• Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

   Tumewu, M. (WODC, 2009)
   In deze factsheet wordt ingegaan op de volgende vragen:In hoeverre worden mediationafspraken bij echtscheidingen nageleefd?In hoeverre zijn de tevredenheid over de mediation en de relatie met de andere partij veranderd een of twee jaar na de mediation in vergelijking met de situatie direct na afloop van de mediation? Welke factoren hangen samen met deze verandering?
  • Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding - Een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief

   Antokolskaia, M.V.; Jeppesen de Boer, C.G.; Ruitenberg, G.C.A.M.; Schrama, W.M.; Valk, I.E. van der; Vrolijk, P. (Vrije Universiteit Amsterdam - Amsterdams centrum voor familierecht (ACFL), 2019)
   Dit onderzoek betreft de nakoming van afspraken over contact/omgang tussen minderjarige kinderen en ouders na scheiding. De achtergrond van dit onderzoek is het streven van de wetgever om met wetgeving en beleid de nadelige gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen en ouders, terug te dringen. De onderstaande onderzoeksvragen komen in dit rapport aan de orde: Welke (juridische) mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor ouders om tot afspraken te komen over contact/omgang met hun (minderjarige) kinderen na hun scheiding? Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen hiertoe in het Australische, Deense en Noorse recht? Welke oorzaken en verklaringen kunnen in de (wetenschappelijke literatuur) worden onderscheiden voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken over contact/omgang met de bij een scheiding betrokken (minderjarige) kinderen? Wat leren deze inzichten over het niet nakomen van afspraken rond contact/omgang met kinderen binnen de Nederlandse context? Dienen zich hierbij verschillen aan tussen bepaalde groepen in de samenleving? Welke (juridische) mogelijkheden bestaan om alsnog te komen tot de naleving van de gemaakte afspraken? Op welke wijze verloopt het gebruikmaken van deze mogelijkheden in de praktijk? Welke knelpunten doen zich hierbij eventueel voor? Hoe wordt in het Australische, Deense en Noorse recht met deze problemen omgegaan? In hoeverre bieden de gevonden oorzaken en verklaringen voor het niet nakomen van afspraken rond contact/omgang met kinderen en de mogelijkheden die er zijn om alsnog tot naleving van deze afspraken te komen aanknopingspunten voor het terugdringen van het aantal scheidingen waarbij gemaakte afspraken over de omgang niet worden nagekomen? INHOUD: 1. Inleiding en methoden 2. Afspraken contact/omgang maken en naleven 3. Oorzaken en verklaringen voor het niet naleven van contact/omgangsregelingen 4. Buitenlandse stelsels - afspraken contact/omgang maken en naleven 5. Conclusies
  • NPM-2017: Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen

   Alink, L.; Prevoo, M.; Berkel, S. van; Liniting, M.; Klein Velderman, M.; Pannebakker, F. (Leiden University - Institute of Education and Child Studies, 2018)
   In 2005 en 2010 werden de eerste en tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen uitgevoerd: de NPM-2005 en de NPM-2010 (resp. M.H. IJzendoorn e.a., Kindermishandeling in Nederland anno 2005, 2007 en L. Alink e.a., Kindermishandeling in Nederland anno 2010, 2011). (zie link hiernaast). De derde Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2017) is opgezet om een nieuwe schatting te doen van het aantal kinderen dat jaarlijks slachtoffer is van kindermishandeling en opnieuw in beeld te brengen welke kinderen en gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling hebben. Door vergelijking met gegevens uit de twee eerdere prevalentiestudies kunnen ook trends over de tijd in kaart worden gebracht. Verder wordt aandacht besteed aan kindermishandeling in de context van andere vormen van huiselijk geweld en van scheiding.
  • Omgangsbegeleiding - Een inventarisatie

   Chin-A-Fat, B.E.S. (Vrije Universiteit Amsterdam, 1998)
   Dit rapport bevat de inventarisatie van de bestaande projecten omgangsbegeleiding en de concrete aanbevelingen over de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om zo optimaal mogelijk hulp te kunnen bieden aan ouders bij de feitelijke uitvoering van een omgangsregeling.
  • Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

   Berends, S.; Buimer, L. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2020)
   Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat een kind na een scheiding van zijn ouders recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders en ouders die gaan scheiden moeten verplicht een ouderschapsplan opstellen. Hierin worden afspraken vastgesteld over hun minderjarige kinderen, waaronder hoe zij de verzorging en opvoedingstaken verdelen. Vanaf 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan bij scheiding verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag, die uit elkaar gaan. Dit literatuuronderzoek heeft tot doel om inzichtelijk te maken of het wenselijk is dat er een wettelijk uitgangspunt wordt ingevoerd dat de zorgrechten en -plichten na scheiding in beginsel gelijk verdeelt over beide ouders, maar waarbij het de ouders – of indien nodig de rechter – vrij staat om te komen tot een andere verdeling.
  • Opnieuw: de opvattingen van de Nederlandse bevolking omtrent de duur van de alimentatie na echtscheiding

   Cozijn, C. (WODC, 1987)
   Dit is een aanvullend onderzoek dat zich richt op de positie van de op hogere leeftijd scheidende vrouw, waarbij ook de invloed van het verkrijgen van pensioen op het denken over de alimentatieduur aan de orde komt.
  • Opvattingen over alimentatieduur - eindrapport

   Werff, C. van der; Cozijn, C. (WODC, 1983)
   Dit rapport vormt het eindverslag van een onderzoek naar de opvattingen die onder de bevolking leven omtrent een alimentatieplicht na echtscheiding van ex-partners jegens elkaar. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 1980 als gevolg van de discussies over wijziging van het alimentatierecht.
  • Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand - Andere tijden

   Unknown author (Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, 2017)
   Gesubsidieerde rechtsbijstand moet mensen die de kosten van rechtsbijstand niet geheel zelf kunnen dragen in staat stellen met juridische hulp een adequate oplossing voor hun geschillen te bereiken. Het kabinet heeft begin 2015 de commissie Wolfsen ingesteld met de opdracht om onderzoek te doen naar de oorzaken van het stijgen van de kosten in de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. Daarnaast doet de commissie aanbevelingen voor vernieuwing van het stelsel. De commissie-Wolfsen constateert achterstallig onderhoud waar het gaat om de evaluatie van de puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook de commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) komt tot eenzelfde constatering. Als reactie hierop is de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand onder voorzitterschap van mr. H. Th. van der Meer ingesteld die de puntenaantallen per zaakscategorie gaat evalueren. Deze commissie heeft opdracht gegeven voor onderhavig onderzoek, waarin is nagegaan in hoeverre de puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand nog corresponderen met de feitelijke gemiddelde tijdsbesteding door advocaten en mediators. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek en gebruikte gegevens 3. Selecteren van rbv's met betrouwbare urenopgaven 4. Onderscheiden van zaakvormen 5. Beantwoording onderzoeksvragen
  • Recht doen aan je kind - Tussentijdse bevindingen van een kleinschalige pilot

   Geurts, T. (WODC, 2017)
   Hoe kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding? De pilot 'Recht doen aan je kind: In een week nieuw perspectief voor gescheiden ouders in conflict' beoogt ouders te helpen bij het oplossen van een vechtscheiding door het aanbieden van een intensief weekprogramma. Gedurende één week worden problemen integraal – met een combinatie van hulp en recht – benaderd. Voorafgaand aan de interventie volgen ouders een voortraject van acht tot twaalf weken. Na de intensieve week volgt een nazorgtraject van maximaal zes maanden. Er zijn twee onderzoeksvragen:In hoeverre zijn ouders tevreden over het programma van de intensieve week?In hoeverre zien ouders na de intensieve week weer mogelijkheden om minder frequent en minder ernstige conflicten te hebben?
  • Samen/gescheiden - Een evaluatieonderzoek Buro Echtscheidingen Groningen

   Hekman, E.G.A.; Klijn, A. (WODC, 1986)
   Het Buro Echtscheiding is een experiment ter verbetering van de hulpverlening in het geval van scheiding. Met dit onderzoek is getracht na te gaan, wat de betekenis is van een dergelijk experiment. Getracht is antwoord te geven op de vraag, in hoeverre het mogelijk is gebleken een dergelijk hulpbod te realiseren binnen de huidige verhoudingen in het veld van de psycho-sociale en juridische hulpverlening.
  • Scheidingen 2014 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

   Voert, M. ter (WODC, 2015)
   Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het factsheet geeft een overzicht van:het aantal scheidingen en scheidingen met minderjarige kinderen;gerechtelijke procedures op het gebied van scheidingen;gesubsidieerde rechtsbijstand op het gebied van scheidingen.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2014.
  • Scheidingen 2015 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

   Voert, M. ter (WODC, 2016)
   Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van:het aantal scheidingen en scheidingen met minderjarige kinderen;gerechtelijke procedures op het gebied van scheidingen;gesubsidieerde rechtsbijstand op het gebied van scheidingen.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2015.
  • Scheidingen 2016

   Voert, M. ter (WODC, 2017)
   Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van:het aantal scheidingen (met minderjarige kinderen);gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de rechtspraak;gezag- en omgangsonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming;benoemingen van een bijzondere curator (artikel 1:25 BW);het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2016.
  • Scheidingen 2017 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

   Voert, M. ter (WODC, 2018)
   Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van:het aantal scheidingen (met minderjarige kinderen);gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de rechtspraak;gezag- en omgangsonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming;benoemingen van een bijzondere curator (artikel 1:250 BW);het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2017.
  • Scheidingen 2018 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

   Voert, M. ter (WODC, 2019)
   Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen van met betrekking tot scheidingen over:het aantal scheidingen (met minderjarige kin_deren);gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de rechtspraak;gezag- en omgangonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming;benoemingen van een bijzondere curator (artikel 1:250 BW);het aantal kinderen met jeugdzorg en schoolvertraging;het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand. De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2018. Soms zijn niet over deze hele periode gegevens beschikbaar en betreft de weergave een kortere periode.
  • Scheidingen 2019 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

   Voert, M. ter (WODC, 2020)
   Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen van met betrekking tot scheidingen over:het aantal scheidingen (met minderjarige kin_deren);gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de rechtspraak;benoemingen van een bijzondere curator (artikel 1:250 BW);gezag- en omgangonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming;het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand. De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2019. Soms zijn niet over deze hele periode gegevens beschikbaar en betreft de weergave een kortere periode.
  • Scheidingsmanieren - Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in multidisciplinaire vroeghulp

   Hekman, E.G.A.; Klijn, A. (WODC, 1989)
   Het Buro Echtscheiding startte in augustus 1982 als een experiment ter verbetering van de hulpverlening aan scheidenden. Per 1 maart 1987 werd het beëindigd wegens het uitblijven van toereikende financiële middelen. Na ruim anderhalf jaar functioneren richtte het Buro een verzoek aan het WODC tot het verrichten van een empirisch onderzoek naar het functioneren van het experiment. Dit onderzoek nam een aanvang in februari 1985 en de laatste informatie werd verzameld gedurende de maand januari 1987. In aansluiting op het in 1986 verschenen rapport 'Samen/Gescheiden' vormt dit rapport het eindverslag van het onderzoek.
  • Schijn bedriegt - Een onderzoek naar de prevalentie en verschijningsvormen van schijnrelaties

   Kulu-Glasgow, I.; Liu, W.Y.J.; Jennissen, R.P.W.; Smit, M.; Beenakkers, E.M.T. (medew.); Haerden, M. (medew.); Niehof, J. (medew.); Stelk, A.M. (medew.) (2016)
   Hoewel er verschillende maatregelen zijn (voor)genomen om schijnhuwelijken en relaties te voorkomen en bestrijden, is er weinig zicht op de mate waarin dit type relatie in Nederland voorkomt en wat de verschijningsvormen zijn. Dit exploratieve onderzoek zal een inventarisatie opleveren van de situatie in Nederland ten aanzien van schijnhuwelijken. Het dient een indicatie/schatting te geven over hoe vaak er sprake is van (mogelijke) schijnhuwelijken in Nederland en inzicht te verschaffen in verschillende verschijningsvormen van schijnhuwelijken en schijnrelaties. INHOUD: 1. Inleiding 2. Schijnrelaties: definities, beoordeling en verschijningsvormen 3. Het aandeel schijnrelaties in Nederland geschat op basis van relatiebreukcijfers 4. Schijnrelaties volgens beoordeling van de IND 5. Conclusies
  • Scholierenonderzoek kindermishandeling 2016

   Schellingerhout, R.; Ramakers, C. (Radboud Universiteit - ITS, 2017)
   In het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ (bijlage bij Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2011-2012, 31015 nr. 69) is aangekondigd dat in 2015 een derde prevalentiestudie kindermishandeling wordt voorzien (zie ook de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer van 10 juli 2014; Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2013-2014, dossier 33750 XVI (aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties), nr. 109). De ministeries van VWS en VenJ willen meer inzicht verkrijgen in de samenloop in gezinnen van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Het doel van het scholieronderzoek kindermishandeling is om te onderzoeken hoe vaak kindermishandeling voorkomt anno 2016 onder scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs, welke scholieren onder welke omstandigheden het meeste risico lopen en welke scholieren daadwerkelijk slachtoffer zijn of zijn geweest in het verleden van een of meerdere vormen van kindermishandeling. Het scholierenonderzoek maakt deel uit van een breder onderzoekprogramma dat als doel heeft de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland te bepalen. Na het huidige scholierenonderzoek volgt nog een informantenstudie. In deze informantenstudie worden professionals bevraagd naar het voorkomen van kindermishandeling. De uitkomsten van beide studies tezamen zullen uiteindelijk leiden tot een schatting van de prevalentie van kindermishandeling in Nederland. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kindermishandeling in Nederland 3. Methode en opzet scholierenonderzoek 4. Representativiteit en vergelijkbaarheid 5. Prevalentie van kindermishandeling 2016 6. Samenhang en risicofactoren 7. Trends in de tijd 8. Kindermishandeling en geweld tussen ouders 9. Hulpzoekgedrag en disclosure 10. Uitkomsten en vervolg
  • Tabellenrapport dossieronderzoek echtscheiding 1982

   Docter-Schamhardt, B.J.W.; Werff, C. van der (WODC, 1988)