• De invloed van verschillende factoren op de behoefte aan celcapaciteit

      Smit, P.R.; Wartna, B.S.J. (WODC, 2016)
      Er zijn analyses uitgevoerd op verschillende aspecten die van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkelingen in de strafrechtketen als geheel en specifiek de benodigde celcapaciteit. Dit factsheet doet verslag van deze analyses. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de invloed van het ophelderingspercentage en de inzet van extra politiecapaciteit (en de relatie tussen deze twee factoren), op het effect van een versobering van het regime op resocialisatie en recidive, op de ontwikke-lingen van de criminaliteit in Nederland en internationaal gezien, en tenslotte op de specifieke oorzaken van de afname van de bezetting in de laatste paar jaar.