• Komt u binnen...? - Een onderzoek naar de doeltreffendheid en effecten van artikel 1 en 2 van de Algemene wet op het binnentreden

      Mein, A.; Wijkhuijs, V.; Zandhuis, E.; Akkas, S. (WODC, 2002)
      Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de doeltreffendheid en de effecten van de kernartikelen 1 en 2 van de Algemene wet op het binnentreden (Awbi) in de praktijk. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: 1. Worden de vereisten genoemd in artikel 1 en 2 van de Awbi in de praktijk toegepast? Zo ja, in welke mate en op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 2. Welk effect heeft het al dan niet toepassen van artikel 1 en 2 van de Awbi op de dagelijkse praktijk?