• Werken volgens de methode - procesevaluatie 'Handboek Methode Jeugdreclassering'

      Timmermans, M.; Tillaart, J. van den; Homburg, G. (WODC, 2010)
      In het onderzoek “Jeugdreclassering in de praktijk” (WODC, 2002) werd geconstateerd dat de veelheid aan methodische uitgangs_punten en attitudes die door jeugdreclasseringsmedewerkers wordt gebruikt, de kwaliteit van de jeugdreclassering onder druk zet. Dit vormde de aanleiding om in het kader van het actie_programma Jeugd de opdracht te geven tot het vervaardigen van een methodiek handboek jeugdreclassering, die intussen gerealiseerd is. Eind 2007 is begonnen met de implementatie van het handboek in vijf pilots. Het onderzoek betreft een proces-evaluatie die vooral de gevolgde werkwijze in de praktijk betreft en dan met name de vraag in hoeverre er, zowel inhoudelijk als procedureel, volgens het handboek wordt gewerkt. En of er nu meer dan voorheen uniform gewerkt wordt door de verschillende instellingen/vestigingen die jeugdreclassering verzorgen. INHOUD: 1. Inleiding en methode 2. Methoden van onderzoek 3. Inventarisatie van het gebruik van het handboek 4. Gesprekken met de jeugdreclasseerders 5. Dossieronderzoek bij de instellingen 6. Beoordeling door de ketenpartners 7. Conclusies