• Doorrijden na ongeval - Een samenvattend literatuurrapport

      Cozijn, C. (WODC, 1974)
      Allereerst zal een beeld gegeven worden van de omvang van het verschijnsel 'doorrijden na ongeval' in Nederland. Vervolgens zal op basis van binnen- en buitenlandse literatuur ingegaan worden op mogelijke causale verklaringen voor het verschijnsel. Getracht zal worden een beeld te vormen van de mensen die doorrijden en de omstandigheden waaronder dit gebeurt.