• Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk - rapportage bvi-ib

      Smits, I.; Hengst, M. den; Wijga, P.; Hagelstein, R. (Andersson Elffers Felix, 2014)
      Met het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, - dat de Minister van Veiligheid en Justitie 18 februari 2011 naar de Tweede Kamer zond - wordt beoogd de bureaucratie bij de politie in deze kabinetsperiode terug te dringen met 25% en de ruimte voor vakmanschap van agenten te vergroten. Hierdoor moeten in 2014 5000 fte’s extra beschikbaar zijn voor het primaire politiewerk. Dit onderzoek is gericht op het beschrijven van de uitvoering en het waarderen van de resultaten van de maatregel Basisvoorziening Informatie- Integrale Bevraging (BVI-IB) in 2013. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe staat het met de uitvoering van de maatregel BVI-IB en welke resultaten heeft het gebruik van BVI-IB voor het operationele politiewerk? Het onderzoek is bedoeld om in het kader van het actieprogramma 'Minder regels, meer op straat' na te gaan hoe het staat met de uitvoering en met de bijdrage van BVI-IB aan de resultaten in het operationele politiewerk oftewel: de politieprestaties. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoekskader 3. Het gebruik van BVI-IB 4. De beleving van BVI-IB in het politiewerk 5. Invloed van BVI-IB op de effectiviteit van het politiewerk 6. Nadere beschouwing over de resultaten 7. Conclusies