• Voorkomen van vechtscheidingen - Een literatuurstudie naar effectiviteit van verplichte mediation en scheidingseducatie

   Geurts, T.; Sportel, I.D.A.; Beenakkers, E.M.Th. (medew.); Arikan, F.N. (medew.) (WODC, 2015)
   In het huidige onderzoek wordt gekeken naar wat er vanuit de wetenschappelijke evaluatieliteratuur bekend is over de effec-tiviteit van verplichte mediation en verplichte scheidingseducatie in het voorkomen van vechtscheidingen. Mediation gericht op ouders die in een vechtscheiding ver-wikkeld zijn, zoals therapeutische mediation, is geen onderwerp van het huidige onderzoek. Daarnaast wordt met het oog op de toepasbaarheid van mediation in Nederland een korte schets gegeven van de organisatiewijze van landen die naar voren zijn geko-men in de literatuurstudie. Aan de hand van wetteksten is verkend hoe mediation georganiseerd is in verschillende staten van de VS, te weten California, Colorado, Connecticut, Minnesota en Virginia. Tot slot is nog gekeken naar de effectuering van omgangsregelingen in het buiten-land. Omdat dit deel van het onderzoek qua onderwerp afwijkt van de rest van het onderzoek en het slechts een kleinschalige verkenning betreft, is dit gedeelte opgenomen in bijlage 3. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoek naar mediation 3. Onderzoek naar scheidingseducatie 4. Wet en regelgeving in de VS 5. Conclusie
  • Woonarrangementen van kinderen na scheiding, contactverlies met de uitwonende ouder en de effectiviteit van het ouderschapsplan - Bevindingen uit recente promotieonderzoeken

   Geurts, T. (WODC, 2017)
   In maart 2014 is door de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een uitvoeringsplan opgesteld om de positie van kinderen in een ‘vechtscheiding’ te verbeteren. Dit plan richt zich op het voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en schade beperken van de gevolgen van een vechtscheiding. In voorliggend literatuuronderzoek wordt nagegaan wat een aantal recente onderzoeken voor informatie opleveren die relevant kan zijn voor beleidsontwikkeling in het kader van dit uitvoeringsplan. Het onderzoek richt zich op de woonarrangementen van kinderen na scheiding, het verliezen van het contact met de uitwonende ouder na de scheiding, en preventie van vechtscheiding en contactverlies.
  • Zorg voor kinderen na partnerdoding

   Alisic, E.; Groot, A.; Snetselaar, H.; Stroeken, T.; Putte, E. van de (Universitair Medisch Centrum Utrecht - Psychotraumacentrum WKZ, 2014)
   Het doel van het onderzoek was om de gevolgen van partnerdoding voor minderjarige nabestaanden in kaart te brengen en om informatie te verzamelen over het gezag, de plaatsing, de omgang met de dader-ouder, en de rol van instanties in deze zaken. Met deze kennis kunnen betrokken instanties beter bepalen hoe passend invulling gegeven kan worden aan het belang van minderjarige nabestaanden. Een belangrijk streven was ook om jonge nabestaanden en hun verzorgers een stem te geven en hun perspectief helder te krijgen. INHOUD: 1. Inleiding en vraagstelling 2. Achtergrond 3. Methode 4. Hoeveel kinderen verliezen een ouder door partnerdoding? 5. Gezinskenmerken voorafgaand aan de partnerdoding 6. Kenmerken en omstandigheden van de partnerdoding zelf 7. Woonsituatie van de kinderen na de doding 8. Gezag en voogdij na de doding 9. Psychosociale gevolgen voor kinderen en verzorgers 10. Directe ondersteuning en communicatie over de doding 11. Hulpverlening voor kinderen en verzorgers 12. Omgang met de dader-ouder 13. Contact tussen betrokken families 14. Ervaringen van kinderen en families met betrokken instanties 15. Casusbeschrijvingen 16. Discussie en conclusies 17. Dankwoord 18. Literatuurverwijzingen 19. Topic list voor kwalitatieve interviews