• Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer? - Een literatuuronderzoek

      Beenakkers, E.M.T. (WODC, 1991)
      In het kader van de Interimwet Bodemsanering wordt thans door de Staat een groot aantal procedures gevoerd tegen allerlei bedrijven om schadevergoeding te eisen wegens het saneren van verontreinigde bodem. Artikel 21 van deze wet geeft de Staat namelijk de mogelijkheid om kosten wegens het saneren van de bodem te verhalen op degene door wiens onrechtmatige daad de verontreiniuging van de bodem in het betrokken geval is veroorzaakt. Het feit dat er sprake moet zijn van een onrechtmatige daad heeft allerlei juridische problemen opgeleverd. Een van deze problemen was in hoeverre er aansprakelijkheid is voor bodemverontreiniging uit het verleden: sinds wanneer is er sprake van onrechtmatig handelen? Op verzoek van de rechtbank Almelo verrichtte het WODC literatuuronderzoek naar de vraag sinds wanneer de overheid zich, in welke vorm dan ook, het bodembeschermingsbelang aantrekt. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van aandacht voor milieuverontreiniging c.q bodemverontreiniging, sinds de vorige eeuw. INHOUD: 1. Inleiding 2. Geschiedenis tot het einde van de Tweede Wereldoorlog 3. De tijd na de Tweede Wereldoorlog 4. Slotopmerkingen.