• Voorbereiding evaluatie wetswijziging jeugdbescherming

      Smit, W.; Timmermans, M.; Snijdewint, M. (medew.); Tillaart, J. van den (medew.); Vonk, H. (medew.); Woude, F. van der (medew.) (Regioplan Beleidsonderzoek, 2015)
      Het doel van het onderzoek is drieledig. Onderzocht wordt a. op welke wijze de effecten van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving geëvalueerd kunnen worden, b. wat de situatie is voor de invoering van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving (nulmeting) en c. wat de situatie is in de maanden na de invoering van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving (stand-van-zaken-meting). Onderwerp van onderzoek zijn de wijzigingen in de kinderbeschermingswetgeving. Het gaat dus niet om een evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving als geheel, noch om het functioneren van de instanties die bij de uitvoering van de wetgeving betrokken zijn, noch om de effectiviteit van de kinderbeschermingsmaatregelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden 3. Evaluatiekader gewijzigde kinderbeschermingswetgeving 4. Implementatie gewijzigde kinderbeschermingswetgeving 5. Stand-van-zaken-meting 6. Aandachtspunten voor vervolgmetingen 7. Samenvatting en conclusie