• Slachtofferschap van online criminaliteit - Een onderzoek naar behoeften, gevolgen en verantwoordelijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

   Leukfeldt, R.; Notté, R.; Malsch, M. (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), 2018)
   Dit onderzoek is een eerste verkenning in Nederland naar de impact op slachtoffers van online delicten, de behoeften van slachtoffers en de verantwoordelijkheden van politie, justitie en andere instanties bij de afhandeling van dergelijke delicten. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de vraag in hoeverre en hoe de situatie en behoeften van slachtoffers van online criminaliteit afwijken van de situatie en behoeften van slachtoffers van traditionele offline delicten. Onder de noemer ‘online criminaliteit’ vallen diverse delicten die kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit. Onder cybercriminaliteit vallen delicten waarbij de ICT-structuur zelf doelwit is én waarbij voor het plegen van dat delict ICT van wezenlijk belang is voor de uitvoering. Onder gedigitaliseerde criminaliteit vallen traditionele offline delicten die ook online kunnen worden gepleegd. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre en hoe wijken de situatie en behoeften met betrekking tot politie/justitie van slachtoffers van online criminaliteit (zowel cybercrime als gedigitaliseerde criminaliteit) af van de situatie en behoeften van slachtoffers van traditionele offline delicten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksvragen en methode 3. Slachtofferschap traditionele offline delicten: behoeften en beleid 4. Gevolgen van slachtofferschap online delicten 5. Behoeften en verantwoordelijkheden na slachtofferschap 6. Conclusies en aanbevelingen
  • Stalking - Slachtoffers, daders en maatregelen tegen deze vorm van belagen

   Baas, N.J. (WODC, 1998)
   Stalking, het constant lastigvallen van iemand door hem of haar bijvoorbeeld voortdurend te volgen, in het oog te houden, te telefoneren en/of brieven te sturen, is een vorm van ongewenst gedrag waar tot voor kort weinig aandacht aan is besteed. Ter ondersteuning van het beleid om stalking tegen te gaan en de slachtoffers van stalking voldoende bescherming te bieden, is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deze literatuurverkenning uitgevoerd. Daarin wordt aandacht besteed aan de omvang van het probleem, de slachtoffers en daders, de door de slachtoffers geleden schade en maatregelen die tegen stalking kunnen worden genomen. In de literatuurverkenning wordt eerst ingegaan op de groeiende aandacht van de laatste jaren voor stalking en op de verschillen in de wijze waarop dit fenomeen wordt gedefinieerd. Vervolgens wordt aan de hand van gegevens over het aantal slachtoffers nagegaan welke omvang het probleem heeft. Verder wordt aandacht besteed aan de vraag of personen met bepaalde sociaal-demografische kenmerken een grotere kans lopen het slachtoffer van stalking te worden of zich schuldig te maken aan stalking. Aan de hand van de relaties die er tussen stalker en slachtoffer kunnen bestaan, worden stalkers in verschillende categorieën ingedeeld. Vervolgens wordt informatie gegeven over de motieven en het gedrag van stalkers. Verder wordt aandacht besteed aan de fysieke, psychische en materiële schade voor de slachtoffers die het gevolg is het het gestalkt worden. Tenslotte komt een aantal maaregelen ter sprake om stalken tegen te gaan en wordt iets gezegd over het mogelijk effect van sommige van deze maatregelen. De literatuurverkenning wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen en een discussie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Voorgeschiedenis en huidige stand van zaken 3. Het begrip 'stalking' 4. Onderzoeken 5. Omvang van het probleem 6. Slachtoffers 7. Stalkers 8. Gedrag van stalkers 9. Wijze waarop het stalken verloopt 10. Duur van het stalken 11. Gevolgen van stalking voor slachtoffers 12. Maatregelen 13. Het effect van interventie bij stalkers 14. Aanbevelingen 15. Discussie
  • Telecommunicatiefraude in Nederland - Aard, omvang en vooruitzichten

   Kerkdijk, H.; Knobbe, J.W.; Helmus, A.J. (WODC, 2006)
   Dit onderzoek is toegezegd aan de Tweede Kamer in reactie op het verschijnen van het Nationaal Dreigingsbeeld (NDB). In het NDB is aangegeven dat er nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om aan te kunnen geven of telecomfraude een dreiging voor Nederland is of niet. Om telecomfraude in een vroeg stadium aan te kunnen pakken is het noodzakelijk dat inzicht wordt verkregen in de aard en omvang van dit probleem. Van dit rapport is alleen de samenvatting beschikbaar.
  • Veilig Almere? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op twaalf bedrijventerreinen in Almere

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op 12 bedrijvencomplexen in Almere.
  • Veilig Hoorn? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op HN 80

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex HN 80 te Hoorn.
  • Veilig Katwijk? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op 't Heen

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex 't Heen te Katwijk.
  • Veilig Schiedam/Rotterdam? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op 's-Gravelandse Polder, Spaanse Polder en Rotterdam Noord-West

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op drie bedrijventerreinen in Schiedam/Rotterdam.
  • Veilig Tilburg? - resultaten van een enquête naar de veiligheidssituatie op Loven en Vossenberg

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op de bedrijvencomplexen Loven en Vossenberg te Tilburg.
  • Veilig Venlo? - resultaten van een enquête naar de veiligheidssituatie op de Veegtes

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op het bedrijvencomplex De Veegtes te Venlo.
  • Veilig Zwijndrecht? - resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op De Geer en Groote Lindt

   Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.; Sabee, V. (WODC, 1994)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die gehouden is op de bedrijvencomplexen De Geer en Groote Lindt te Zwijndrecht.
  • Vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig en onrechtmatig overheidsoptreden - een beeld van de praktijk

   Mein, A.G.; Drost, L.F.; Balogh, L. (WODC, 2008)
   Dit rapport bevat een verslag van een beschrijvend onderzoek naar de praktijk van schadevergoeding bij rechtmatig en onrechtmatig strafvorderlijk optreden. Dit in verband met de uitwerking van het wetsvoorstel Schadecompensatie bij strafvorderlijk overheidsoptreden.
  • Winkeldiefstal, een nieuwe afhandelingsprocedure? - Verslag van een inventariserend onderzoek naar de afhandelingsprocedure in de stad Haarlem

   Zoomer, O.J.; Spickenheuer, J.L.P. (WODC, 1978)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. Het vooronderzoek 3. De nieuwe afhandelingsprocedure in het licht van de resultaten SAMENVATTING: Ten behoeve van de evaluatie van een experiment met een alternatieve afhandeliingsprocedure voor winkeldiefstallen werd door het WODC een vooronderzoek verricht naar het verschijnsel winkeldiefstal en de wijze van afdoening daarvan in de stad Haarlem. De Werkgroep Winkeldiefstal heeft een voorstel uitgewerkt met betrekking tot een andere afhandelingsprocedure voor winkeldiefstallen dan thans gebruikelijk is. Achtergrond voor dit voorstel is de opvatting dat een adequate reactie van de samenleving op delinquent gedrag niet mogelijk is zonder daarbij behalve aan de dader ook aandacht te besteden aan zijn omgeving, alsmede aan de benadeelde en zijn omgeving en de samenleving in ruimer verband. Kernpunt van het project is dat verdachten van winkeldiefstallen, gepleegd in de stad Haarlem, voor een bedrag tussen Hfl.50,-- en Hfl. 250,-- niet meer berecht zullen worden indien zij zich in verbinding stellen met een bureau, dat bemand zal worden door medewerkers van Humanitas en de Algemene Reclasseringsvereniging te Haarlem.