• Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd - Een inventarisatie van anderhalf jaar vrijwillige begeleiding

      Spaans, E.C. (WODC, 1993)
      Op 1 oktober 1990 is in Amsterdam een experimenteel jeugdreclasseringsproject van start gegaan, bestemd voor jeugdigen die gedetineerd zijn in de Rijksinrichting voor jongens 't Nieuwe Lloyd. Het project richt zich op preventief gehechten en veroordeelden tot een tuchtschool- of arreststraf die, los van het feitelijke dagprogramma van de inrichting, geen (extra) begeleiding of speciale aandacht ontvangen in het kader van een maatregel van kinderscherming (ots), een maatschappelijk werkonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of een persoonlijkheidsonderzoek in de inrichting. Doel van het project is, door middel van een vrijwillig hulpaanbod een zo kansrijk mogelijke terugkeer van de jeugdigen in de samenleving te creëren. Op verzoek van de Projectgroep Jeugdreclassering en Jeugdinrichtingen, die het project heeft geinitieerd en begeleid, heeft het WODC het project geëvalueerd. Centraal in dit onderzoek stond de vraag of, en in welke mate, het project voorziet in de gesignaleerde behoefte aan hulp en begeleiding onder de gedetineerde jeugdigen. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop het project in de praktijk functioneerde, aan de inhoud van de geboden begeleiding en aan de kenmerken van de jeugdigen die voor begeleiding door het project in aanmerking kwamen. Gedurende de onderzochte periode van anderhalf jaar zijn in totaal 444 jeugdigen in RI 't Nieuwe Lloyd (opvang) opgenomen. Van deze jeugdigen werden er 176, oftewel 40%, bij het Lloyd-project aangemeld voor begeleiding. Na een moeizame start, waarbij het aantal aanmeldingen gedurende de eerste vijf maanden van het project achterbleef bij de verwachting, werd de prognose van honderd potentiële 'Lloyd-projectklachten' per jaar vanaf maart 1991 ruimschoots gehaald. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beschrijving van het project 3. Het evaluatie-onderzoek 4. Kenmerken van de jeugdigen 5. De geboden begeleiding.