• Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij - Financiële consequenties voor de Staat van toepassing Voorschotregeling

   Dantzig, L.A. van; Kuipers, J.P.; Rij, J.C. van; Akkermans, A.J. (medew.) (Cebeon, 2021-12)
   Het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering bevat de mogelijkheid om complexe vorderingen tot schadevergoeding van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf als benadeelde partijen af te splitsen van de hoofdzaak en in een afzonderlijke procedure in het strafrecht te behandelen.1 Aanleiding hiervoor is dat in de huidige situatie de strafrechter een civiele vordering van de benadeelde partij niet behandelt, als dit naar het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij krijgt in dat geval geen schadevergoeding toegewezen in het strafproces. Weliswaar staat de weg naar de civiele rechter dan nog open, maar een civiele procedure kent drempels die er in de strafprocedure niet zijn.2 Afzonderlijke behandeling in een aparte schadevergoedingskamer zou behandeling in het strafproces alsnog mogelijk moeten maken, waardoor de voordelen voor het slachtoffer van strafrechtelijke behandeling blijven bestaan. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn, volgens een beredeneerde schatting, de jaarlijkse publieke kosten van het toevoegen van de voor-schotregeling aan de afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij, zoals opgenomen in het concept nieuwe Wetboek van Strafvordering? INHOUD: 1. Inleiding 2. Problematiek niet-ontvankelijke vorderingen 3. Huidige praktijk: voeging en ontvankelijkheid 4. Toekomst: afzonderlijke behandeling 5. Voorschotregeling
  • Alcohol en criminaliteit

   Unknown author (WODC, 1980)
   Over alcohol en criminaliteit gaat het onderhavige themanummer. Dr. D. W. Steenhuis opent deze aflevering met een inleidend artikel getiteld: Alcohol, criminaliteit en Justitie: een problematische driehoeksverhouding. Na behandeling van de maatschappelijke en justitiele facetten van het alcoholprobleem gaat de auteur in op de relatie alcohol — 'gewone' criminaliteit. Hierbij wordt onder meer uiteengezet op welke (methodologische) problemen men stuit bij het onderzoeken van de relatie alcoholgebruik — crimineel gedrag. Aan het eind van dit inleidende artikel wordt aandacht besteed aan de — volgens de 3 schrijver — te belangrijke plaats die Justitie ten opzichte van de andere departementen inneemt bij het bestrijden van het alcoholprobleem. Genoemd worden o.a.: een te zware belasting van het strafrechtelijk apparaat en ook wordt een vraagteken gezet bij de effectiviteit van straffen. Gepleit wordt ten slotte voor een daadwerkelijk preventie- en ontmoedigingsbeleid, teneinde tot een zinvolle repressieve aanpak van het alcoholprobleem te komen.
  • Bad thoughts - towards an organised crime harm assessment and prioritation system (OCHAPS)

   Dorn, N.; Bunt, H. van de (WODC, 2010)
   The overall purpose of this paper is to give conceptual support to the Ministry of Justice and the Public Prosecutor's Office in understanding the impact of organised crime on society. CONTENT: 1. Introduction and overview 2. Hurts to victims - how to conceptualise, what metrics? 3. Threat: neutralisation of guardians, public and private 4. Systemic damage: essential yet challenging 5. Renewed emphasis on effectiveness / amenability / efficiency 6. Cross-cutting issues 7. Relation between international and dutch approaches 8. Conclusions and recommendations
  • Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten - de rol van de civiele procedure: gebruik, knelpunten en oplossingsrichtingen

   Schrama, W.M.; Geurts, T. (WODC, 2012)
   In deze rapportage is onderzocht welke rol civiele procedures voor de vergoeding van schade spelen voor slachtoffers van strafbare feiten, welke knelpunten zich daarbij voor slachtoffers kunnen voordoen volgens professionals en welke oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten denkbaar zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Inleiding routekaart 3. Routekaart algemeen 4. Routekaart bij onbekende dader 5. Routekaart bij bekende dader 6. Samenvatting 7. Inleiding civiele schadevergoedingszaken 8. Civiele procedure 9. Resultaat van civiel procederen 10. Samenvatting en conclusies 11. Inleiding knelpunten 12. Mogelijke knelpunten voor professionals 13. Voorgestelde oplossingsrichtingen 14. Samenvatting 15. Conclusies
  • COBA-onderzoek bedrijven - een schriftelijke enquete onder Haagse bedrijven over inbraken en inbraakpreventieve middelen; globaal overzicht van de resultaten

   Steinmetz, C.H.D.; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1980)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het onderzoek 3. Begeleiding van het onderzoek 4. Opzet van het onderzoek 5. De steekproef 6. Enkele kenmerken van de bedrijven 7. Maatregelen ter voorkoming van inbraken 8. Maatregelen om nadelige gevolgen van inbraken ter beperken 9. Een aanzet tot een inbraak-risico-analyse bij de Haagse bedrijven 10. Kostenberekeningen van maatregelen tegen inbraken 11. Kostenberekeningen voor de peiljaren 1970 en 1974 12. Samenvatting en conclusies SAMENVATTING: De Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (COBA) heeft in het kader van haar activiteiten op het terrein van de kosten-batenanalyse ondermeer aandacht besteed aan het meten en waarderen van beleidseffecten. Het onderhavige rapport geeft een overzicht van de resultaten van het WODC-onderzoek naar de kosten van preventieve maatregelen en geleden schade bij het bedrijfsleven in de gemeente Den Haag.
  • Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten - Verkenning en bronnen, volumes en publieke kosten

   Hebly, M.R.; Lindenbergh, S.D.; Visscher, L.T.; Desmet, P.T.M. (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2020)
   In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade, in hoeverre vinden compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader via die bronnen daadwerkelijk plaats en in hoeverre zijn daarmee publieke kosten gemoeid? Deze drieledige onderzoeksvraag omvat de volgende deelvragen: 1. Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade? 2. In hoeverre vinden via die bronnen daadwerkelijk compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader plaats? 3. In hoeverre zijn publieke kosten gemoeid met compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Private verzekering 3. Sociale zekerheid 4. Schadefonds geweldsmisdrijven 5. Verhaal op de dader 6. Conclusies en bevindingen 7. Summary 8. Literatuur 9. Samenstelling begeleidingscommissie 10. Bevraagde personen
  • Cyberdaders: uniek profiel, unieke aanpak? - Een onderzoek naar kenmerken van en passende interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin

   Wagen, W. van der; Zand-Kurtovic, E.G. van 't; Matthijsse, S.R.; Fischer, T.F.C.; Keizer, S. (medew.); Alberts, N. (medew.) (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2019)
   Er zijn verschillende indicaties dat hacken, het uitvoeren van DDoS-aanvallen, het verspreiden van ransomware en andere vormen van cybercriminaliteit in enge zin in omvang toenemen onder zowel jeugdigen als volwassenen. De wetenschappelijke kennis over deze dadergroep is tot op heden beperkt, anekdotisch, verouderd en versnipperd. In dit onderzoek is getracht op meer systematische wijze kennis over de kenmerken en profielen van jeugdige en volwassen daders van cybercriminaliteit in enge zin te genereren alsook inzichten te bieden in de vraag wat hierbij passende en effectieve interventies zijn. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:In hoeverre bestaan er verschillen qua profiel(en) van cyberdaders en daders van ‘traditionele’ criminaliteit, en in hoeverre en op welke wijze dienen (eventuele) verschillen gevolgen te hebben voor de aard van interventies voor cyberdaders? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodologische verantwoording 3. Achtergrondkenmerken 4. Drijfveren en beleving 5. Percepties over strafbaarheid, pakkans en schade van (gepleegde) cyberdelicten 6. Criminele carrière 7. Interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin 8. Interventies die aansluiten bij What Works en Desistance 9. Conclusie
  • De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten

   Faure, M. (red.); Roos, Th. de (red.) (METRO - Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1998)
   In deze bundel wordt onderzocht op welke wijze het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden berekend bij milieudelicten. In de ontnemingsrichtlijn van het Openbaar Ministerie is weliswaar een berekeningswijze ten aanzien van het wederrechtelijk verkregen voordeel in het algemeen aangegeven, doch op de specifieke problematiek van de milieudelicten wordt niet ingegaan. Dit veroorzaakt in de praktijk vele problemen, onder meer met betrekking tot de vraag of bij de kostenaftrek al dan niet rekening moet worden gehouden met bedrijfseconomische en fiscaalrechtelijke inzichten. De auteurs streven ernaar bloot te leggen welke normatieve keuzen ten grondslag liggen aan de vraag hoe het wederrechtelijk verkregen voordeel bij milieudelicten dient te worden berekend. Aan de hand van die uitkomst is een lijst met vuistregels opgesteld voor de vorderingspraktijk in milieustrafzaken. Bij de totstandkoming van dit boek is gebruik gemaakt van een aantal verschillende onderzoeksmethoden. In de eerste plaats werd een analyse gemaakt van een aantal praktijkgevallen, die door de 'werkvloer' werden aangeleverd. In de tweede plaats werd een analyse van wetgeving en jurisprudentie uitgevoerd. Dit klassiek juridisch onderzoek was bedoeld om de geschetste problematiek te analyseren vanuit de Nederlandse doctrine en de beschikbare jurisprudentie. In de derde plaats werd een omvangrijke rechtsvergelijkende analyse verricht naar het relevante recht (wetgeving, rechtspraak en doctrine) in Duitsland, België, Denemarken en Zweden. Ten slotte is het gestelde probleem benaderd vanuit rechtseconomisch en bedrijfseconomisch/fiscaalrechtelijk perspectief.
  • De kosten van criminaliteit - Een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen

   Groot, I.; Hoop, Th. de; Houkes, A.; Sikkel, D. (WODC, 2007)
   In dit onderzoek staan de volgende twee vragen centraal:Hoe kan de verhouding tussen de omvang van de geregistreerde tegenover de niet geregistreerde criminaliteit voor een aantal delicttypen worden vastgesteld en wat is deze verhouding?Hoe kunnen de kosten van criminaliteit voor deze delicttypen worden bepaald en wat zijn de kosten?
  • De markt van misdaad en straf

   Unknown author (WODC, 1988)
   Criminaliteit kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden guldens. Toch staat in het denken over criminaliteit over het algemeen 'de moraal' voorop. De discussie over de bestrijding ervan wordt vooral gevoerd in termen van rechtvaardigheid en normhandhaving. Hoewel er altijd wel sprake is geweest van prioriteiten gegeven de beschikbare middelen, lijkt het justitiële apparaat echter in toenemende mate onder bezuinigingsdruk te staan. De 'economie' dringt zich steeds meer aan het strafrecht op, terwijl de verwachtingen over zijn daadkracht alleen maar lijken te groeien. Ook politie en justitie krijgen te maken met de 'meer-minder paradox': meer doen met minder geld. Tegen deze achtergrond wordt in dit themanummer de criminaliteit eens vanuit een economisch perspectief benaderd.
  • Een overzicht van schattingsmethoden voor de omvang van fraude

   Lensvelt-Mulders, G.J.L.M.; Gils, G.H.C. van; Heijden, P.G.M. van der (Universiteit Utrecht - Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychiometrie en Sociometrie (IOPS), 2000)
   Tot dusverre ontbrak een bruikbare methode voor het maken van betrouwbare schattingen van de omvang van fraude. Dat geldt zowel voor het schatten van aantallen daders, slachtoffers en delicten, alsook voor het schatten van de financiële omvang van de fraudeschade. De probleemstelling van dit onderzoek is dan ook: Op welke manier kan de (financiële) omvang van fraude op betrouwbare wijze worden geschat, zodat resultaten van anti-fraudebeleid zijn af te meten aan de ontwikkelingen van de gemeten omvang van de fraude? De probleemstelling is onderzocht met behulp van literatuuronderzoek en interviews.
  • Expenditure on crime in the Netherlands

   Moolenaar, D. (WODC, 2006)
   This is an English reprint of Chapter 7 from: Eggen, A.Th.J., W. van der Heide (eds.) Criminaliteit en rechtshandhaving 2004: ontwikkelingen en samenhangen, The Hague, WODC/CBS, 2005 (Onderzoek en beleid, no. 237). CONTENT: 1. Introduction 2. Government expenditure in response to crime 3. Expenditure for the prevention of crime 4. Expenditure as a result of crime 5. Overview and international comparison
  • Faillissementen: oorzaken en schulden 2015

   Elswijk, D.A. van; Jansen, J.P.; Duijkers, R.P.R.; Moerman, M.P. (CBS, 2016)
   Het onderzoek is een vervolg op en actualisering van het CBS-onderzoek 'Faillissementen; oorzaken en schulden’ door Boer en Lalta uit 2011, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken met de cijfers van het CBS over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een onderzoek naar de oorzaken en schulden van in 2015beëindigde faillissementen. De opzet van het onderzoek is zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden met die van eerdere CBS-studies naar oorzaken en schulden van beëindigdefaillissementen. Een belangrijk verschil met de voorgaande CBS-onderzoeken is dat voor zowel ‘bedrijven en instellingen’ als voor natuurlijke personen een gestratificeerde aselecte steekproef is toegepast, met uitzondering van ‘bedrijven en instellingen’ met meer dan 100 werkzame personen; deze zijn alle onderzocht. De resultaten van dit onderzoek blijven volledig vergelijkbaar met die van eerdere CBS-studies. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergronden onderzoek schulden en oorzaken faillissementen 3. Aantal beëindigde faillissementen 4. Schulden voortkomend uit beëindigde faillissementen 5. Strafbare en of onrechtmatige benadeling 6. Bijlagen
  • Fraude en misbruik bij faillissement - Een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van bestrijding

   Knegt, R.; Beukelman, A.M.; Popma, J.R.; Willigenburg, P. van; Zaal, I. (WODC, 2005)
   Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de omvang en aard van faillissementsfraude, de wijze waarop fraude en misbruik door diverse instanties worden bestreden en na te gaan welke knelpunten en punten van verbetering er mogelijk zijn in het beleid ter bestrijding van faillissementsfraude.
  • Frauderegistratie - interimrapport 1: uitkeringsfraude

   Duyne, P.C. van (WODC, 1984)
   Dit verslag dient de volgende doelen: 1) inzicht geven in het verloop van de proef, het gebruik van de formulieren en de eventueel gerezen problemen bij het gebruik ervan; 2) inzicht geven in de de gedurende deze proef verkregen bevindingen betreffende de ter kennis gekomen gevallen van fraude; aanbevelingen te doen ten aanzien van een mogelijke bestendiging en uitbreiding van de registratie, voorzover deze de uitkeringsfraude betreft.
  • Groene criminologie

   Boekhout van Solinge, T.; Janssen, J.; Huijstee, M. van; Steinweg, T.; Ruggiero, V.; South, N.; Leest, W.P.E. van der; Zon, G.J. van der; Uhm, D.P. van (WODC, 2012)
   ARTIKELEN: 1. T. Boekhout van Solinge - Ontbossing en criminologie 2. J. Janssen - Over mensen en andere dieren in de criminologie 3. M. van Huijstee en T. Steinweg - E-waste: de donkere kant van de elektronicaconsumptie 4. V. Ruggiero en N. South - Groene criminologie en vuileboordencriminaliteit 5. W.P.E. van der Leest en G.J. van der Zon - Witwasmethoden bij grensoverschrijdende milieucriminaliteit 6. D.P. van Uhm - De illegale handel in beschermde diersoorten 7. Internetsites. SAMENVATTING: Groene criminologie onderscheidt zich van andere meer legalistisch geörienteerde criminologie door het centraal stellen van een breed opgevat schadebeginsel. Dit betekent dat groene criminologie niet stopt bij de bestudering van milieucriminaliteit. Veel milieuschade is het gevolg van activiteiten die (nog) niet strafbaar zijn gesteld. Een nieuw element in de groene criminologie is dat mensen worden gezien als deel van complexe ecosystemen en niet langer centraal staan. Ook dieren en diersoorten kunnen slachtoffer zijn, evenals ecosystemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de waarde van de dieren en de natuurlijke omgeving op zichzelf vooropstaat, niet zozeer het nut dat zij al dan niet hebben voor de mens. Naast deze onderwerpen zijn enkele artikelen in dit themanummer gewijd aan vormen van milieuschade en daaraan gelieerde criminele activiteiten.
  • 'Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken.' - Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade

   Dongen, J.D.M. van; Hebly, M.R.; Lindenbergh, S.D. (Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law, 2013)
   Wat ondernemen slachtoffers van delicten, behalve zich te voegen in het strafproces, om hun schade vergoed te krijgen? Wat zijn hun overwegeningen bij het al dan niet volgen van verschillende wegen en wat zijn hun feitelijke ervaringen bij schadeverhaal? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek. Het gaat om ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalven van hun schade. Verhaal wordt hier verstaan in de brede zin van het verkrijgen van financiële middelen uit eigen voorzieningen (verzekering), specifieke overheidsvoorzieningen (waarborg- of schadefonds) en verhaal op de dader (schikking met behulp van politie of OM, via voeging, via een civiele procedure).
  • Misleidende handelspraktijken - een onderzoek naar de aard, achtergronden en aanpak van acquisitiefraude in Nederland

   Huisman, K.; Bunt, H.G. van de; Eeren, H. van (medew.); Kwaspen, I.J.J. (medew.); Boer, I.M. (medew.) (WODC, 2009)
   Nederlandse ondernemers worden geregeld geconfronteerd met misleidende aanbiedingen voor advertenties in een tijdschrift of naamsvermeldingen op een website. Ook worden massaal spookfacturen gestuurd met betrekking tot diensten die niet verricht zijn. In dit onderzoek naar deze vormen van acquisitiefraude staan drie vragen centraal: Wat kan worden verstaan onder acquisitiefraude?Wat is de aard en ernst van acquisitiefraude? Wat is er bekend over de omvang?Welke knelpunten doen zich in de praktijk voor bij de preventieve en repressieve aanpak van acquisitiefraude, en wat zijn de mogelijkheden om deze aanpak te verbeteren?
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector bouwnijverheid

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Deze rapportage bevat de resultaten van een eerste meting (nulmeting) voor de sector bouwnijverheid. Binnen de sector bouwnijverheid worden vijf categorieën of branches onderscheiden:burgerlijke en utiliteitsbouw;grond, water, wegenbouw;afwerking (schilders, stukadoors, etc.);installatiebedrijven;klusbedrijven.Aan de orde komen o.a. preventiemaatregelen, inbraak, diefstal, vernieling, brandstichting en graffiti, fraude, overige criminaliteit, tevredenheid over de politie bij melding van criminaliteit, adviseren over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.
  • Monitor bedrijven en instellingen - Sector vervoer, opslag en communicatie

   Hermans, E.; Frederikse, R.; Korpel, J.; Meurs, C. van (NIPO Consult, 2000)
   De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen. Deze rapportage bevat resultaten van een eerste meting (nulmeting) voor de sector vervoer, opslag en communicatie. Binnen deze sector worden vier categorieën of branches onderscheiden:vervoer over land;vervoer over water/door de lucht;dienstverlening ten behoeve van het vervoer;post en telecommunicatie.Aan de orde komen o.a. preventiemaatregelen in of bij gebouwen, inbraak, diefstal, vernieling, brandstichting en graffiti, fraude, overige criminaliteit, tevredenheid over de politie bij melding van criminaliteit, advisering over criminaliteit en veiligheid en participatie in projecten.