• ERA Norgerhaven - Eerste resultaten van een reïntegratieproject voor extra zorgbehoevende gedetineerden

      Blees, L.W.; Aidala, R.; Wartna, B.S.J. (WODC, 1997)
      Aanleiding: Langgestrafte gedetineerden die verblijven op de Individuele Begeleiding Afdeling van een penitentiaire inrichting, komen gezien hun problematische achtergrond doorgaans niet in aanmerking voor de bestaande vormen van detentiefasering, zoals plaatsing in een penitentiaire open inrichting of dagdetentie. Met de oprichting van een Externe Resocialisatie Afdeling (ERA) wil gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen in deze lacune voorzien. Op het terrein van Norgerhaven, maar los van de inrichting, biedt ERA de bedoelde gedetineerden in de aanloop naar hun invrijheidstelling een intensief programma waarin wordt gewerkt aan hun toekomstperspectief. Het WODC ondersteunt de projectleiding en zal te zijner tijd een recidivestudie verrichten. Opzet: Het ontwikkelen van een 'monitor'-systeem waarmee de resultaten van het project in eigen beheer kunnen worden bijgehouden; recidivestudie. iNHOUD: 1. Inleiding 2. Het onderzoek 3. De samenstelling van de deelnemersgroep 4. Het verloop van het begeleidingstraject 5. De effecten van het verblijf 6. Knelpunten in de organisatie 7. Conclusies en discussie