• Juridische knelpunten voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen

      Fokkema, M.; Koppenjan, J.F.M.; Kremers, G.J. (WODC, 2002)
      Het onderzoek is toegespitst op drie vormen van intensief ruimtegebruik die het meest voorkomen: 1. Verhoging van de bouw-en/of gebruiksruimte met behoud van dezelfde functies, met name hoger bouwen. 2. Functiemenging bij nieuwe bedrijventerreinen en bij herstructurering van bedrijventerreinen. 3. Gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. De belangrijkste bevindingen zijn voor alle drie de vormen: - In de onderzochte regelstelsels is gebleken dat nationale wet- en regelgeving slechts in zeer beperkte mate een serieuze belemmering vormt voor totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. - Veel problemen ontstaan door pseudo-wetgeving, beleid en lokale uitvoering van wetgeving. - Belastend voor de totstandkoming van intensief ruimtegebruik is de cumulatie van relevante regelgeving verspreid over meerdere rechtsgebieden. De onderzoekers concluderen dat gegeven de door de regelgeving beschermde belangen het niet in de rede ligt om tot deregulering over te gaan. Wel kan de aanpassing van de projectinhoud en de uitvoering zo worden ingericht dat projecten worden gerealiseerd die tegelijkertijd aan de wettelijke voorschriften voldoen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn geluidsschermen met het oog op naleving van de normen uit de Wet geluidhinder.