Het onderzoek had een tweeledige doelstelling. Enerzijds werd beoogd zowel inzicht te krijgen in de historische ontwikkelingen van gewoonte en wetgeving met betrekking tot de naam in ons land als een inventarisatie te maken van elders vigerende stelsels. Anderzijds werd er naar gestreefd zicht te krijgen op de omvang en de aard van de bij de huidige bevolking levende bezwaren tegen het naamstelsel en de eventuele wensen tot wijziging ervan.