• Openbaar ministerie en milieu: terugblik op 1992 - Tweede meting 'planning & control milieuwethandhaving'

      Berg, E.A.I.M. van den (WODC, 1994)
      Meting betreffende de stand van zaken van de milieutaak van het openbaar ministerie. Deze meting is het vervolg op de nulmeting over het verslagjaar 1991. Het rapport bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft de resultaten van de meting planning & control milieuwethandhaving openbaar ministerie over het verslagjaar 1992. Hoofdstuk 2 bespreekt de P&C-doelen en -activiteiten met betrekking tot de intensivering van de uitvoering van bestuurlijke en beleidsmatige OM-taken. Hoofdstuk 3 schetst de stand van zaken wat betreft het aantal geverbaliseerde en van een vervolgreactie voorziene milieudelicten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de registratie van milieuzaken binnen het openbaar ministerie. In hoofdstuk 5 staat de milieucapaciteit op de parketten centraal en ten slotte belicht hoofdstuk 6 enkele centrale activiteiten en bijzonderheden. Deel II geeft een beeld van de overige informatie (niet betrekking hebbende op P&C) uit de jaarverslagen en behandelt verschillen tussen ressorten. Achtereenvolgens komen aan de orde: de organisatie van de handhaving, operationele handhaving, strafvordering en enkele overige bijzondere cijfermatige gegevens. INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitvoering bestuurlijke en beleidsmatige taken van het openbaar ministerie 3. Milieudelicten en vervolging 4. Registratie ten parkette 5. Personele middelen 6. Overige P&C-doelen en activiteiten 7. Organisatie van handhaving 8. Operationele handhaving 9. Strafvordering, bijzonderheden, knelpunten 10. Enkele bijzondere onderwerpen 11. Overige cijfermatige gegevens.