• Vergelijken van politieprestaties - Aanzet tot de ontwikkeling van een output/effectrapportage van de politie

      Wiebrens, C.J.; Kruissink, M.; Terlouw, G.J. (WODC, 1992)
      In dit rapport wordt een ontwerp voor de meting van politieprestaties beschreven. Het is te beschouwen als een ontwerp voor een output/effectrapportage van politieregio's. De auteurs zijn daarbij uitgegaan van twee basismodellen: een bestuursmodel en een informatiemodel. De ontwikkeling van een output/effectrapportage is de feitelijke invulling van het informatiemodel. Daarbij staat het meten van prestaties van de politie voorop. Aangegeven wordt dat er ook raakvlakken zijn met (verbetering van) bedrijfsvoering (hoofdstuk 5) en met regionale beleids- of jaarplannen (hoofdstuk 6). In de hoofdstukken 3 en 4 worden de hoofdlijnen van de output/effectrapportage besproken. Het gaat er daarbij primair om de lezer een beeld te geven van hoe de informatie in een output/effectrapportage eruit zou kunnen zien. INOUD: 1. Inleiding 2. Het bestuursmodel: sturen op afstand 3. Het informatiemodel: middelen, output en effecten 4. Zachte output 5. Output, effecten en bedrijfsvoering 6. Regionale beleidsplannen 7. Enkele voorwaarden voor een output/effectrapportage.