• Strafrechtelijke dading

      Wemmers, J.M.; Hecke, T. van (WODC, 1992)
      Op 1 december 1989 is het project Strafrechtelijke dading van start gegaan. In het project werd geprobeerd civielrechtelijke overeenkomsten tussen verdachten en slachtoffers van strafbare feiten te sluiten. De resultaten van het evaluatie-onderzoek worden bezien tegen de achtergrond van het oordeel dat het strafrecht 'ultimum remedium' behoort te zijn. De algemene onderzoeksvraag luidt: leiden de activiteiten van het experiment om tot een schaderegeling te komen tussen verdachte en benadeelde tot een dadings- c.q. arbitrage-overeenkomst; welke factoren kunnen een rol spelen bij de totstandkoming van de overeenkomst? INHOUD: 1. Achtergrond en opzet van het onderzoek 2. Overzicht van de zaken opgenomen in het onderzoek 3. De bereidheid om mee te werken aan een dading 4. De onderhandelingen 5. De overeenkomsten 6. De gevolgen van de overeenkomst 7. Het verloop van het project 8. Slotbeschouwing.