• Een Alcohol-Verkeers Project in de provincie Drenthe

      Cozijn, C.; Kouwenberg, R.F. (WODC, 1993)
      Doel van het onderzoek is het effect te meten van de getroffen maatregelen in het kader van het project 'preventieve aanpak rijden onder onder invloed in het arrondissement Assen'. Resumerend is de conclusie dat het AVP in Drenthe een gunstig effect heeft gehad op de houding ten opzichte van het rijden onder invloed. Enerzijds daalde het oordeel over de algemene limiet en over de limiet die men voor zichzelf hanteert, terwijl die daling zich buiten Drenthe niet, of althans in zo geringe mate voordeed dat er op statistische gronden geen betekenis aan mag worden gehecht. Anderzijds nam buiten Drenthe het aantal personen dat het eens was met de stelling, dat autorijden met een borreltje op moet kunnen, toe, terwijl deze toename in Drenthe achterwege bleef, althans te klein was om daar op statistische gronden betekenis aan te hechten.