• Evaluatie OM-Milieukaart

      Wetten, J.W. van; Berg, E.A.I.M. van den; Eshuis, R.J.J. (WODC, 1996)
      Dit rapport beoogt een beeld te geven van de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de milieukaart van het openbaar ministerie, de OM-milieukaart. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor het milieu-informatiebeleid in de nabije toekomst. Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergronden en doelen van de OM-milieukaart. Hoofdstuk 3 staat eerst stil bij de vraag hoe de OM-milieukaart zich in de praktijk manifesteert en belicht vervolgens een aantal onderwerpen die in belangrijke mate de context van het instrument bepalen. Hoofdstuk 4 doet verslag van de interviews die in de periode maart-juni 1995 bij de parketten hebben plaatsgevonden. Hoofdstuk 5 geeft vervolgens een uiteenzetting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Hoofdstuk 6 verschaft ten slotte een handreiking voor de toekomst. INHOUD: 1. Inleiding 2. De OM-milieukaart: achtergronden en doelen 3. De OM-milieukaart: instrument en context 4. Onderzoeksbevindingen 5. Conclusies 6. Handreiking voor de toekomst