• Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden

      Junger, M.; Steehouwer, L.C. (WODC, 1990)
      Dit onderzoek is opgezet om de vraag te beantwoorden of kinderen uit etnische minderheden vaker bij aanrijdingen betrokken zijn dan Nederlandse kinderen. De kern van de belangstelling van de WODC onderzoekers voor dit onderwerp is gelegen in het feit dat, zoals bij verkeersspecialisten bekend is, het voorkomen van verkeersongevallen niet alleen bepaald wordt door (verkeers)technische aspecten maar ook door persoonlijkle en sociale factoren. Wil men een effectief preventiebeleid voeren ter bestrijding van verkeersongevallen ,dan zullen, als gevolg hiervan, meer dan alleen verkeerstechnische maatrelen nodig zijn maar zal ook een beleid moeten worden ontwikkeld dat zich richt op de kinderen zelf en hun gezinnen. De studie is bescheiden van opzet. Het is een statistische analyse van gegevens verzameld door de verkeerspolitie van Den Haag. Dit betekent dat de informatie die geboden wordt, beperkt is. Wel zal aan de hand van andere onderzoeken een poging worden ondernomen de resultaten in een breder perspectief te plaatsen. INHOUD: 1. Introductie tot het onderzoek 2. Factoren die samenhangen met verkeersongevallen: enkele gegevens uit de literatuur 3. Aantal ongevallen naar etnische groep, geslacht en leeftijd 4. Beschrijving van de ongevallen 5. Tijdstip van het ongeval.