• Strafbaarstelling van 'belediging van geloof' - Een onderzoek naar mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen

   Noorloos, M. van (Tilburg University, 2014)
   Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie-Schrijver c.s., die is aangenomen toen de Eerste Kamer in december 2013 akkoord ging met het laten vervallen van het verbod op godslastering (art. 147 van het Wetboek van Strafrecht). De onderzoeksvraag is als volgt: Kan een mogelijke aanpassing van artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht dienstig zijn om te bewerkstelligen dat deze artikelen eveneens genoegzame bescherming bieden tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof of geloofsbeleving zonder de werking van de vrijheid van mening onnodig te beperken?
  • Strafbare discriminatie

   Brants, C.; Kool, R.; Ringnalda, A. (WODC, 2007)
   Het onderzoek geeft - voor zover mogelijk - inzicht in de frequentie, de aard en hoogte van de opgelegde straffen bij (commune delicten met) discriminatie, de daders en de eventuele relatie met recidive. Samen met een literatuurstudie naar inzichten in de relatie tussen straf en discriminatie vormt het onderzoek een eerste aanzet tot (eventueel vervolgonderzoek dat streeft naar) meer inzicht in de effectiviteit van het overheidsoptreden tegen discriminatie. Dit resulteert in de vragen: Wat is de frequentie, de aard en de hoogte van de door de rechter opgelegde straffen in de periode 2000-2005 bij incidentele discriminatie ex. artikel 137c e.v. en artikel 429 quater Sr.? Wat is bekend over de aard en hoogte van de opgelegde straf bij commune delicten met een discriminatoire achtergrond?In hoeverre zijn er gegevens bekend over de mate van recidive bij deze delicten? Welke inzichten in de relatie straf en ‘hate crime’/discriminatie zijn uit de (internationale) literatuur te destilleren?
  • Vreemdelingen, etnische minderheden

   Unknown author (WODC, 1981)
   In het inleidende artikel getiteld: Discriminatie in de grote steden, wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag onder welke sociale omstandigheden gevoelens van discriminatie al dan niet optreden, dan wel sterker of zwakker worden.
  • Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht - Een verkennend onderzoek naar staande houden op grond van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet

   Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 1997)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet. Het artikel betreft de regels die gelden bij het staande houden van personen in het kader van het vreemdelingentoezicht, teneinde hun identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie vast te stellen. Dit artikel werd gewijzigd bij de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht. Het doel van het onderzoek was vooral twee zaken te peilen: (1) In hoeverre kunnen de instanties die met vreemdelingentoezicht zijn belast, uit de voeten met de wetswijziging en de bijbehorende uitvoeringsinstructie? (2) Hoe ervaren (belangengroeperingen van) vreemdelingen de wijzigingen en zijn er aanwijzingen dat het vreemdelingentoezicht op een mogelijk discriminerende wijze uitgeoefend wordt? INHOUD: 1. Inleiding en achtergrond 2. Onderzoeksvragen en methode van onderzoek 3. Toezicht in het binnenland op grond van concrete aanwijzingen van illegaal verblijf 4. Toezicht na grensovergang (MTV)
  • Wetgeving en sociale wetenschappen

   Unknown author (WODC, 1978)
   Het ontwerpen en invoeren van wettelijke regels is een overheidsactiviteit, die qua omvang en mate van ingrijpen in de levenssfeer van de burgers voortdurend toeneemt. Traditioneel hebben juristen een belangrijke rol gespeeld in het wetgevingsproces. De laatste tientallen jaren is er vanuit de sociale wetenschappen, m.n. vanuit de rechtssociologie, een groeiende belangstelling voor deze overheidsactiviteit te bespeuren. In het inleidende artikel zal aan de hand van uitgevoerde sociaal wetenschappelijke onderzoekingen het belang van de inschakeling van de sociale 3 wetenschappen bij de wetgeving worden geschetst. Tevens zal daarin worden aangegeven op welke wijze dit kan geschieden. Hierna zijn in verkorte vorm vijf artikelen over op dit terrein uitgevoerd onderzoek opgenomen, alsmede een artikel over de mogelijkheden om t.b.v. dit soort onderzoek experimenten uit te voeren.