• Criminaliteit en etnische minderheden - Een criminologische analyse

      Leuw, Ed. (WODC, 1997)
      Allereerst wordt een overzicht gegeven van de (schaarse) gegevens over de allochtone herkomst van plegers van delicten. Daarnaast wordt bezien in hoeverre voor de criminaliteit binnen etnische minderheden criminologische verklaringen mogelijk zijn die evenzeer van toepassing zijn op criminaliteit van autochtone groepen in vergelijkbare maatschappelijke omstandigheden. Vervolgens komen specifieke verklaringen aan de orde die samenhangen met specifieke kenmerken en achtergronden van de verschillende etnische minderheidsgroeperingen (Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen). Het begrip 'cultuurconflict' speelt hierbij een belangrijke rol. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vraag wat kan worden verwacht van beleidsmaatregelen om het probleem van (onevenredige) criminaliteit binnen etnische minderheden te beheersen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Criminaliteitspatronen in etnische minderheidsgroepen 3. Verklaringen 4. Oplossingen en beheersmogelijkheden