• Monitor bedrijven en instellingen - Sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Dit rapport bevat de resultaten van de pilotmeting voor de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening. Binnen deze worden drie categorieën of branches onderscheiden:sport;cultuur;overige dienstverlening.Aan de orde komen o.a. het registreren van criminaliteit, preventiemaatregelen, vernielingen, meldings- en aangiftegedrag per delicttype, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2005)
   De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel het slachtofferschap van Nederlandse bedrijven vast te stellen en inzicht te verschaffen in de maatregelen die zij nemen om de criminaliteit terug te dringen. Aan de orde komen: de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de geleden schade, preventieve maatregelen, meldings- en aangiftegedrag en waardering van de politie.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2006)
   Doel van het onderzoek is het schetsen van een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de interne criminaliteit, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldings- en aangiftegedrag, en ervaringen met en waardering van de politie. Verder worden de resultaten van dit onderzoek vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Het tabellenrapport is uitgegeven in 2007.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2008)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB2007 is een exacte replicatie van de monitor die in 2004, 2005 en 2006 is uitgevoerd. Het telefonische veldwerk vond plaats van 17 september tot en met 12 december 2006. In totaal zijn bijna 38.000 bedrijven op vestigingsniveau ondervraagd over hun criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het responspercentage onder de benaderde bedrijven was 45%.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2009)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2008 is een exacte replica van de monitor 2004, 2005, 2006 en 2007 en is gericht op de sectoren: detailhandel, horeca, transport, bouw en zakelijke dienstverlening.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2010)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2009 is een exacte replica van het onderzoek dat in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 is uitgevoerd en is gericht op de sectoren: bouwnijverheid, de detailhandel, de horeca, de sector transport en de zakelijke dienstverlening. INHOUD: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Sectorrapport Bouw 4. Sectorrapport Detailhandel 5. Sectorrapport Horeca 6. Sectorrapport Transport 7. Sectorrapport Zakelijke dienstverlening
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 - feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (TNS NIPO, 2011)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2009 is (grotendeels) een exacte replica van het onderzoek dat sinds 2004 is uitgevoerd en is gericht op de sectoren: bouwnijverheid, detailhandel, horeca, transport en zakelijke dienstverlening.
  • Moraal in zaken

   Unknown author (WODC, 1995)
   Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren van declaraties, dubieuze faillissementen, belastingontduiking, fraude met verzekeringen, misbruik van Europese subsidies, al deze verschijnselen duiken met grote regelmaat op in de krantenkolommen. In het bedrijfsleven gaan miljarden aan misdaadgeld om, terwijl het aantal lege bv's en financiele adviesbureau's die bedreven zijn in versluieringsconstructies, onrustbarend is toegenomen. Na de banken hebben nu ook de accountants — na zeven jaar onderhandelen — een meldingsplicht gekregen: gevallen van hardnekkige fraude moeten worden gemeld bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Veel accountants achten dit echter strijdig met hun geheimhoudingsplicht (bij notarissen en advocaten ligt dat overigens niet anders). Ethische gedragscodes vinden zowel bij particuliere als publieke organisaties steeds meer ingang. Naar Amerikaans voorbeeld lijkt nu elk respectabel bedrijf over een eigen integriteitsproject te beschikken. Uit een aantal bijdragen in dit nummer van Justitiele verkenningen blijkt dan ook dat de strijd tegen normvervaging serieus op gang is gekomen. Of de invoering van gedragscodes meer behelst dan een poging het imago van de organisatie te verbeteren, is uiteraard een andere vraag. Moraal in zaken dient als studiemateriaal voor het congres 'Samen sterk tegen criminaliteit' dat op 23 mei jl. door de Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie werd georganiseerd samenwerking met het ministerie van Justitie en de Vrije Universiteit te Amsterdam.
  • Nooit meer dezelfde - gevolgen van misdrijven voor slachtoffers

   Lamet, W.; Wittebrood, K. (WODC, 2009)
   Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en hun nabestaanden. De volgende onderzoeksvragen worden in dit rapport beantwoord:  Welke gevolgen van misdrijven ondervinden slachtoffers en hun nabestaanden?Op welke termijn doen die gevolgen zich voor?Hoe groot is de groep slachtoffers met ernstige gevolgen?
  • Omvang fraude met belastingen en sociale zekerheid - een literatuuroverzicht

   Barendse-Hoornweg, E.J.M.; Cozijn, C. (medew.) (WODC, 1995)
   Dit literatuuronderzoek betreft de resultaten van empirisch onderzoek naar de omvang van belastingfraude en sociale zekerheidsfraude. Met name is gekeken naar de schattingen van het aantal fraudegevallen en naar de schattingen van het bedrag van de schade.
  • Organised Cybercrime in the Netherlands - Empirical findings and implications for law enforcement

   Odinot, G.; Verhoeven, M.A.; Pool, R.L.D.; Poot, C.J. de (WODC, 2017)
   This study seeks to explore the characteristics of cyber-organised crime (OC), and focuses on the criminal activities of cyber-OC groups, their modus operandi, the organisational structures, the ‘profiles’ of the involved offenders, and the characteristics of criminal investigation into these cases. For this purpose we will focus on the following research questions: Is organised crime involved in cybercrime? What kind of cybercrime do organised crime groups commit? How do organised crime groups use the Internet to commit ‘traditional crimes’? Does the Internet provide windows of opportunity for the development of new business ideas and for the identification and approaching of new targets? Does the Internet lead to structural changes in organised crime? Is cybercrime organised? How, why and when?How does the criminal investigation of (organised) cybercrime work in practice and which best practices and challenges can be identified? INHOUD: 1. Introduction and methods 2. Organisation of investigation and prosecution in the Netherlands 3. Characteristics of cyber-OC 4. Criminal investigation of cyber-OC 5. Conclusion and discussion
  • Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

   Bisschop, P.E.; Mulder, J.D.W.E.; Middelburg, M.J.; Letschert, R.M. (SEO economisch onderzoek, 2013)
   Het onderzoek dient inzicht te bieden in hoe de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in de praktijk voldoet. Slachtoffes van (natuur)rampen raken vaak niet alleen materiële bezittingen kwijt, maar zien zichzelf ook geconfronteerd met pijn, verdriet en andersoortige personenschade. De Wts voorziet nu alleen in een tegemoetkoming van zaakschade. Hoe daaraan personenschade kan worden toegevoegd bij een mogelijke herziening van de Wts is de hoofdvraag van dit onderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Huidige praktijk Wts 3. Personenschade en de Wts 4. Hoe kan personenschade gewaardeerd worden? 5. Waardering van personenschade door overheden 6. Synthese
  • Politiemonitor bevolking - Landelijke rapportage; meting 1999

   Unknown author (B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies, 1999)
   Het rapport bestaat uit drie delen. In deel A wordt een beschrijving gegeven van de (on)veiligheid en het feitelijk slachtofferschap in Nederland. Na buurtproblemen en onveiligheidsgevoelens (hoofdstuk 1 en 2) wordt aandacht besteed aan slachtofferschap (hoofdstuk 3). Deel B gaat in op de verhouding tussen de politie en de burgers. Achtereenvolgens komen aan de orde: contacten tussen politie en slachtoffers van misdrijven (hoofdstuk 4), contacten tussen politie en burgers (hoofdstuk 5), en de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het optreden en functioneren van de politie in de woonbuurt (hoofdstuk 6). In deel C (hoofdstuk 7) wordt aandacht besteed aan de preventieve activiteiten die burgers ondernemen om slachtofferschap van woninginbraak te voorkomen.
  • Politiemonitor bevolking 2001 - Landelijke rapportage

   Unknown author (B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies, 2001)
   Rapportage van de vijfde meting van het landelijk onderzoek Politiemonitor Bevolking. Het onderzoek bevat een groot aantal vragen over verschillende aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie die in 2001 aan bijna 90.000 Nederlanders zijn voorgelegd.
  • Regulering van immersieve technologieën

   Schermer, B.W.; Ham, J. van (Considerati, 2021-08)
   Net als vele andere digitale innovaties bieden immersieve technologieën grote kansen voor onze samenleving. Immersieve technologieën zoals virtual reality en augmented reality kunnen mensen op nieuwe manieren bij elkaar brengen, spelen een rol in de behandeling van ziekten en pijn, vullen de werkelijkheid aan met nuttige informatie en bieden nieuwe vormen van spel en entertainment. Tegelijkertijd brengen de ontwikkeling en het gebruik van immersieve technologieën ook nieuwe risico’s met zich mee. Dit roept de vraag op hoe wij de ontwikkeling en het gebruik van immersieve technologieën moeten reguleren. De probleemstelling voor dit onderzoek is daarom: Dient de verwachte doorbraak van immersieve technologie te leiden tot aanpassingen van de bestaande reguleringskaders en wettelijke voorschriften en zo ja, op welke wijze? Het valt te verwachten dat een brede adoptie van immersieve technologieën ongewenste effecten gaat hebben en maatschappelijke vragen oproept. Op basis van ons onderzoek komen wij tot de volgende categorisering van mogelijke vraagstukken / risico’s die een brede adoptie van immersieve technologieën met zich mee kan brengen: 1) schadelijke en illegale gedragingen in virtuele werelden; 2) schadelijke gevolgen door het gebruik van immersieve technologieën in de fysieke wereld; 3) schadelijke effecten ingegeven door het gebruik / misbruik van immersieve technologieën; 4) sociaal-maatschappelijke vraagstukken; en 5) misbruik van immersieve technologieën door derden.
  • Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteitspreventie op bedrijventerrreinen - een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf

   Sabee, V.; Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A. (WODC, 1994)
   Deze rapportage heeft betrekking op bedrijventerreinen in vijf steden: Zwijndrecht, Hoorn, Almere, Venlo en Schiedam/Rotterdam. De gegevens hebben betrekking op het huidige niveau van de criminaliteit en het beveiligingsbeleid van de bedrijven. Daarnaast is gekeken naar de visie van de respondenten op het functioneren van de politie en de bereidheid om mee te werken aan een eventueel samenwerkingsverband.
  • Schadefonds geweldsmisdrijven

   Cozijn, C. (WODC, 1984)
   Dit rapport bevat een beschrijving van de procedure bij het Schadefonds geweldsmisdrijven in de praktijk.
  • Schadevergoeding binnen het strafrecht - Daders en slachtoffers van misdrijven

   Junger, M.; Hecke, T. van (WODC, 1988)
   In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces, is via dossierstudie onderzocht in hoeverre slachtoffers van misdrijven thans enige vorm van schadevergoeding ontvangen voor de door hun geleden schade en letsel. Tevens werd onderzocht hoe door de invoering van de schadevergoedingsstraf en een uitbreiding van de mogelijkheid zich civielrechtelijk te voegen in het strafproces het slachtoffer in veel meer gevallen dan tot nu toe, een schadevergoeding van de dader zou kunnen krijgen.
  • Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid - een evenwichtig systeem?

   Hof, B.; Rosenboom, N. (SEO economisch onderzoek, 2013)
   Hoofdvraag van dit rapport is wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand. Van belang is welke prikkels er van de schadeverdeling uitgaan: prikkels om schade te voorkomen, de gevolgen van schade te beperken en om schade af te dekken (bijv. middels verzekeringen). Een achterliggende vraag is voor welke (ongedekte) schade de overheid opdraait en of dat in relatie tot de andere partijen een evenwichtige verdeling inhoudt. INHOUD: 1. Inleiding 2. Schade en verdeling van de schadelast 3. Verzekeringen 4. Prikkels en beperkingen 5. Verbeteringen 6. Conclusies 7. Samenvatting
  • Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen - Monitor bedrijven en instellingen: nulmeting onder 5.000 vestigingen

   Visser, J.; Frederikse, R.; Hermans, E. (NIPO Consult, 2002)
   Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek Monitor Bedrijven en Instellingen met betrekking tot slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen. De monitor wordt periodiek uitgevoerd. Dit jaar heeft de eerste meting (nulmeting) plaatsgevonden onder bedrijven en instellingen in alle sectoren in het bedrijfsleven en de publieke sfeer. De onderzochte sectoren zijn: landbouw, jacht en bosbouw, visserij; industrie; bouwnijverheid;  detailhandel en autoreparatie; groothandel; horeca; vervoer, opslag en communicatie; financiele instellingen en zakelijke dienstverlening; openbaar bestuur en onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg; cultuur, recreatie en  overige dienstverlening. Er is gekozen voor een beschrijvende weergave van de criminaliteits- en veiligheidssituatie in de onderzochte sectoren. De delicten staan centraal in de rapportage. Per delict behandelen de auteurs een aantal zaken: mate warin delict voorkomt, schade, meldings- en aangiftegedrag en daderschap.