• Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden - Een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing in tehuis of internaat van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren

      Laan, P.H. van der; Essers, A.A.M.; Smit, M. (WODC, 1983)
      Met dit onderzoek hebben de onderzoekers zich ten doel gesteld een inventarisatie te geven van de problematiek rond tehuisplaatsingen van jongeren afkomstig uit etnische minderheden. De algemene onderzoekvraag luidt dan ook: Wat is de problematiek rond tehuisplaatsingen van jongeren uit etnische minderheden? Deze vraag is gesplitst in twee deelvragen: Wat is de problematiek die geleid heeft tot tehuisplaatsing van deze jongeren? Welke problemen ontmoet men bij de tehuisplaatsing van deze jongeren? INHOUD: Deel I: Onderzoekopzet en onderzoekgroepen 1. Onderzoekvragen en onderzoekmethoden 2. Beschrijving van de onderzoekgroep 3. samenvatting Deel II: Achtergrond van de tehuisplaatsing 1. Redenen voor tehuisplaatsing 2. Achtergronden 3. Samenvatting Deel III: De hulpverlening 1. De aanmeldende instanties 2. De groepsleiding 3. De jongeren 4. De ouders 5. Samenvatting Deel IV: Discussie en samenvatting