• Varianummer

   Unknown author (WODC, 1980)
   Deze gevarieerde aflevering bestaande uit vier afzonderlijke artikelen in bewerkte vorm, wordt geopend met een artikel van Pfeiffer. Centraal hierin staat de vraag in hoeverre binnen het jeugdstrafrecht de opvoedingsgedachte boven de traditionele strafrechtprincipes dient te prevaleren. In het artikel van Waller wordt een aanzet gegeven tot het verbeteren van het strafrechtelijk beleid door organisatie van het onderzoek. In 'Eisen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg' gaat Kopolow in op de kritiek waaraan de psychiatrie momenteel bloot staat. Het laatste artikel van Lovegrove gaat over de wijze van straffen van personen in Australië die veroordeeld zijn wegens het rijden onder invloed.
  • Veiligheid door repressie: emotie of verstand? - WODC-lezing 2003

   Buruma, Y. (WODC, 2003)
   De hedendaagse veiligheidsconsument ergert zich. Politiek en bestuur worden gehinderd door oude sentimenten om adequaat op die ergernis te antwoorden. Een rationele reactie vergt een faire procedure en een werkend resultaat. Op grond van wetenschappelijke bevindingen waarbij riskante personen en situaties kunnen worden aangewezen, zullen wij naar een beter werkend strafrecht toemoeten. Wie voorwerp van opsporing wordt en aan welke interventie die persoon moet worden onderworpen bij wijze van straf en/of maatregel is te beredeneren op grond van wetenschappelijke, evidence-based risico inschattingen. Alleen dan is repressie zinvol. Dat vergt vertrouwen in de professionals. En het betekent niet dat - zoals nu in de lucht zit - tegen elke first offender draconisch wordt opgetreden. Het roept wel nieuwe vragen op voor werkzaamheden die op het snijvlak van repressie en preventie moeten plaatsvinden. INHOUD: 1. Veiligheidsconsumenten 2. Politieke sentimenten 3. Rationele instrumentaliteit 4. Wetenschappelijke kennis 5. Zinloze repressie 6. Professionals en bureaucraten 7. Risico en rechtsbescherming
  • Vijf en twintig jaar WODC

   Unknown author (WODC, 1998)
   Bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het WODC waarin op het verleden, heden en toekomst van het WODC wordt ingegaan. Voor het verleden tekenen de vier oud-hoofden van het WODC, Buikhuisen, Steenhuis, Van Dijk en Junger-Tas. Aan de hand van interviews die met hen gehouden zijn wordt vooral een beeld geschetst van de beginjaren van het WODC. Heden en toekomst komen vooral aan de orde in interviews met het huidige hoofd Van de Bunt en enkele belangrijke personen uit de omgeving van het WODC. Aan de orde komen o.a. de verhoudingen met de criminologische instituten en met het departement en de wetenschappelijke onafhankelijkheid. De bundel bevat een overzichtlijst van alle WODC-rapporten.
  • Vreemdelingen in Nederland

   Unknown author (WODC, 1986)
   Het feit dat deze aflevering van Justitiele Verkenningen geheel in het teken staat van vreemdelingenzaken duidt erop dat het empirisch onderzoek op dit terrein enigszins tot ontwikkeling is gekomen. Opvallend is dat de wetenschappelijke activiteit rond vreemdelingenzaken zich vooral lijkt af te spelen vanuit een beleidsgerichte optiek. Ten opzichte van de jaren zeventig is er dus duidelijk sprake van enige vooruitgang. Het beleidsmatige karakter van deze studies stemt echter tot nadenken. Ter introductie van dit themanummer over vreemdelingen wordt ingegaan op de hier geschetste stand van zaken, om vervolgens aan te geven op welke punten nader onderzoek gewenst zou zijn.
  • Waarheidsvinding

   Bunt, H.G. van de; Myer, E.; Vries, G.H. de; Muller, E.R.; Geveke, H.; Fijnaut, C.; Nelen, J.M.; Eshuis, R.; Haenen, M. (WODC, 2002)
   ARTIKELEN: 1. H.G. van de Bunt - De onderste steen; enkele kanttekeningen bij het primaat van het strafrecht in de waarheidsvinding 2. G.H. de Vries- Wat is waarheid? Een filosofische benadering 3. E. Myjer - Strafrechtelijk onderzoek en waarheidsvinding 4. E.R. Muller - Waarheidsvinding en parlementair onderzoek 5. H. Geveke - De staat van commissies; tussen politiek en waarheidsvinding 6. C. Fijnaut - Parlementaire politiek en wetenschappelijk onderzoek; een uitdagende ervaring 7. J.M. Nelen - Dansen op het slappe koord; wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit 8. R. Eshuis - Speelveld voor onderzoek 9. M. Haenen - Waarheidvinding en journalistiek SAMENVATTING: Medio 2001 verscheen het rapport Post-Fort; evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999) van de hand van de onderzoekers Van de Bunt, Fijnaut en Nelen. In dit rapport wordt uiteengezet op welke wijze politie en justitie in de periode 1996-1999 hebben getracht om de ware toedracht van de IRT-affaire te achterhalen. Naar aanleiding van de publicatie van het rapport werd door de sectie criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en het WODC op 11 december 2001 een studiedag georganiseerd onder de titel Zoektochten naar 'dé Waarheid'. In dit nummer zijn de bijdragen van de diverse inleiders gebundeld.
  • Wetenschappelijk onderzoek en beleid

   Unknown author (WODC, 1979)
   Het is niet de eerste keer dat in Justitiële Verkenningen aandacht wordt besteed aan problemen van wetenschappelijk onderzoek als element voor besluitvorming van justitieel beleid. Sinds 1975 is in dit blad jaarlijks een artikel aan dit onderwerp gewijd door resp.: dr. W. Buikhuisen (Justitie en wetenschap), dr. D.W. Steenhuis (Wetenschap en communicatie), dr. J.J.M. van Dijk (Nogmaals wetenschap en beleid) en dr. A. Coster (Beleidsrelevant onderzoek). Het inleidende artikel getiteld: 'Wetenschap en beleid', is dan ook een voorlopig sluitstuk van een reeks.