• Legalisering van hennepprodukten - Argumenten pro en contra; een inventariserend literatuurrapport

   Vegt, C. van de (WODC, 1974)
   Overzicht van sociaal-politieke, filosofisch argumenten, criminologische argumenten, strafrechtelijke argumenten, argumenten met betrekking tot de effecten van het gebruik (empirische gegevens), schadelijkheid en gevaar.
  • Een afhandelingsprocedure in geval van eenvoudige winkeldiefstal - verslag en evaluatie van een experiment

   Scheepmaker, W. (WODC, 1974)
   Op initiatief van en (mede) in overleg met W.L. de Walle, hoofdofficier van justitie te Almelo, stelde de auteur een handleiding op voor het verloop van de afhandelingsprocedure in geval van eenvoudige winkeldiefstal: een draaiboek reikend van ontdekking van het delict door het winkelpersoneel tot en met het afsluitend onderhoud bij monde van de hulp-officier van justitie. Een belangrijke vraag in de te volgen procedure is: wie selecteert, wanneer, op grond van welke criteria die zaken die voor afdoening door de politie in aanmerking komen?
  • Opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen - Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 7e jrg., nr. 1, maart 1974

   Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1974)
   Wat is de achtergrond van opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen? Het ligt voor de hand dat situaties waarin sprake is van vrijheidsbeperking en onderworpenheid, soms ook van gebrekkige huisvesting, een voedingsbodem kunnen zijn voor uitbarstingen, agressieve kortsluitingsreacties en dergelijke. We zien echter de laatste jaren in diverse landen een nevenpatroon in de verschillende gevangenisoproeren verschijnen. Naast betreffende tekorten in de privacy-sfeer bleek ook dat sociale en politieke doelstellingen van invloed waren op het in opstand komen. Mede door de massamedia werden de eisen en verlangens van de opstandigen bij een zeer groot publiek bekend.
  • Snelheid van berechting en recidive - Verslag van een onderzoek

   Werff, C. van der (WODC, 1974)
   In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar het speciaal preventieve effect van de snelheid van berechting.
  • Doorrijden na ongeval - Een samenvattend literatuurrapport

   Cozijn, C. (WODC, 1974)
   Allereerst zal een beeld gegeven worden van de omvang van het verschijnsel 'doorrijden na ongeval' in Nederland. Vervolgens zal op basis van binnen- en buitenlandse literatuur ingegaan worden op mogelijke causale verklaringen voor het verschijnsel. Getracht zal worden een beeld te vormen van de mensen die doorrijden en de omstandigheden waaronder dit gebeurt.
  • Het kraken van woningen - Argumenten pro en contra strafbaarstelling; een beknopt literatuurrapport

   Unknown author (WODC, 1974)
   Overzicht van de literatuur die over het kraken van woningen verschenen is. Met name is gelet op de argumenten die de schrijvers aanvoeren pro of contra strafbaarstelling en de motieven die zij aan de krakers toeschrijven.
  • Vandalisme

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan het vandalisme. De inleiding geeft een overzicht van de literatuur, waarbij getracht is inzicht te verkrijgen in de aard en de achtergronden van dit verschijnsel. Bovendien is aandacht besteed aan de omvang en ontwikkeling van het vandalisme in Nederland. Ten slotte worden enkele opmerkingen gemaakt over mogelijkheden vanpreventie. Na de inleiding volgt een viertal bewerkingen van artikelen die elk een bepaald aspect van het onderwerp behandelen.
  • Terrorisme

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan terrorisme. Aan de bewerkingen van een aantal buitenlandse artikelen gaat een inleidende beschouwing vooraf, waarin een overzicht wordt gegeven van de verschijningsvormen, de ontwikkeling en de bestrijding van terrorisme. Tevens besteden wij aandacht aan een gastcollege aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, gegeven door professor mr. W.H. Nagel van de Rijksuniversiteit te Leiden. Plaatsgebrek staat ons niet toe het gehele college hier te publiceren, maar met toestemming van prof. Nagel geven wij de paragrafen 1, 2, 3 en 7.
  • Vrouwen en criminaliteit

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan de criminaliteit van vrouwen en aan de vrouw als slachtoffer van geweldsdelicten.
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1975)
  • De vervolging in kinderzaken

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan de vervolging in kinderstrafzaken. Naast de bewerkingen van een Amerikaans en een Engels artikel, zijn twee artikelen opgenomen die speciaal voor dit nummer zijn geschreven. Eén daarvan heeft betrekking op een onderzoek in België en is van de hand van dr. J. Junger-Tas, tot voor kort verbonden aan het Studiecentrum voor Jeugdrnisdadigheid te Brussel. Het andere werd geschreven door F.C.W. Voorberg-Riedeman en is gebaseerd op haar doctoraalscriptie criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan de artikelen gaat een inleidende literatuurstudie vooraf.
  • De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd beeld te geven van de vraagstukken rondom de zorg voor de geestelijk gestoorde delinquenten. Aan de bewerkingen van de Nederlandse artikelen gaat een inleidende beschouwing vooraf, waarin aandacht besteed wordt aan de Nederlandsewetgeving van nu en in de toekomst, direct gevolgd door een overzicht van de behandelingsinrichtingen en hun werkwijze. Ten slotte zijn nog enige bewerkingen van buitenlandse artikelen opgenomen over dit onderwerp.
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1975)
  • Evaluatie-onderzoek

   Unknown author (WODC, 1975)
   Onderwerp van dit themanummer is het onderzoek, dat tot doel heeft de effectiviteit van overheidsmaatregelen vast te stellen. Dit betekent. dat gepoogd zâl worden aan te tonen, welke betekenis weten schappelijk evaluatie-onderzoek kan hebben. In de inleiding wordt gebruik gemaakt van een aantal voorbeelden op het terrein van de generale preventie. De acht verkort weergegeven buitenlands artikelen die daarna volgen, dienen in de eerste plaats om te laten zien op welke manieren dit onderzoek kan worden verricht. Tegelijkertijd bieden zij een aantal resultaten van onderzoek naar d werking van de generale preventie.
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1975)
  • Proces-verbaal wegens overtreding van de Opiumwet in de jaren 1974-1975 - Verslag van een beschrijvend, statistisch onderzoek

   Werff, C. van der (WODC, 1975)
   Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het huidige politiële en justitiële optreden tegen gebruikers en/of handelaren in verdovende middelen met het oog op bijstelling van de bestaande richtlijnen (daterend uit 1969). De vraagstelling werd als volgt geformuleerd:Wat voor soort zaken worden opgespoord, landelijk bezien?Zijn er in de afgelopen jaren veranderingen te bespeuren in kenmerken van de opgespoorde zaken?Zijn er regionale verschillen in het opsporingsbeleid aan te wijzen?Houdt men zich bij opsporing en vervolging aan de richtlijnen van 1969?
  • Roofovervallen in Nederland 1968-1975

   Bergeijk, G.A. van; Ovaa, W. (WODC, 1975)
   Dit is een analyse van gegevens betreffende roofovervallen die sinds 1968 door de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) verzameld worden. De door de Informatiecentrale Overvallen van deze dienst verzorgde kwartaalverslagen, bedoeld ter ondersteuning van de opsporing door de politie bevatten per overval gegevens als object, aantal daders, gehanteerd wapen, geweldpleging, etcetera.
  • Halfway houses en sluisinternaten - Psychologisch psychiatrisch bulletin, 8e jrg., nr. 1, mei 1975

   Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1975)
   Er is behoefte gegroeid aan tussensituaties, tussenstations op de weg naar een geheel zelfstandig bestaan waar nog enige zorg of nazorg kan worden geboden, zoals de halfway houses en de sluisinternaten. Er zijn in deze richting verschillende experimenten geweest, die met wisselend succes zijn bekroond. Het leek nuttig om in dit themanummer een aantal relevante publikaties over dit onderwerp en de daarbij opgedane ervaringen samen te vatten. Er is literatuur verzameld over de laatste vijf jaar.
  • Opleiding en begeleiding van inrichtingspersoneel - Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 8e jrg., nr. 2, september 1975

   Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1975)
   Over de optimale wijze om vormen van opleiding c.q. begeleiding te realiseren bestaat nog verschil van inzicht. Methodisch is uiteraard de setting, waarin het gebeurt, en de doelstelling van die setting van grote invloed op de vorm die men kiest. In dit themanummer treft men een aantal voorbeelden aan van experimenten op dit gebied, deels op het terrein van het gevangeniswezen, deels op dat van de residentiële kinderbescherming.
  • Onderzoek assistentieverlening gemeentepolitie Den Haag

   Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1975)
   De doelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd: (a) een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en de frequentie van assistentieverzoeken die de Haagse politie bereiken; (b) na te gaan uit welke straten en buurten die assistentieverzoeken afkomstig zijn en op welke tijdstippen deze binnenkomen; (c) na te gaan op welke wijze op de assistentieverzoeken wordt gereageerd; en (d) de wenselijkheid en mogelijkheden af te tasten van een permanent functionerend informatie-, verzamelings- en verwerkingssysteem met behulp waarvan de surveillance- en andere politietaken gepland kunnen worden.