• Eis en vonnis bij rijden onder invloed - 1978 - Evaluatie van de richtlijnen voor het openbaar ministerie d.d. 14 november 1977

      Werff, C. van der (WODC, 1981)
      De vergadering van procureurs-generaal bij de gerechtshoven heeft in het belang van de rechtsgelijkheid richtlijnen vastgesteld voor de door het openbaar ministerie te vorderen straffen ter zake van rijden onder invloed (artikel 26 Wegenverkeerswet) en weigeren van de bloedproef (artikel 33a, lid 3 en 5 Wegenverkeerswet). In 1974 werden dergelijke richtlijnen voor de eerste maal vastgesteld. Op 14 november 1977 zijn de richtlijnen aangevuld en bijgesteld. In dit verslag is beschreven of, en zo ja in hoeverre, de richtlijnen die sinds 14 november 1977 van kracht zijn, zijn gerealiseerd. Zowel het strafvorderingsbeleid in eerste aanleg als dat in hoger beroep is in het onderzoek betrokken. Bovendien is aandacht besteed aan de straftoemeting door de rechter. Aangezien de richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid in dit onderzoek centraal staan, ligt in dit rapport het accent op de gevorderde straffen. Voor een overzicht van de richtlijnen wordt verwezen naar bijlage 13 van dit verslag.