• Internationale bewijsgaring in strafzaken II - Nederland en Duitsland

   Groot, S.K. de (Universiteit Leiden - Seminarium voor bewijsrecht, 2000)
   Dit boek is het tweede in een reeks van rechtsvergelijkende studies waarin ten behoeve van het internationale rechtshulpverkeer inzicht wordt geboden in diverse strafprocessuele stelsels. Na een algemeen deel, waarin wordt ingegaan op de bewijsstelsels van Nederland en Duitsland alsmede op het internationale strafprocesrecht, volgt een bijzonder deel, waarin de regelingen betreffende de verschillende bewijsgaringsmethoden worden behandeld. Daarbij is aandacht besteed aan de nieuwe regeling zoals die is gaan gelden met de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. In dit deel staan het Nederlandse en het Duitse recht centraal.
  • Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers - Een onderzoek naar wetgeving en praktijk

   Mac Gillavry, E.C. (Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Strafrechte en Criminologie, 2000)
   Dit is het eerste deel van een promotieonderzoek dat voorziet in een onderzoek naar achtergrond en reikwijdte van de wettelijke verplichtingen tot het meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers en de mogelijkheden voor politie en justitie om gebruik te maken van vrijwillige medewerking door deze bedrijven. Tevens is onderzocht wat de praktijkervaringen zijn met deze wettelijke verplichtingen en vrijwillige medewerking.
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2020

   Laar, M.W. van (red.); Beenakkers, E.M.T. (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Ketelaars, A.P.M. (red.); Kuin, M.C. (red.); Meijer, R.F. (red.); Miltenburg, C.J.A. van (red.); Mujcic, A. (red.); Strada, L. (red.) (Trimbos-Instituut, 2021-03)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NDM-jaarbericht als geheel wordt geproduceerd door het Programma Drug Monitoring van het Trimbos-instituut. Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het WODC de NDM. In de NDM handelen drie hoofdstukken over onderwerpen die op het terrein van het ministerie van JenV liggen, namelijk een hoofdstuk over wetgeving en beleid op JenV-terrein, een hoofdstuk over illegale handel, productie en bezit van drugs en een hoofdstuk over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. Voor het Jaarbericht 2020 van de NDM besteedt het WODC het opstellen van twee van de drie hoofdstukken extern uit: het hoofdstuk over illegale handel, productie en bezit van drugs, en het hoofdstuk over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. Het onderzoek moet ook enige informatie bieden, op basis van dezelfde databronnen die gebruikt worden voor de NDM, voor het Nederlandse hoofdstuk in het European Drug Report van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). INHOUD: 1. Inleiding, 2. Wetgeving & beleid, 3. Cannabis, 4. Cocaïne, 5. Opiaten, 6. Ecstasy, 7. Amfetamine, 8. Nieuwe psychoactieve stoffen, 9. GHB, 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen, 11. Alcohol, 12. Tabak, 13a. Lachgas, 13b. Ketamine, 13c, Ritalin, 14. Illegale handel, bezit en productie, 15. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2019

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Miltenburg, C.J.A. van (red.); Strada, L. (red.); Ketelaars, A.P.M. (red.); Croes, E.A. (red.); Beenakkers, E.M.T. (red.); Meijer, R.F. (red.); Vrolijk, R.Q. (medew.); Rigter, S. (medew.); et al. (Trimbos-instituut, 2020)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht. Dat gebeurde op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid de NDM. In de NDM staat het verzamelen en integreren van cijfers centraal. Dit gebeurt wat middelengebruik betreft volgens een beperkt aantal kernindicatoren, ofwel barometers voor beleid, die zijn overeengekomen door de lidstaten van de Europese Unie in het kader van het EMCDDA. Het gaat daarbij om gegevens over:middelengebruik in de algemene bevolking;problematisch gebruik en verslaving;beroep op de hulpverlening;ziekte in relatie tot middelengebruik;sterfte in relatie tot middelengebruik.Voor zover beschikbaar zijn ook gegevens opgenomen over aanbod en markt, zoals de prijs en kwaliteit van drugs. De NDM rapporteert ook over de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie hierop. Dit gebeurt eveneens volgens een serie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid overeengekomen indicatoren, waarvoor het WODC gegevens verzamelt. De Datamart Drugs van het WODC integreert hiertoe cijfers uit registratiesystemen van politie, Openbaar Ministerie en justitiële documentatie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen 3. Cannabis 4. Cocaïne 5. Opiaten 6. Ecstasy 7. Amfetamine 8. Nieuwe psychoactieve stoffen 9. GHB 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen 11. Alcohol 12. Tabak en rookwaren 13. Overige middelen: lachgas, ketamine en methylfenidaat (Retalin) 14. Illegale handel, productie en bezit van drugs 15. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2017

   Laar, M.W. van (red.); Gestel, B. van (red.) (Trimbos-Instituut, 2017)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en beleid en van cijfers en onderzoeksbevindingen over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland. De NDM brengt informatie uit beleidsdocumenten, registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar (nu: 2016 en 2017 voor zover mogelijk) en de ontwikkelingen in de laatste tien jaar (nu: sinds 2007). (Zie link hiernaast van de vorige editie van de NDM) De NDM rapporteert over nieuwe wetten en beleid en feiten en trends in gebruik van verschillende illegale middelen (cannabis, hard drugs) en legale middelen (alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen). Ook gevolgen van gebruik worden in kaart gebracht: hulpvraag, ziekte en sterfte. Twee hoofdstukken gaan over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Deze twee hoofdstukken worden elk jaar opgesteld door het WODC. Een hoofdstuk geeft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies van J&V om de delicten en de overlast terug te dringen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen 3. Cannabis 4. Cocaïne 5. Opiaten 6. Ecstasy 7. Amfetamine 8. Nieuwe psychoactieve en andere stoffen 9. GHB 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen en andere psychoactieve medicijnen 11. Alcohol 12. Tabak en rookwaren 13. Illegale handel, productie en bezit van drugs 14. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers 15. Bijlagen 16. Referenties
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2018

   Laar, M.W. van (red.); Gestel, B. van (red.) (Trimbos-Instituut, 2018)
   Het primaire doel van de Nationale Drug Monitor (NDM) is om gecoördineerd en consistent gegevens over ontwikkelingen in middelengebruik en drugsgerelateerde criminaliteit te verzamelen op basis van bestaand onderzoek en registraties en deze kennis te bundelen en te vertalen in een aantal kernproducten, zoals Jaarberichten en thematische rapporten. Deze doelstelling sluit aan op het huidige streven naar het op feiten baseren van beleid en praktijk. De NDM is in 1999 opgericht. Dat gebeurde op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid de NDM.In de NDM staat het verzamelen en integreren van cijfers centraal. Dit gebeurt wat middelengebruik betreft volgens een beperkt aantal kernindicatoren, ofwel barometers voor beleid, die zijn overeengekomen door de lidstaten van de Europese Unie in het kader van het EMCDDA. Het gaat daarbij om gegevens over: middelengebruik in de algemene bevolking; problematisch gebruik en verslaving; beroep op de hulpverlening; ziekte in relatie tot middelengebruik; sterfte in relatie tot middelengebruik. Voor zover beschikbaar zijn ook gegevens opgenomen over aanbod en markt, zoals de prijs en kwaliteit van drugs. De NDM rapporteert ook over de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie hierop. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen 3. Cannabis 4. Cocaïne 5. Opiaten 6. Ecstasy 7. Amfetamine 8. Nieuwe psychoactieve stoffen 9. GHB 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen 11. Alcohol 12. Tabak en rookwaren 13. Overige middelen: lachgas, ketamine en methylfenidaat (Retalin) 14. Illegale handel, productie en bezit van drugs 15. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers 16. Bijlagen 17. Referenties
  • Nationale Drug Monitor - kerncijfers en ontwikkelingen 2021

   Laar, M.W. van (red.); Beek, R.J.J. van (red.); Beenakkers, E.M.T. (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Kuin, M.C. (red.); Meijer, R.F. (red.); Mujcic, A. (red.); Olthof, M.I.A. (red.); Schutten, F. (red.); Strada, L. (red.) (Trimbos-Instituut, 2022-03-17)
   Dit is het eerste kerncijferrapport van de Nationale Drug Monitor waarin recente ontwikkelingen in het middelengebruik, beleid en de drugsgerelateerde criminaliteit zijn samengevat. Dit rapport is gebaseerd op de nieuwe website www.nationaledrugmonitor.nl (zie link hiernaast) die de Jaarberichten van de NDM, zoals gepubliceerd tussen 1999 en 2020, vervangt. De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NDM-jaarbericht als geheel wordt geproduceerd door het Programma Drug Monitoring van het Trimbos-instituut. Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het WODC de NDM. In de NDM handelen drie hoofdstukken over onderwerpen die op het terrein van het ministerie van JenV liggen, namelijk een hoofdstuk over wetgeving en beleid op JenV-terrein, een hoofdstuk over illegale handel, productie en bezit van drugs en een hoofdstuk over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. INHOUD: 1. Algemeen (vooraf, wetgeving en beleid, 2. Middelen (Cannabis, Cocaïne, Opiaten, Ecstasy, Amfetamine, NPS, GHB, Slaap- en kalmeringsmiddelen, Lachgas, Ketamine, ADHD-medicijnen, Alcohol, Tabak) 3. Criminaliteit (Illegale handel, bezit en productie, Criminaliteit en overlast)
  • Netherlands - country drug report 2017

   Unknown author (Trimbos institute, 2017)
   Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their countries. These reports are prepared according to the guidelines issued by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). This National Report reviews the developments in the drug policy of the Netherlands until 2015.
  • Netherlands Country Drug Report 2019

   Unknown author (Trimbos-Instituut, 2019)
   Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their countries. This report presents the top-level overview of the drug phenomenon in the Netherlands, covering drug supply, use and public health problems as well as drug policy and responses. The statistical data reported relate to 2017 (or most recent year) and are provided to the EMCDDA by the national focal point, unless stated otherwise.
  • Netherlands Drug Report 2018

   Unknown author (Timbos-Instituut, 2018)
   Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their countries. This report presents the top-level overview of the drug phenomenon in the Netherlands, covering drug supply, use and public health problems as well as drug policy and responses. The statistical data reported relate to 2016 (or most recent year) and are provided to the EMCDDA by the national focal point, unless stated otherwise.
  • Onderzoek aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten

   Mevis, P.A.M.; Verbaan, J.H.J.; Salverda, B.A. (Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law, 2016)
   In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde: Wat is er bekend over de inbeslagneming van en het daaropvolgende onderzoek dat wordt gedaan aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken door opsporingsambtenaren? Bovenstaande algemene vraagstelling is uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen. Het gaat daarbij vooral om een analyse van het juridisch kader alsmede de inbeslagnemingspraktijk en het daaropvolgende onderzoek dat aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken wordt verricht door opsporingsambtenaren.
  • Over gerechtsdeurwaarders

   Unknown author (WODC, 1999)
   Gerechtsdeurwaarders zijn zich de laatste decennia veel meer gaan toeleggen op lucratieve, nietambtelijke taken als incassowerkzaamheden en procesvertegenwoordiging. De tijd dat de deurwaarder een 'onbezoldigd openbaar ambtenaar' was die zich vooral richtte op het uitreiken van dagvaardingen, ligt achter ons. Ook afspraken over de territoriale verdeling van het arrondissement behoren tot het verleden. Deurwaarders bezien elkaar steeds meer als concurrenten. Deregulering van marktgevoelige aspecten (vrije vestiging en tarieven) gaat gepaard met regulering van professionele aspecten van de beroepsuitoefening (toezicht en controle). Dat geeft aan dat de gerechtsdeurwaarder openbaar ambtenaar en ondernemer tegelijk is. Net als de notaris (zie JV 2/1997) draagt hij twee petten en zit dus ideologisch vaak met zichzelf in de knoop. In de bijdragen aan dit nummer is die spanningsverhouding goed waar te nemen.
  • Samenspannen tegen XTC - Tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota

   Neve, R.J.M.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Snippe, J.; Bieleman, B.; Kruize, A.; Bijl, R.V. (WODC, 2005)
   De door de nota 'Samenspannen tegen XTC' ingezette beleidsinspanning wordt geëvalueerd met drie metingen. Dit rapport is het resultaat van de tweede meting (bestaande uit twee onderzoeksprojecten) ofwel 'tussenevaluatie' van de XTC-nota. Deze evalutie richt zich op de periode tot 2004. Daaruit blijkt dat de inbeslagnames van XTC-tabletten en ontmantelingen van XTC-laboratoria in Nederland in de periode 2002-2003 een dalende tendens laten zien, evenals het aantal in het buitenland gedetineerde XTC-koeriers uit Nederland. Het aantal verdachten dat in Nederland door speciale opsporingsinstanties is aangehouden in verband met handel in grondstoffen of XTC of productie ervan, nam in 2003 wel toe ten opzichte van het jaar daarvoor. De zuiverheid van XTC op de binnenlandse markt blijft hoog bij een lage prijs. INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel, vraagstelling en onderzoeksmethode 3. De beleidstheorie achter de XTC-nota en de indicatoren 4. Input: inzet van extra mensen en middelen 5. Proces: samenwerking en informatieuitwisseling 6. Output: de ontplooide activiteiten 7. Outcome: de tussentijdse resultaten van de XTC-nota 8. Samenvatting en conclusies
  • Telling beslag op zeeschepen in Nederland en de omringende landen

   Ginkel, E.C. van (WODC, 2002)
   Als een reder van een zeeschip schulden heeft, kan de schuldeiser het schip in beslag laten nemen. De indruk bestaat dat in Nederland eenvoudiger beslag kan worden gelegd dan in de ons omringende landen. In deze notitie wordt na gegaan of er in Nederland relatief meer schepen in beslag worden genomen. Verder wordt kort ingegaan op de wetgevingsstelsels in de verschillende landen met betrekking tot de beslagpraktijk.
  • The Netherlands drug situation 2012 - Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

   Laar, M. van; Cruts, G.; Ooyen-Houben, M. van; Meije, D.; Croes, E.; Meijer, R.; Ketelaars, T. (Trimbos-Instituut, 2013)
   Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their countries. These reports are prepared according to the guidelines issued by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). This National Report reviews the developments in the drug policy of the Netherlands up to the 9th of November 2012.
  • The Netherlands drug situation 2013 - report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

   Laar, M. van; Cruts, G.; Ooyen-Houben, M. van; Croes, E.; Pol, P. van der; Meijer, R.; Ketelaars, T. (Trimbos-Instituut, 2014)
   Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their countries. These reports are prepared according to the guidelines issued by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). This National Report reviews the developments in the drug policy of the Netherlands up to the 7th of November 2013.
  • The Netherlands drug situation 2014 - Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

   Laar, M. van; Cruts, G.; Ooyen-Houben, M. van; Croes, E.; Pol, P. van der; Meijer, R.; Ketelaars, T. (Trimbos-institute, 2015)
   Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their countries. These reports are prepared according to the guidelines issued by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). This National Report reviews the developments in the drug policy of the Netherlands up to November 2014.