• Integratiekaart 2006

   Unknown author (WODC, 2006)
   Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgegevens van de Integratiekaart 2006 die een beeld schetst van de positie van groepen allochtonen op verschillende maatschappelijke terreinen, en van de ontwikkelingen daarin in de tijd. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het proces van integratie. Deze publicatie is verschenen in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2006-27). De volledige tekst van het rapport is te vinden via het vak 'Links' aan de rechterkant.
  • Integratiekaart 2006

   Unknown author (WODC, 2006)
   Bij de indiening van zijn eerste begroting heeft het kabinet Balkenende-II in de brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (Tweede Kamer 2003-2004, 29203, nr.1) uiteengezet hoe het tegen integratie van etnische minderheden aankijkt en op welke wijze het de integratieproblematiek wil aanpakken. Sleutelbegrippen zijn: gedeeld burgerschap, eigen verantwoordelijkheid, concrete en controleerbare doelen, vergroting van keuzemogelijkheden en, waar nodig, verplichtingen. Voor het voeren van een effectief integratiebeleid is een vereiste dat de doelen duidelijk én meetbaar zijn. Meetbaarheid vereist een uitwerking van indicatoren en criteria waaraan integratie kan worden afgemeten. Het WODC heeft de Integratiekaart, waarvan in 2004 en 2005 de eerste uitgaven verschenen, verder ontwikkeld i.s.m. het CBS. INHOUD: 1. Inleiding en kader 2. Demografie van allochtonen 3. Allochtonen in het onderwijs 4. Werk en uitkeringen 5. Waar werken allochtonen? 6. Arbeidsmarkttransacties van de immigratiecohorten 1999-2002 7. Contacten tussen allochtonen en autochtonen 8. Zorggebruik 9. Criminaliteit 10. Samenvatting en conclusies
  • Interetnische contacten tussen scholieren in het voortgezet onderwijs - Een analyse en waardering van het onderzoek binnen het paradigma van de contacthypothese

   Lindo, F. (WODC, 2008)
   Er wordt beweerd dat interetnisch contact op de basisschool, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zelden leidt tot contact buiten de school en het opnemen in elkanders vriendenkring. De volgende onderzoeksvragen staan daarom centraal:In hoeverre en onder welke omstandigheden leiden interetnische menging en nabijheid op school tot vriendschappelijk interetnisch contact op en buiten school, en deelname aan elkaars 'peer groups'? In hoeverre en onder welke omstandigheden leidt een etnisch gemengde schoolomgeving juist tot vermijdingsgedrag en/of conflict?In hoeverre en onder welke omstandigheden beïnvloeden interetnische menging en nabijheid op school de wederzijdse beeldvorming?
  • Jaarrapport Integratie 2005

   Unknown author (WODC, 2005)
   Aan de orde komen onder meer de inburgering, opleiding, arbeidsmarktpositie en woonomstandigheden van allochtonen, de positie van allochtone vrouwen, de relatie tussen allochtone jongeren en criminaliteit en, tot slot, de opvattingen van allochtonen en autochtonen over de multi-etnische samenleving. De aandacht richt zich op de allochtone groepen die al langer in Nederland verblijven (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) en op de grote vluchtelingengroepen.
  • Jeugdgeweld

   Spierenburg, P.C.; Wittebrood, K.; Stokkom, B.A.M. van; Nikken, P.; Adang, O.M.J.; Hendriks, J.; Roozendaal, B.J. van; Kapteyn, P.J.H. (WODC, 2000)
   ARTIKELEN: 1. Dr. P.C. Spierenburg - Jeugdgeweld in historisch perspectief 2. Dr. K. Wittebrood - Trends in jeugdgeweld 3. Dr. G. van den Brink - Agressieve jongeren; een cultuurhistorische bespiegeling 4. Dr. B.A.M. van Stokkom - Het mannelijke ego; over onzekerheid, hoge eigendunk en agressie 5. Dr. P. Nikken - Media en geweld 6. Dr. O.M.J. Adang - Jonge mannen in groepen; een geweldige combinatie? 7. Drs. J. Hendriks en drs. B.J. van Roozendaal - Geweld en gezin 8. Anonymus - Sed lex; dagboekaantekeningen van een docent 9. Dr. P.J.H. Kapteyn - Frontsoldaat van de beschaving; over geweld op scholen SAMENVATTING: De auteurs in dit nummer – onderzoekers uit verschillende disciplines – is de ogenschijnlijk simpele vraag voorgelegd 'waar het hedendaagse jeugdgeweld vandaan komt'. Historische, statistische, ethologische, sociologische en psychologische benaderingen vullen elkaar aan. Daarnaast worden aan media, school en gezin aparte artikelen gewijd.
  • Kortetermijnevaluatie Wet inburgering buitenland - Eindrapportage

   Wilkinson, C.; Goedvolk, M.; Dieten, S. van (WODC, 2008)
   De Wet Inburgering Buitenland (Wib) is in maart 2006 in werking getreden. Deze wet stelt aan vreemdelingen die voor toelating tot Nederland in het bezit moeten zijn van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) de extra eis dat ze reeds voor hun komst naar Nederland beschikken over basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij; zij krijgen geen machtiging voorlopig verblijf (mvv) als ze niet hebben aangetoond over de vereiste basiskennis te beschikken. Dit alles met als doel om de eigen verantwoordelijkheid van de migrant te benadrukken, het integratieproces na aankomst in Nederland efficiënter en effectiever te laten verlopen en met als neveneffect dat het als een selectiecriterium werkt.
  • Kostbare vriendschappen - Wat problematische jeugdgroepen de maatschappij kosten: Exploratieve studie in een grote gemeente

   Leerdam, J. van; Timmermans, M. (medew.); Witvliet, M. (medew.) (Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, 2016)
   Centraal in het onderzoek staat de vraag: welke maatschappelijke kosten veroorzaken (verschillende typen) problematische jeugdgroepen in één gemeente en in hoeverre zijn de geschatte kosten betrouwbaar en valide? Deze vraagstelling is geoperationaliseerd in de volgende onderzoeksvragen: Wat is de aard en omvang van de problematische jeugdgroepen in de experimentgemeente? Welke maatschappelijke gevolgen hebben deze typen problematische jeugdgroepen? In hoeverre zijn deze gevolgen in kosten (euro’s) uit te drukken? Op welke wijze vinden de berekeningen plaats? 5. hoe betrouwbaar en valide zijn de berekeningen? Welke kosten veroorzaken problematische jeugdgroepen naar schatting in de experimentgemeente? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Problematische jeugdgroepen 4. Identificatie van maatschappelijke effecten 5. Kwantificering van maatschappelijke effecten 6. Maatschappelijke kosten 7. Conclusies
  • Leerlingbemiddeling in het basis- en voortgezet onderwijs

   Dekker, B.; Krooneman, P. (WODC, 2008)
   Deze rapportage geeft inzicht in de achtergronden en toepassing van leerlingbemiddeling, waarbij leerlingen medeleerlingen op een gestructureerde wijze helpen om zelf tot een oplossing te komen.
  • Leerprojecten onderzocht

   Laan, P.H. van der; Mertens, N. (medew.) (WODC, 1987)
   Dit onderzoek beoogt een beschrijving te geven van de leerprojecten zoals die tot nu toe zijn toegepast. Het betreft een beschrijving in kwantitatieve zin en een beschrijving in kwalitatieve zin. Er wordt ingegaan op het aantal leerprojecten dat sinds 1983 is toegepast, in relatie tot het totaal aantal toegepaste alternatieve sancties. Voor zover het leerprojectenuit de jaren 1985 en 1986 betreft wordt ook een beschrijving gegeven van de jongeren die deze leerprojecten gevolgd hebben. Aan de orde komen persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht en etnische achtergrond, gegevens omtrent justitieel verleden en aard en aantal van de gepleegde delicten en gegevens over het verloop van de leerprojecten en de uiteindelijke justitiele afdoening. Van de leerprojecten die zijn toegepast in 1986 wordt daarnaast een meer inhoudelijke, kwalitatieve beschrijving gegeven. Aan de orde komen doelstellingen, methoden, theoretische noties, aard en omvang van de projecten. Ook is een poging gedaan de projecten enigszins te categoriseren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Cijfermatig overzicht 3. Inhoudelijke beschrijving leerprojecten 4. Toetsing van leerprojecten 5. Slotbeschouwing
  • Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

   Slotboom, A.; Rodermond, E.; Wijkman, M.D.S.; Hendriks, J. (Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2012)
   Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie Deetman), heeft de Minster van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van VWS,  een onderzoek naar dieperliggende oorzaken van seksueel geweld en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties toegezegd aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek. Het betreft een literatuurscan die de stand van de wetenschappelijke kennis op hoofdlijnen in kaart moet brengen met betrekking tot de etiologie van seksueel geweld en fysiek geweld tegen kinderen en jongeren, binnen afhankelijkheidsrelaties. De volgende deelvragen staan daarbij centraal: Wat is de stand van de kennis over de etiologie van fysieke kindermishandeling en seksueel misbruik? Waar liggen grofweg de mogelijkheden om te interveniëren? Op welke thema's zou nader, al dan niet empirisch, onderzoek in Nederland wenselijk zijn en hoe zou dat er idealiter uitzien? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Fysieke mishandeling binnen het gezin 4. Seksueel misbruik binnen het gezin 5. Seksueel misbruik buiten het gezin 6. Conclusie en discussie
  • Maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders - ontwikkelingen en risico's op criminaliteit en radicalisering

   Staring, R.; Geelhoed, F.; Aslanoglu, G.; Hiah, J.; Kox, M. (Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus - School of Law, 2014)
   In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van personen (in het bijzonder jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond doen zich het laatste decennium in Nederland voor en wat betekenen deze ontwikkelingen voor mogelijke risico's op criminaliteit en radicalisering? INHOUD: 1. Aanleiding, onderzoeksvragen en methoden 2. Onderwijs 3. Arbeid 4. Huisvesting en etnische segregatie 5. Sociale contacten 6. Identificatie en oriëntaties 7. Religie 8. Politiek 9. Criminaliteit 10. Radicalisering 11. Beantwoording van de onderzoeksvragen
  • Met zachte dwang

   Peeters, R.; Schuilenburg, M.; Oenen, G. van; Zaalberg, A.; Haans, A.; Kort, Y.A.W. de; Elffers, H. (WODC, 2014)
   ARTIKELEN: 1. R. Peeters en M. Schuilenburg - De geest als aangrijpingspunt; de betekenis van gedragssturing in veiligheid, gezondheid en onderwijs 2. G. van Oenen - Eerste hulp bij emancipatie: waarom we nudging nodig hebben 3. A. Zaalberg - Gedragsbeïnvloeding via voeding; enkele toepassingen besproken 4. A. Haans en Y.A.W. de Kort - Indammen van sociale agressie met dynamische verlichting; het De-escalatie-project in Eindhoven 5. H. Elffers - Compliance analyseren met behulp van Willen-Kunnen-Durven-model 6. Internetsites. SAMENVATTING: Nudging ('een duwtje geven') wordt gezien als een van de meest veelbelovende technieken om burgers te helpen een goede gedragskeuze te maken, zonder inbreuk te maken op hun keuzevrijheid. In deze aflevering wordt enerzijds het fenomeen nudging nader geanalyseerd en theoretisch geduid. Anderzijds is er aandacht voor resultaten van wetenschappelijk onderzoek op o.a. de terreinen van gedragspsychologie en voedingsleer, die eventueel deel kunnen uitmaken van een alternatieve strategie om menselijk gedrag te beïnvloeden. Ook wordt aandacht besteed aan een analyse-instrument voor wet- en regelgeving dat kan helpen om te bepalen op welk niveau een interventie (nudging of anderszins) ter bevordering van compliance, nuttig is.
  • Meten met twee maten? - De discrepantie tussen de cijfers op het schoolexamen en het centraal examen VO van allochtone leerlingen

   Rekers-Mombarg, L.T.M.; Harms, G.J. (WODC, 2007)
   In recent onderzoek zijn verontrustende bevindingen over de eindexamenresultaten VO van allochtone leerlingen gepresenteerd. Op basis van schoolgemiddelde cijfers voor alle vakken samen werd geconcludeerd dat allochtone leerlingen op het schoolgedeelte van het eindexamen (SE) niet veel slechtere resultaten behalen dan autochtone leerlingen, maar wel op het centrale deel (eerste zitting van het centraal examen, CE1). Dit heeft tot gevolg dat het verschil in cijfer tussen schoolgedeelte en het centrale deel op het eindexamen - de discrepantie - voor allochtone leerlingen aanzienlijk groter is dan voor autochtone leerlingen. Dit onderzoek wil het probleem nader in kaart brengen en verklaren door met behulp van recente examencijfers per vak van individuele leerlingen een aantal vragen te beantwoorden.
  • Naar een conceptueel kader voor de spreiding van rechtspraak - Een verkenning aan de hand van inzichten uit onderwijs en zorg

   Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2005)
   Met deze studie wordt beoogd om meer systematiek te brengen in de doelen en criteria die bij de spreiding van verschillende onderdelen van de rechtspraak (gerechten, zaken, rechters) van belang kunnen zijn. Voorbeelden van relevante doeleinden zijn: toegankelijkheid voor de rechtzoekende, doelmatigheid, rechtseenheid of specialisatie van rechters. Relevante inzichten voor de invulling van deze doeleinden worden ontleend aan de Nederlandse onderwijs- en zorgsector. Hiermee biedt de studie een eerste conceptueel kader voor het denken over spreiding van rechtspraak. INHOUD: 1. Spreiding van rechtspraak 2. Het Onderwijs 3. De Zorg 4. Naar een eerste conceptueel kader voor de spreiding van rechtspraak
  • Nieuwe kansen voor vrijwilligerswerk - De inzet van vrijwilligers bij het COA

   Gruijter, M. de; Razenberg, I. (Verwey-Jonker Instituut, 2017)
   De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat is de mogelijke meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers voor de activering van bewoners in de locaties voor noodopvang en asielzoekerscentra vanuit het gezichtspunt van vrijwilligers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, bewoners en (medewerkers van) het COA?Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde en (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers in de genoemde locaties. Daarmee wil het COA een onderbouwd uitvoeringsbeleid formuleren voor de inzet van vrijwilligers, gericht op de activering van bewoners. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het onderzoek 3. Beleidscontext en inzichten over vrijwilligerswerk 4, Activiteiten en taken van vrijwilligers bij het COA 5. Faciliteiten en eisen Conclusies 6. Literatuur 7. Bijlagen
  • Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

   Smeets, E. (Radboud Universiteit Nijmegen - Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), 2011)
   Als de jongere binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI) of gesloten jeugdzorg (GJZ) leerplichtig is, dan volgt hij/zij onderwijs binnen de inrichting. Het onderwijs wordt verzorgd door een school voor  voortgezet speciaal onderwijs voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen (VSO-ZMOK) verbonden aan een Regionaal expertisecentrum (REC) in de regio. Om de belangen van het onderwijs voor jongeren JJI’s en in de gesloten jeugdzorg en hun instellingen te behartigen is er een Taakgroep onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen. Zij zorgen voor de onderlinge afstemming tussen scholen, bewaken dat de kwaliteit van het onderwijs structureel op niveau blijft en sturen waar nodig op verbetering aan.  De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: Welke informatie krijgen scholen in justitiële jeugdinrichtingen en scholen in instellingen voor Jeugdzorg-Plus over instromende jongeren en welke activiteiten ondernemen de scholen zelf om informatie te verzamelen die nodig is voor het vaststellen van het onderwijsaanbod? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet en -uitvoering 3. Resultaten van de telefonische enquête 4. Resultaten van de vraaggesprekken 5. Dossieronderzoek en kengetallen 6. Conclusies en discussie
  • Onderzoek signalering - Inventariserende fase - eindrapport

   Dekkers, S.; Homburg, G. (WODC, 2004)
   Als onderdeel van het actieprogramma dat in het kader van “Jeugd Terecht” is opgesteld brengt dit onderzoek in kaart welke locale en regionale initiatieven op het gebied van signalering en doorverwijzing van jeugdigen die in contact met de politie zijn geweest, in Nederland ontwikkeld zijn. Tevens worden de gehanteerde werkwijze(n) beschreven en wordt nagegaan welke resultaten m.b.t. snelheid en kwaliteit van signalering en doorverwijzing met deze projecten behaald zijn en tegen welke kosten? Mede op basis van de onderzoeksresultaten zal een beslissing genomen worden over het landelijk invoeren van signaleringsgesprekken als instrument om (herhaling van) strafbaar gedrag bij jeugdigen te voorkomen.
  • Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen - Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

   Jennissen, R.P.W. (red.); Oudhof, J. (red.); Leeuw, F.L.; Kromhout, M.H.C.; Vliet, H.N. van der; Wageveld, M.C.C.; Garssen, M.J.; Hartgers, M.I.; Uiters, E.; Bus, A.; et al. (WODC, 2007)
   Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks Integratiekaart-publicaties is empirisch te bepalen hoe het is gesteld met de integratie van minderheden aan de hand van een steeds uitgebreidere set van kwantitatieve indicatoren. De Integratiekaart schetst een beeld van de positie van groepen allochtonen op verschillende maatschappelijke terreinen, en van de ontwikkelingen daarin in de tijd. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het proces van integratie. INHOUD: 1. Achtergronden van de Integratiekaart - R.P.W. Jennissen, F.L. Leeuw en M.H.C. Kromhout (WODC) 2. Trends in de positie van niet-westerse allochtonen - H.N. van der Vliet, M.C.C. Wageveld en M.J. Garssen (CBS) 3. Allochtonen in het onderwijs - R.P.W. Jennissen (WODC), M.I. Hartgers (CBS) 4. Arbeidsmarkttransacties van de niet-westerse immigratiecohorten 1999-2002 - R.P.W. Jennissen (WODC), J. Oudhof (CBS) 5. Contacten tussen allochtonen en autochtonen - E. Uiters (WODC) 6. Zorggebruik in de huisartspraktijk - A. Volkers (NIVEL), A. Bus (CBS) 7. Criminaliteit - M. Blom en R.P.W. Jennissen (WODC) 8. Slotbeschouwing - F.L. Leeuw, R.P.W. Jennissen, M.H.C. Kromhout (WODC)
  • Opvang en begeleiding Vietnamese voogdijpupillen

   Hoeven, E. van der; Kort, H. de (WODC, 1984)
   Dit verslag vormt het eindrapport van het onderzoek naar de opvang en de hervestigingssituatie van Vietnamese voogdijpupillen. Gedeelten uit eerdere interimverslagen zijn overgenomen en bijgesteld om bij te dragen tot een beter geheel. Het onderhavige verslag geeft inzicht in de situatie van de Vietnamese voogdijpupillen in Nederland, het functioneren van voorzieningen, de bijzondere problematiek en de achtergrond daarvan in het gevoerde opvangbeleid. INHOUD: 1. Vietnamese vluchtelingen: een oriëntatie 2. Het veldonderzoek 3. Herkomst en aankomst 4. Het wonen 5. School 6. Migratie en hervestigingsfactoren 7. Hervestiging en vluchtelingenbeleid 8. Samenvatting en nabeschouwing
  • Recht en moraal

   Unknown author (WODC, 1993)
   Met de suprematie van het wetenschappelijk denken, waarin ratio en empirische waarneming de enige geldige criteria worden geacht, heeft de moraal sterk aan kracht ingeboet. Het primaat van de wetenschap heeft bovendien, via de technologie, geleid tot een voorheen ongekende welvaart en deze heeft op haar beurt het individualiseringsproces in gang gezet. De vroegere inbedding van het individu in de gemeenschap, heeft plaatsgemaakt voor een directe afhankelijkheid van het individu van de staat. Aangezien de materiele functies van de gemeenschap zijn overgenomen door de staat, is het begrijpelijk dat de overheid ertoe neigt ook de morele functie van de gemeenschap over te nemen. Daarbij heeft de minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin, nadrukkelijk het voortouw genomen. Te beginnen met het beleidsplan Recht in beweging (1990) heeft de minister in tal van toespraken gewezen op de noodzaak van een revitalisering van de moraal, waarbij hij een belangrijke rol toekende aan de overheid. In verband hiermee heeft het ministerie van Justitie, in samenwerking met de ministeries van 0 & W en WVC, op 17 september 1992 een studiedag georganiseerd over de overdracht van normen en waarden in opvoeding en onderwijs, onder de titel Mores leren? Die studiedag heeft de aanleiding gevormd voor deze aflevering van Justitiele Verkenningen, die is gewijd aan het thema `Recht en moraal'.