• Kansen voor conflictbemiddeling - Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

      Geveke, H.; Plant, E.; Thieme, M.; Verberk, M. (B&A Groep, 1998)
      In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het verkrijgen van inzicht in de wensèlijkheid en mogelijkheden voor conflictbemiddeling op het terrein van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht, het handelsrecht en het huurrecht. om op basis daarvan concrete aanbevelingen te formuleren over de eventuele introductie of de uitbreiding van conflictbemiddeling. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de onderzoeksresultaten.