• De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989

      Barendse-Hoornweg, E.J.M.; Duyne, P.C. van (WODC, 1991)
      Ten behoeve van zijn jaarverslag besloot de Hoge Raad in de herfst van 1988 om de tot dan toe handmatige cijferverzameling stelselmatiger op te zetten door een geautomatiseerd statistiekbestand te doen opbouwen. Hiertoe werden in overleg met het WODC de benodigde instrument en ontwikkeld. Deze bestaan voor 1988 en 1989 uit vier formulieren, waarin kernvariabelen voor vier soorten zaken zijn opgenomen: gewone strafzaken, uitleveringen, rekestzaken (beschikkingen) en aanvragen tot herziening van arresten en vonnissen die in kracht van gewijsde zijn gegaan. In dit verslag wordt een statistische beschrijving gegeven van het bestand van de door de strafkamer van de Hoge Raad in 1988 en 1989 afgedane zaken. INHOUD: 1. Inleiding 2. De opbouw van het bestand 3. Enkele kenmerken van de cassatieberoepen 4. Verzoeker, middelen, afloop en beslissingsinformatie in alle door de Hoge Raad afgedane gewone strafzaken 5. Uitleveringen, rekestzaken en aanvragen tot herziening 6. De behandelingsduur van de zaken afgedaan in 1988 7. Besluit.