• Leerprojecten onderzocht

      Laan, P.H. van der; Mertens, N. (medew.) (WODC, 1987)
      Dit onderzoek beoogt een beschrijving te geven van de leerprojecten zoals die tot nu toe zijn toegepast. Het betreft een beschrijving in kwantitatieve zin en een beschrijving in kwalitatieve zin. Er wordt ingegaan op het aantal leerprojecten dat sinds 1983 is toegepast, in relatie tot het totaal aantal toegepaste alternatieve sancties. Voor zover het leerprojectenuit de jaren 1985 en 1986 betreft wordt ook een beschrijving gegeven van de jongeren die deze leerprojecten gevolgd hebben. Aan de orde komen persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht en etnische achtergrond, gegevens omtrent justitieel verleden en aard en aantal van de gepleegde delicten en gegevens over het verloop van de leerprojecten en de uiteindelijke justitiele afdoening. Van de leerprojecten die zijn toegepast in 1986 wordt daarnaast een meer inhoudelijke, kwalitatieve beschrijving gegeven. Aan de orde komen doelstellingen, methoden, theoretische noties, aard en omvang van de projecten. Ook is een poging gedaan de projecten enigszins te categoriseren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Cijfermatig overzicht 3. Inhoudelijke beschrijving leerprojecten 4. Toetsing van leerprojecten 5. Slotbeschouwing