• Zelfredzaamheid in detentie - Evaluatie van de pilot Participerende Detentie & Maatschappelijke Arbeid PI Nieuwersluis

      Jong, B.J. de; Willems, P.J.H.; Torregrosa, L.D.R. (Van Montfoort, 2016)
      In onderhavige evaluatie is onderzocht op welke manier aan gedetineerden meer eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven bij het dagelijks leven en werken in en buiten de PI Nieuwersluis, in hoeverre de genomen maatregelen in de pilot leiden tot zelfredzaamheid bij de gedetineerden en of er sprake is van een kostenbesparing. In het onderzoek is gekeken naar: De huidige en gewenste zelfredzaamheid van de de gedetineerden in de PI Nieuwersluis; De maatregelen die genomen zijn in het kader van de pilot en de visie daarop; De uitkomsten van de pilot (zelfredzaamheid en veiligheid)Andere maatregelen ter bevorderen van de zelfredzaamheid; De kostenbesparing door de pilot. INHOUD: 1. Inleiding en achtergrond 2. Onderzoeksvragen en onderzoeksverantwoording 3. Theoretisch kader: zelfredzaamheid gedetineerden 4. Beschrijving Pilot Participerende Detentie & Maatschappelijke Arbeid 5. Resultaten PDMA 6. Veiligheid en kostenbesparing binnen de pilot PDMA 7. Vooruitblik op de toekomst 8. Conclusies