• De markt van misdaad en milieu; deel I

      Berg, E.A.I.M. van den (red.) (WODC, 1995)
      Onderzoek, in samenwerking met B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies, mede op verzoek van de politieregio Kennemerland, verricht naar de aard, verschijningsvormen en omvang van zware milieucriminaliteit. Het was erop gericht zware milieucriminaliteit zichtbaar te maken teneinde prioriteitenstelling in de aanpak van het probleem in Kennemerland mogelijk te maken. Daarnaast was het doel de theoretische en praktische basis te leggen voor een toekomstig landelijk onderzoek naar het verschijnsel zware milieucriminaliteit. De resultaten hiervan, zoals verwoord in voorliggend rapport en deelrapport 2 zijn onder meer een beschrijving van het dreigingsbeeld van zware milieucriminaliteit aan de hand van een marktmodel en een methode waarmee inzicht kan worden verkregen in de aard en omvang van verschijningsvormen van zware milieucriminaliteit. Binnen het marktmodel zijn op basis van het theoretisch raamwerk en een groepering van daders en delicten, acht deelmarkten te onderscheiden: de schoonmaak- en saneringsmarkt; de& hergebruiks- en secundaire-grondstoffenmarkt; de afvalverwijderingsmarkt; de ontdoe-het-zelfmarkt; de bestrijdingsmiddelenmarkt; de markt van bodemverbeteraars; de wildlife-markt; en de markt van vis en visprodukten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Zware milieucriminaliteit: wat is het? 3. Daders en motieven 4. Resultaten 5. Conclusies, discussie en aanbevelingen