• Glazen privacy - knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg)

      Smits, J.; Sibma, A.; Roodnat, J.; Struiksma, N.; Schel, R. (Arena Consulting, 2013)
      Overeenkomstig de evaluatiebepaling in de Wet politiegegevens (Wpg), die op 1 januari 2008 in werking trad, moet de wet binnen vijf jaar worden geëvalueerd. Er is nu ruim drieënhalf jaar ervaring opgedaan met de Wpg en de indruk bestaat dat korpsen moeite hebben met het borgen van de wettelijke voorschriften in de werkprocessen. In deze evaluatie komen de volgende vragen aan de orde: Wat heeft de wetgever beoogd met de Wpg (wat is de beleidstheorie)?Hoe wordt de Wpg in de praktijk uitgevoerd; is dit volgens de doelstellingen en de verwachtingen van de wetgever en wat zijn de resultaten en knelpunten? Hoe verhoudt de Wpg zich tot andere wet- en regelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en internationale wet- en regelgeving? Hoe kunnen de knelpunten bij de invoering van de wet en de uitvoering van de wettelijke regels verklaard worden? INHOUD: 1. Inleiding en onderzoeksopzet 2. Achtergrond en beleidstheorie Wet politiegegevens 3. Inhoud Wet politiegegevens 4. Algemene bepalingen 5. Verwerking van politiegegevens 6. Ter beschikking stelling en verstrekking 7. Kennisneming 8. Toezicht 9. Verhouding tot andere wetten 10. Verklaringen knelpunten 11. Beantwoording onderzoeksvragen 12. Conclusies en slotbeschouwing