• Vrijwillige pleegzorg - Een kwantitatieve analyse

      Reeuwijk, P.M.C.; Berben, E.G.M.J. (WODC, 1988)
      Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen. In de eerste fase is een steekproef getrokken van beëindigde vrijwillige pleeggezinplaatsingen. De maatschappelijk werkers die deze plaatsingen hebben begeleid, zijn geïnterviewd over allerlei aspecten met betrekking tot deze plaatsingen. Het betreft vooral een kwantitatieve analyse. Het is deze eerste fase waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. In de tweede fase van het onderzoek worden ouders, pleegouders en pleegkinderen benaderd om het inzicht in de vrijwillige pleegzorg verder te verdiepen. Het karakter van die analyse zal vooral kwalitatief zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet en methode 3. Kenmerken van de diverse betrokkenen en de pleeggezinplaatsing 4. Het plaatsingsproces chronologisch beschreven 5. De leeftijd van de pleegkinderen 6. De etnische achtergrond van de pleegkinderen 7. De problemen die de reden tot de pleeggezinplaatsing vormen 8. Het doel van de pleeggezinplaatsing 9. De begeleidende instanties 10. Relatie tot het pleeggezin 11. Plaatsingsduur 12. Voortijdige beëindiging 13. Beëindiging vanwege een justitiële maatregel 14. Discussie 15. Samenvatting en conclusies