• Juridische beroepen in de toekomst - Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij

   Voert, M. ter; Beenakkers, E.M.T. (medew.) (WODC, 2016)
   Doel van het onderzoek is de versnipperde informatie over trends die zich de komende tien jaar kunnen voordoen en de gevolgen die ze kunnen hebben voor de juridische beroepsgroepen bijeen te brengen. Het rapport bevat geen aanbevelingen, maar biedt aandachtpunten voor consultatie en discussie. Onderzoeksvragen: Wat zijn te verwachten ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van advocaten, notarissen en deurwaarders de komende tien jaar? Wat kunnen de belangrijkste trends betekenen voor de rechtszoekende als het gaat om de toegang tot en kwaliteit van de juridische dienstverlening? Wat kunnen de trends betekenen voor de juridische beroepsbeoefenaren wat betreft voortbestaan, bedrijfsvoering en kwaliteit van dienstverlening. Wat kunnen de trends betekenen voor de wijze waarop de beroepen zijn georganiseerd (toezicht, beroepsregulering)? INHOUD: 1. Inleiding 2. Maatschappelijke trends 3. Advocatuur 4. Notariaat 5. Gerechtsdeurwaarderij 6. Slot
  • Klachten buiten de orde - De behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

   Böcker, A.G.M.; Groot-van Leeuwen, L.E. de (Katholieke Universiteit Nijmegen, 2002)
   Het doel van dit onderzoek is nagaan of het instellen van een Geschillencommissie Advocatuur en de invoering van een klachtenregeling per kantoor leidt tot een kwaliteitsverbetering van de klachtenafhandeling tussen advocatenkantoren en hun cliënten en of er een neveneffect optreedt tot vermindering van het aantal tuchtzaken.
  • Markt van buitengerechtelijke incasso

   Geurts, T. (WODC, 2012)
   In het kader het wetsvoorstel maximering buitengerechtelijke incassokosten is door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd dat er onderzoek zal worden verricht naar de markt van buitengerechtelijke incassobureaus (Kamerstukken Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010-2011, Handelingen 12 april 2011, 72-17-31). Dit naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om zicht te krijgen op de aard en omvang van de incassomarkt. Deze rapportage doet verslag van een kleinschalig onderzoek. Hoe ziet de markt van buitengerechtelijke incasso er op hoofdlijnen uit? Welk deel valt wel en welk deel valt niet onder een bepaalde vorm van regulering? De focus ligt in dit onderzoek op incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten omdat dit de belangrijkste deskundigen zijn op de markt van buitengerechtelijke incasso.
  • Mind the gap - Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging

   Kampen, P.T.C.; Brouwer, D.V.A.; Lent, L. van; Wijk, M.C. van (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, 2018)
   De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft een aantal consequenties voor de rol en verantwoordelijkheid van de verdediging. Centrale vraag is wat het beoogde nieuwe wetboek van de verdediging verwacht in het kader van haar (gedeelde) verantwoordelijkheid voor een voortvarend procesverloop. Wat biedt het nieuwe wetboek de verdediging aan instrumentarium om die verwachting en de daarop gebaseerde verantwoordelijkheid gestalte te (kunnen) geven? En in welke mate is het in de moderniseringsvoorstellen voorgestelde strafprocessuele model voor het bereiken van een juiste toepassing van het materiële strafrecht – voor een juiste rechterlijke eindbeslissing – afhankelijk van de wijze waarop de verdediging (al dan niet) inhoud geeft aan haar contradictoire rol?56 Wat betekent die afhankelijkheid in termen van randvoorwaarden en instrumenten die nodig zijn om aan die rol en verantwoordelijkheid (adequaat) uitdrukking te geven? INHOUD: 1. Inleiding 2. Taakopvatting(en) als vertrekpunt voor de analyse 3. De verdediging naar huidig recht: verwachtingen en verantwoordelijkheden 4. De concept voorstellen voor een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering: de positie van de verdediging 5. De focusgroepen 6. De drie archetypen in de 'beweging naar voren' 7. Conclusies
  • Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

   Slot, B.; Swart, L. de (Ecorys, 2018)
   De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen (zie link hiernaast). De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.Het onderzoek voor deze monitor bestond uit het bestuderen van de relevante binnen- en buitenlandse literatuur en beleidsstukken, het verzamelen en analyseren van beschikbare data en het afnemen van interviews met een groot aantal betrokkenen in het Nederlandse anti-witwasbeleid.De basis van de monitor is een analyse per organisatie (‘actor’) in het ‘handhavingsnetwerk witwassen’. De belangrijkste actoren zijn: de zes toezichthouders (AFM, DNB, BFT, BTW, Ksa en NOvA), de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), de Nationale Politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) inclusief het Anti Money Laundering Centre (AMLC), het Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak (zittende magistratuur), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Douane, en de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën. Voor alle partijen, met uitzondering van de twee ministeries die samen verantwoordelijk zijn voor het anti-witwasbeleid, is een analyse gemaakt van de activiteiten en resultaten voor de de jaren 2014-2016 en een vergelijking met de jaren daaraan voorafgaand. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodologie 3. Organisatie van de witwasbestrijding 4. Autoriteit Financiële Markten 5. Bureau Financieel Toezicht 6. Bureau Toezicht Wwft 7. De Nederlandsche Bank 8. Kansspelautoriteit 9. Nederlandse Orde van Advocaten 10. FIU-Nederland 11. Nationale Politie 12. Openbaar Ministerie 13. Rechtspraak 14. CJIB 15. Anti Money Laundering Centre 16. Douane 17. FAFT-inventarisatie 18. Conclusies
  • Moraal in zaken

   Unknown author (WODC, 1995)
   Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren van declaraties, dubieuze faillissementen, belastingontduiking, fraude met verzekeringen, misbruik van Europese subsidies, al deze verschijnselen duiken met grote regelmaat op in de krantenkolommen. In het bedrijfsleven gaan miljarden aan misdaadgeld om, terwijl het aantal lege bv's en financiele adviesbureau's die bedreven zijn in versluieringsconstructies, onrustbarend is toegenomen. Na de banken hebben nu ook de accountants — na zeven jaar onderhandelen — een meldingsplicht gekregen: gevallen van hardnekkige fraude moeten worden gemeld bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Veel accountants achten dit echter strijdig met hun geheimhoudingsplicht (bij notarissen en advocaten ligt dat overigens niet anders). Ethische gedragscodes vinden zowel bij particuliere als publieke organisaties steeds meer ingang. Naar Amerikaans voorbeeld lijkt nu elk respectabel bedrijf over een eigen integriteitsproject te beschikken. Uit een aantal bijdragen in dit nummer van Justitiele verkenningen blijkt dan ook dat de strijd tegen normvervaging serieus op gang is gekomen. Of de invoering van gedragscodes meer behelst dan een poging het imago van de organisatie te verbeteren, is uiteraard een andere vraag. Moraal in zaken dient als studiemateriaal voor het congres 'Samen sterk tegen criminaliteit' dat op 23 mei jl. door de Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie werd georganiseerd samenwerking met het ministerie van Justitie en de Vrije Universiteit te Amsterdam.
  • More power to the consumer? - Problems and possibilities to improve the price-quality relation in the delivery of legal services by the Dutch Bar; een essay voor de commisie Van Wijmen

   Huls, N.J.H.; Laclé, Z. (WODC, 2006)
   De doelstelling van het onderhavige onderzoek is mogelijke negatieve en positieve effecten van (meer) marktwerking in de advocatuur in kaart te brengen: welke effecten zijn vooral te verwachten en waar kunnen deze zich vooral voordoen. De commissie Advocatuur (Commissie Wijmen) heeft deze informatie nodig voor haar verslag aan de Minister.
  • Omvang incassomarkt - Actualisatie van kwantitatieve gegevens uit 2012

   Geurts, T. (WODC, 2018)
   In 2012 heeft het WODC kleinschalig onderzoek verricht naar de markt van buitengerechtelijke incasso (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek bracht de aard en omvang van de markt in kaart. In deze notitie wordt nagegaan in hoeverre de cijfermatige gegevens uit deze rapportage nog actueel zijn, en wordt – voor zover haalbaar – de gegevens omtrent de omvang van de markt geactualiseerd. Er is gekeken naar de meest belangrijke spelers op de incassomarkt, te weten incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten.
  • Over advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten 1952-1992

   Unknown author (WODC, 1992)
   Op 23 juni van dit jaar bestond de Nederlandse Orde van Advocaten veertig jaar. Op 2 oktober wordt dit jubileum officieel gevierd op de jaarvergadering in Den Haag. Tussen beide data in verschijnt deze aflevering, die naar aanleiding van dit jubileum is gewijd aan de advocatuur. Dr. A. Klijn is opgetreden als gastredacteur. Hij is verantwoordelijk voor de opzet en voor de uitnodiging en inhoudelijke begeleiding van de auteurs. Het nummer wordt geopend met een fragment uit de roman De stad der wonderen van de Latijns-Amerikaanse auteur E. Mendoza. Hierin wordt een treffend beeld gegeven van het archetype van de advocaat: een alleen opererende vrije beroepsuitoefenaar die zich niet alleen als jurist geplaatst ziet tegenover collega-juristen als rechters en officieren van justitie, maar die ook, als ondernemer, een nieuwe markt weet aan te boren door in te spelen op veranderende maatschappelijke verhoudingen. Het themadeel handelt over de concrete ontwikkelingen in het beroep van de advocaat in Nederland. Het valt in twee delen uiteen. Het eerste bevat vier artikelen over de naoorlogse ontwikkelingen van de Nederlandse advocatuur. Het tweede deel betreft vergelijkingen met het buitenland om het zicht op de Nederlandse advocatuur te verbeteren. Het gaat om impressionistische vergelijkingen van de Nederlandse advocatuur met die in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
  • Personeel juridische beroepen

   Eshuis, R.J.J.; Voert, M.J. ter; Diephuis, B.J. (WODC, 2018)
   In dit factsheet wordt de ontwikkeling van het aan- tal werkzame personen in advocatuur, notariaat, gerechtsdeurwaarderij en de Rechtspraak in beeld gebracht. Het betreft gegevens over de periode 2000-2016. Het is een geactualiseerde versie van het zesde hoofdstuk uit de publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’, dat in 2013 voor het laatst in druk verscheen.
  • Rechtshulp

   Unknown author (WODC, 1976)
   Het thema ‘rechtshulp’ staat reeds geruime tijd in het middelpunt van de belangstelling, zowel in ons eigen land als daarbuiten. In dit ‘Rechtshulp-nummer’ van Justitiële verkenningen zijn vijf artikelen opgenomen van auteurs die als deskundig zijn te beschouwen op het terrein van de rechtshulp. De inleiding die aan de artikelen vooraf gaat, beoogt een beeld te geven van de activiteiten en toekomstverwachtingen van hen die het meest bij de rechtshulpverlening zijn betrokken: de rechtswinkeliers, de advocatuur en de overheid. In aansluiting op dit inleidende artikel zijn de volgende artikelen volledig of in verkorte vorm opgenomen.
  • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008 - ontwikkelingen en samenhangen

   Diephuis, B.J. (red.); Eshuis, R.J.J. (red.); Heer-de Lange, N.E. de (red.); Voert, M.J. ter; Beenakkers, E.M.Th.; Meijer, R.F.; Huls, F.W.M.; Zwenk, F.; Sprangers, A.H.; Lalta, V.S.; et al. (WODC, 2010)
   Om een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van het rechtsbestel op het gebied van civiel en bestuursrecht is behoefte aan beleidsinformatie over de ontwikkelingen in het stelsel van geschilbeslechting in de afgelopen jaren. Er bestaan, onder andere bij het WODC, verschillende monitoren en trendrapportages die informatie geven over de juridische beroepsgroepen, rechtspraak en geschilbeslechting. Doel van de nieuwe ‘Monitor Rechtsbestel’ is de informatie van verschillende monitoren en ander relevant onderzoek te bundelen in één - tweejaarlijks te verschijnen - rapport. De Monitor zal zich vooral richten op het weergeven van trends of nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de toegankelijkheid en kwaliteit van procedures en juridische dienstverleners in het rechtsbestel. In 2007 is een eerste rapport van het WODC verschenen, ‘Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005’, waarin gegevens over de jaren 2000-2005 zijn gepresenteerd (zie: link hiernaast). De huidige monitor bouwt hierop voort en wordt uitgebreid met gegevens die in voorgaande jaren werden verzameld voor de Trendrapportages van de juridische beroepsgroepen (advocatuur, notariaat, gerechtsdeurwaarderij). INHOUD: 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis 2. Rechtsbijstand door juridische beroepsbeoefenaren - M.J. ter Voert, R.J.J. Eshuis, E.M.Th. Beenakkers en R.F. Meijer 3. Rechtsbijstand - F.W.M. Huls en M.J. ter Voert 4. Buitengerechtelijke geschilprocedures - F. Zwenk en C.M. Klein Haarhuis 5. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis 6. Bestuursrechtspraak - N.E. de Heer-de Lange 7. De waardering van rechtspraak - B.J. Diephuis 8. Capita selecta - V.S. Lalta, A.S. Sprangers, C.M. Schut, J.J.M Nicolaas, R.E. Timmermans, R.J.J. Eshuis
  • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010 - ontwikkelingen en samenhangen

   Eshuis, R.J.J. (red.); Heer-de Lange, N.E. de (red.); Diephuis, B.J. (red.); Rosmalen, M.M. van (medew.); Jangbahadoer Sing, D.; Beenakkers, E.M.Th.; Huls, F.W.M.; Zwenk, F.; Sprangers, A.H.; Klijn, A.; et al. (WODC, 2011)
   Deze tweede volledige editie van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het tabellenpakket - geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting en allerlei regelkwesties op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2010. C&B 2010 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers op het gebied van civiel en bestuursrecht. Dit jaar is de publicatie uitgebreid met een hoofdstuk over de uitgaven op het gebied van de civiele en bestuursrechtsspleging. Daarnaast zijn enkele capita selecta (adopties, asielzoekers, en tarieven van advocaten en andere professionals) opgenomen die dieper ingaan op specifieke onderwerpen op deze rechtsgebieden. INHOUD: 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis, B.J. Diephuis en N.E. de Heer-de Lange 2. Rechtsbijstand door juridische beroepsbeoefenaren - M.J. ter Voert, R.J.J. Eshuis, E.M.Th. Beenakkers en D. Jangbahadoer Sing 3. Rechtsbijstand - F.W.M. Huls en M.J. ter Voert 4. Buitengerechtelijke geschilprocedures - F. Zwenk 5. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis 6. Bestuursrechtspraak - N.E. de Heer-de Lange en M.M. van Rosmalen 7. De waardering van rechtspraak - B.J. Diephuis en A. Klijn 8. Uitgaven rechtsbijstand en rechtspraak - F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 9. Capita selecta: - Adopties in Nederland - A.H. Sprangers en J. de Winter - Asielzoekers in Nederland - A.H. Sprangers, W.T. Vissers en J. de Winter - De ontwikkeling van de tarieven van advocaten en andere professionals - R.J.J. Eshuis en M.J. ter Voert
  • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012 - ontwikkelingen en samenhangen

   Heer-de Lange, N.E. de (red.); Diephuis, B.J. (red.); Eshuis, R.J.J. (red.) (WODC, 2013)
   Deze derde volledige editie in boekvorm van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het tabellenpakket - geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht die over het algemeen de periode 2002-2012 beslaan. De ontwikkeling van het aantal civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken wordt in kaart gebracht, maar ook het gebruik van buitengerechtelijke geschilbeslechting en ontwikkeling van juridische beroepen, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders, komen aan bod. Ook is, evenals in de vorige editie, informatie toegevoegd over de overheidsuitgaven aan de civiele en bestuursrechtspleging. Voor de eerste keer verschijnt C&B in de op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek). INHOUD: 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis, B.J. Diephuis en N.E. de Heer-de Lange 2. Het Nederlandse civiele en bestuursrechtssysteem - N.E. de Heer-de Lange en M.J. ter Voert 3. Rechtshulp en buitengerechtelijke geschilprocedures - M.J. ter Voert, C.M. Klein Haarhuis en H. Goudriaan 4. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis 5. Bestuursrechtspraak - M.M. van Rosmalen en N.E. de Heer-de Lange 6. Personeel - B.J. Diephuis, R.J.J. Eshuis en F.P. van Tulder 7. Uitgaven - F.P. van Tulder, M.J. ter Voert en B.J. Diephuis 8. Waardering en kwaliteit - B.J. Diepenhuis, M.J. ter Voert en R.J.J. Eshuis
  • Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten - Een vergelijkende beschrijving van beloningssystemen voor advocaten in een aantal landen van de Europese Unie en Hong Kong

   Faure, M.G.; Hartlief, T.; Philipsen, N.J. (WODC, 2006)
   Dit rapport beoogt een antwoord te geven op de vraag in hoeverre andere landen evenals Nederland een verbod kennen op (sommige vormen van) resultaatgerelateerde beloningen voor advocaten dan wel onder welke voorwaarden dergelijke beloningen in andere landen zijn toegelaten.
  • Samen/gescheiden - Een evaluatieonderzoek Buro Echtscheidingen Groningen

   Hekman, E.G.A.; Klijn, A. (WODC, 1986)
   Het Buro Echtscheiding is een experiment ter verbetering van de hulpverlening in het geval van scheiding. Met dit onderzoek is getracht na te gaan, wat de betekenis is van een dergelijk experiment. Getracht is antwoord te geven op de vraag, in hoeverre het mogelijk is gebleken een dergelijk hulpbod te realiseren binnen de huidige verhoudingen in het veld van de psycho-sociale en juridische hulpverlening.
  • Slachtofferadvocatuur - De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

   Elbers, N.A.; Meijer, S.; Becx, I.M.; Schijns, A.J.J.G.; Akkermans, A.J. (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), 2018)
   De laatste jaren heeft de overheid geïnvesteerd in de rol van de slachtofferadvocatuur, ten eerste in de vorm van een specifieke toevoeging, zodat slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken, ongeacht hun inkomen, niet financieel hoeven bij te dragen aan de kosten van een advocaat, en ten tweede in de vorm van de ontwikkeling van de specialisatieopleiding voor advocaten van slachtoffers in ernstige gewelds en zedenzaken. Onderzocht is in hoeverre advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven bijdragen aan het verwezenlijken van slachtofferrechten. De rol van de advocatuur is onderzocht in het kader van vijf slachtofferrechten: (1) het recht op algemene- en zaaksgebonden informatie, (2) het recht op kennisneming van het dossier, (3) het recht op toevoegen van stukken aan het dossier, (4) het recht op het indienen van een vordering tot schadevergoeding en (5) het spreekrecht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridisch kader positie slachtofferadvocatuur 3. Vragenlijstonderzoek onder slachtofferadvocaten 4. Interviews met ketenpartners en slachtofferadvocaten 5. Conclusies
  • Strafrechtelijke advocatuur

   Unknown author (WODC, 1977)
   De laatste jaren is de discussie over het functioneren van de advocaat in strafzaken, zowel binnen als buiten de balie, steeds meer op gang gekomen. Met dit themanummer van Justitiele verkenningen wil de redactie nog eens extra de aandacht vestigen op recente ontwikkelingen in de strafrechtelijke advocatuur.
  • Systeem in zaken - Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

   Smits, J.; Struiksma, N.; Heuvel, M. van den (WODC, 2009)
   In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrrorisme (WWFT) bij notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren, dat door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) worden uitgevoerd.
  • Tariefregulering in de advocatuur - Onderzoek naar de voor- en nadelen

   Winter, H.B.; Couwenberg, O.; Akerboom, C.P.M.; Woestenburg, N.O.M.; Struiksma, T. (Pro Facto, 2015)
   De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de voor- en nadelen van het reguleren van tarieven in de Nederlandse advocatuur gelet op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verzekerbaarheid van de rechtshulp, een goed verlopende marktwerking en kwaliteit en vernieuwing van de advocatuur en wat kan in dat opzicht van ervaringen elders (Duitsland en Zweden) en bij andere beroepsgroepen (notariaat) worden geleerd? INHOUD: 1. Inleiding 2. Kader 3. De Nederlandse advocatuur 4. Casestudy notariaat 5. Casestudy Duitsland 6. Casestudy Zweden 7. Analyse van de casestudy's 8. Voor- en nadelen van tariefregulering