• Achtergronden van deviant gedrag bij allochtone jongeren - Een literatuurstudie

      Maliepaard, R.A. (WODC, 1985)
      Het doel van het voorliggende rapport is het op een systematische wijze inzicht verkrijgen in processen en factoren die verband houden met deviant gedrag van jongeren uit minderheidsgroepen. Uit deze doelstelling zijn de volgende vragen voortgevloeid: Is de aard en mate van voorkomen van deviant gedrag bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen anders dan bij autochtone jongeren?Als er verschil is in deviant gedrag tussen allochtone en autochtone jongeren, waaraan is dit dan te wijten? Om een antwoord te krijgen op deze twee vragen is gekozen voor een systematische literatuurstudie met een zeer grote nadruk op verzameling en vergelijking van op empirisch onderzoek berustend materiaal. Verder is gekozen voor een brede opzet van de studie, waartoe materiaal uit diverse landen met een (vaak opvallend) vergelijkbare immigranten-problematiek is verzameld. INHOUD: 1. Algemene problematiek van jongeren uit etnische minderheidsgroepen 2. Deviant gedrag bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen 3. Theorieën over deviant gedrag van jongeren uit etnische minderheidsgroepen getoetst aan de empirie 4. Samenvatting en slotconclusies