• Wet langdurig toezicht - Procesevaluatie

      Buysse, W.; Piepers, N.; Swami-Persaud, A.; Meijer, S. (medew.) (DSP-groep, 2021-10-29)
      Een nieuwe wet die langdurig toezicht, behandeling en monitoring van ex-gedetineerden en tbs-gestelden regelt – de Wet langdurig toezicht trad op 1 januari 2018 volledig in werking. Een deel van de Wlt was al in 2017 in werking getreden. Het doel van de Wlt is het terugdringen van recidive en het vergroten van de maatschappelijke veiligheid door effectiever toezicht te houden op zeden- en zware geweldsdelinquenten en tbs-gestelden (Kamerstukken II 2013/14, 33816, nr. 3, p. 1) . Met effectiever toezicht wil de wetgever bijdragen aan de belangrijkste doelen van het nieuwe stelsel van forensische zorg, namelijk herstel van de patiënt en de verdere vermindering van recidive ten behoeve van de veiligheid van de maatschappij (Kamerstukken II 2013/14, 33 816, nr. 3, p.10). In deze procesevaluatie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe is de implementatie van de Wlt verlopen, hoe verloopt de uitvoering van onderdelen van de Wlt en hoe ervaren de betrokkenen (ketenpartners en gedetineerden) de nieuwe mogelijkheden/ instrumenten die de wet biedt? INHOUD: 1. Inleiding 2. Implementatie 3. Ongemaximeerde 'voorwaardelijke beëindiging' in de praktijk 4. Proeftijd 'voorwaardelijke invrijheidstelling' in de praktijk 5. Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende maatregel in de praktijk 6. Conclusies en aanbevelingen