• Dossier TCR - Tien jaar schone schijn

      Eshuis, R.J.J.; Berg, E.A.I.M. van den (WODC, 1996)
      Dit rapport beoogt een totaalbeeld te presenteren van de illegale praktijken rond het bedrijf Tankcleaning Rotterdam (TCR) en daarbij risico's aan te geven met betrekking tot (tekortkomingen in) de huidige milieuwetgeving en de organisatie en werkwijze van het handhavingsnetwerk. In hoofdstuk 2 wordt de scheepsafvalstoffenmarkt beschreven. In hoofdstuk 3 worden achtergrondgegevens gepresenteerd die als'juridische context' zouden kunnen worden aangemerkt. het betreft de relevante wet-en regelgeving, de vergunningssituatie van TCR en Tankcleaning Amsterdam (TCA), een korte beschrijving van de delicten en de door het handelen van TCR veroorzaakte milieuschade. In hoofdstuk 4 worden de mechanismenachter het crimineel handelen blootgelegd. Daarbij wordt ondermeer ingegaanp de belangrijkste bedrijfdscredo's ('de bedrijfsfilosofie'), cultuur en leiderschap binnen het bedrijf en wordt het handelen van TCR bezien vanuit verschillende criminologische theorieën. In hoofdstuk 5 komt de rol van overheden aan de orde. Hierbij wordt ingegaan op de beleidscontext, de vergunningverlening, de handhavingsstategie, de uitvoering van toezicht en de wijze waarop de overheid reageerde op geconstateerde tekortkomingen bij het bedrijf. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens, aan de hand van het bij TCR geconstateerde, nader ingegaan op mogelijkheden die de overheid heeft om dergelijke vormen van criminaliteit te voorkomen, of ten minste tijdig te signaleren en van een adequaat antwoord te voorzien. In hoofdstuk 7 ten slotte wordt de onderzoeksvraag gerecapituleerd en worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd. INHOUD: 1. Inleiding De markt 2. Achtergrondgegevens bij de casus De organisatie TCR 3. De rol van de overheden 4. Vrije markt en regulering 5. Slotbeschouwing