• Het ei van Columbo - Evaluatie van het project financieel rechercheren

      Faber, W.; Nunen, A.A.A. van (Faber Organisatievernieuwing, 2002)
      In oktober 1996 ging het Project Financieel Rechercheren van start. Onder aansturing van een breed samengestelde stuurgroep is vanaf dat moment gewerkt aan de doelstelling om financieel rechercheren tot een integraal onderdeel te maken van de handhavingsketen. In 1997 kwam de stuurgroep met een Interimadvies dat heeft geleid tot de oprichting van interregionale fraudeteams en een landelijk loket horizontale fraude (het IFT-concept). Op voorstel van de stuurgroep werd een eindevaluatie in het vooruitzicht gesteld van het IFT-concept en een evaluatie van het totale Project Financieel Rechercheren. De evaluatie is vertrokken vanuit de volgende vraagstelling: in hoeverre is het gelukt om financieel rechercheren te integreren in de handhavingsketen?; in hoeverre heeft het Project Financieel Rechercheren hieraan bijgedragen? Het onderzoek diende tevens het karakter te hebben van een eindevaluatie van het IFT-concept en diende ook actueel antwoord te geven op de dubbele probleemstelling die aan de tussenevaluatie van het IFT-concept in 1999 ten grondslag lag, te weten: Welke positieve en/of negatieve (neven-)effecten heeft de gekozen organisatiestructuur (inrichting landelijk burau fraude en interregionale fraudeteams) voor de bestrijding van fraude?; Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van kennis en expertise bezien vanuit de invalshoek fraudebestrijding? Aanvullend werd gevraagd om actualisatie van de ontnemingsresultaten. Het resultaat is een beschrijving en analyse van de vele projecten, waaruit het Project Financieel Rechercheren feitelijk heeft bestaan.