• Wet langdurig toezicht - Reconstructie van de beleidstheorie, eerste evidentie en nadere onderzoeksthema's

      Nagtegaal, M.H. (WODC, 2020-12-29)
      Er is een nieuwe wet die langdurig toezicht, behandeling en monitoring van ex-gedetineerden en (ex-)terbeschikkinggestelden (tbs) regelt, de Wet langdurig toezicht (Wlt). Het doel van de Wlt is het voorkomen van herhaling van zeden- en zware geweldsdelicten. Door effectiever toezicht te houden op ex-gedetineerden en (ex-)tbs-gestelden wordt beoogd bij te dragen aan de belangrijkste doelen van het nieuwe stelsel van forensische zorg, namelijk herstel van de patiënt en de verdere vermindering van recidive ten behoeve van de maatschappij. Het huidige onderzoek kent als doel het expliciteren en analyseren van de beleids-theorie achter de Wlt. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Wat zijn de plannen achter en verwachtingen en doelen van de Wlt? 2. Op welke doelgroepen richten de verschillende onderdelen van de Wlt zich? 3. Welke veronderstelde werkzame mechanismen liggen ten grondslag aan de Wlt? 4. Op welke termijnen zijn effecten van de verschillende onderdelen van de Wlt te verwachten? Inhoud: 1. Inleiding en methode, 2. Analyse en beleidstheorie, 3. Toezicht in perspectief, 4. Slothoofdstuk en conclusie